Клас Комахи

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

& 13. Клас Комахи

1. Походження комах. Найчисленнішою групою земних організмів є клас Комахи (рис. 1.2). Ще недавно вчені вважали, що предками комах були багатоніжки (рис. 43), які мають з ними багато спільних ознак. Проте сучасні молекулярні дослідження довели, що комахи походять від давніх ракоподібних!

Еволюція комах і наземних рослин тісно пов’язана. Коли рослини поширилися на суходолі, членистоногі отримали нове місце існування. У предків комах, що лазили по рослинах, тіло вгору піднімали три пари

передніх ніг. З часом це спричинило відособлення грудного відділу тіла, який складався з трьох сегментів. Наступні сегменти перестали брати участь у пересуванні й утворили черевце.

 Клас Комахи

РИС. 13.1. Перші комахи, які жили на Землі на початку кам’яновугільного періоду, мали приблизно такий вигляд

З високої рослини можна звалитися, а можна й зістрибнути (рис. 13.1). Невеликі бічні складки покривів на грудях допомагали першим комахам ширяти в повітрі та швидше розігріватися на сонці. У потомків цих тварин такі складки перетворилися на крила.

2. Зовнішня будова комах. Тіло комах

складається з голови, грудей і черевця (рис. 13.2). На голові міститься єдина пара вусиків, що є органами нюху та дотику. По боках голови більшості комах розташовані складні очі (рис. 10.4). Крім них, на голові можуть бути й прості вічка, які визначають рівень освітленості.

Перші комахи живилися наземною рослинністю. Для її подрібнення знадобився гризучий ротовий апарат (рис. 13.3), який розвинувся з видозмінених кінцівок головних сегментів і складок зовнішнього скелета. Живлення сучасних комах дуже різноманітне, йому відповідають різні типи ротових апаратів, які розвинулися з гризучого. Завдяки їм комахи можуть лизати їжу, ссати рідину тощо (рис. 13.4).

Грудний відділ комах утворюють три сегменти. Кожен із них несе по парі ніг. Більшість дорослих комах має дві нари крил, розташованих на другому й третьому сегментах грудей. Крила – складкоподібні вирости стінки тіла. Міцність крилам надають жилки. Передні й задні крила комах можуть бути однаковими або різними за будовою. У деяких комах одна або обидві пари крил зникають.

 Клас Комахи

Рис. 13.2. Основні ознаки представників класу Комахи (на прикладі зовнішньої будови тіла й органів оси)

 Клас Комахи

Рис. 13.3. Будова гризучого ротового апарату сарани

 Клас Комахи

Рис. 13.4. Зліва направо: метелик бражник п’є нектар; муха лиже згущене молоко; комар ссе кров. Будова ротових апаратів цих комах відповідає їхньому способу живлення.

Майже всі внутрішні органи комах містяться в черевці; зазвичай воно складається з 10-11 сегментів. Іноді на черевці зберігаються видозмінені залишки кінцівок.

3. Роль комаху природі. Завдяки своїй численності комахи відіграють виняткову роль у житті на суходолі. Вони й досі тісно пов’язані з наземною рослинністю. Комахи є запилювачами квіткових рослин, поїдають значну частину їх зеленої маси й беруть участь у перетворенні відмерлого листя та деревини. Серед комах є і зовнішні паразити тварин, і справжні хижаки. Також комахи є джерелом живлення багатьох інших тварин.

Чи відоме вам слово “шкідник”? Що воно означає? Рослиноїдні комахи можуть істотно впливати на штучні екосистеми, які створює людина, – поля, сади, городи, лісопосадки. Ми часто називаємо їх “шкідниками”, бо вони псують і знищують урожаї, і ведемо проти них справжню війну. На жаль, отрутохімікати вражають не тільки ці види, а й інші, і нас самих. Насправді “шкідник” – небажаний для нас вид, який надмірно розмножився в умовах сільського господарства. Таким є, наприклад, колорадський жук (рис. 13.5). Щоб комахи-“шкідники” не завдавали нам збитків, треба обмежувати їхню чисельність за допомогою охоронних заходів, які не порушують середовища існування інших видів. Одним із таких заходів є біологічний контроль: використання одних видів для обмеження чисельності інших (рис. 13.6).

 Клас Комахи

Рис. 13.5. Колорадський жук

 Клас Комахи

Рис. 13.6. Сонечко (хижий жук) їсть попелицю (представника “шкідників”)

Походження комах – наслідок освоєння членистоногими наземної рослинності. Тіло комах складається з голови, грудей і черевця. Три пари ніг і дві пари крил розташовані на грудях. Ротовий апарат комах має різну будову залежно від способу живлення. Комахи відіграють важливу роль у всіх наземних місцеперебуваннях.

Ротовий апарат; крила; біологічний контроль.

1. Чим відрізняються передня й задня пари крил у жуків (рис. 13.5)?

2. Які з тварин, що зображені на малюнку 13.7, є комахами, а які – вигаданими істотами? Чому?

 Клас Комахи

Рис. 13.7.

3. Як пов’язані освоєння суходолу рослинами та поява комах?

4. Як комахи впливають на життя людей?

5. На кожному з трьох відділів тіла комах можуть міститься певні органи. Кожен із цих органів має обмежену кількість основних варіантів будови. Чи достатньо цього різноманіття для найчисленнішого з класів тварин?

4. Багатоніжки. Іншою еволюційною гілкою членистоногих, що освоювала суходіл, є відносно невелика група багатоніжок (12 тис. видів). Це наземні тварини, тіло яких поділене на голову й тулуб, що складається з численних члеників (

Рис. 13.8). Майже всі членики мають кінцівки. Багатоніжок поділяють на декілька класів. До речі, зверніть увагу на мухоловку (рис. 10.1). Вона мешкає на Південному березі Криму й занесена до Червоної книги України. Упродовж останніх десятиріч вона поширюється всією країною, проникаючи в житлові будинки. Якщо знайдете її, не лякайтеся: мухоловка безпечна й просто полює на комах поруч із вами!

 Клас Комахи

Рис. 13.8. Поширені в Україні багатоніжки: ківсяк(а); геофіл(б); кістянка (в); сколопендра, що мешкає на Півдні України (г)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Клас Комахи - Біологія


Клас Комахи