Класифікація речовин. Алотропія

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

§ 1.3. Класифікація речовин. Алотропія

Всі речовини, які є предметом вивчення хімії, поділяються на суміші та чисті речовини. Суміші складаються з декількох речовин, причому кожна з них зберігає свої індивідуальні властивості і може бути виділена у чистому вигляді.

Суміші можуть бути гомогенними (однорідними) і гетерогенними (неоднорідними). Прикладом гомогенної суміші є розчини, а гетерогенної –

бетон, суміш цукру і солі тощо.

Щоб одержати чисті хімічні речовини (далі називатимемо їх просто речовинами), застосовують різноманітні хімічні та фізичні методи очищення. Проте на практиці будь-яка речовина містить деяку кількість домішок. За високого ступеня очистки вміст останніх такий незначний, що практично не впливає на хімічні та фізичні властивості речовин.

Хімічні речовини поділяються на прості та складні.

Прості речовини – це речовини, утворені з атомів одного елемента.

Наприклад, проста речовина вугілля утворена з атомів елемента карбону, проста речовина залізо – з атомів

елемента феруму, проста речовина азот – з атомів елемента нітрогену.

Складні речовини, або хімічні сполуки, – це речовини, утворені з атомів різних елементів.

Так, оксид купруму(ІІ) утворений з атомів елементів купруму і оксигену, вода – з атомів елементів гідрогену і оксигену.

Поняття “проста речовина” не можна ототожнювати з поняттям “хімічний елемент”. Проста речовина характеризується певними густиною, розчинністю, температурами плавлення і кипіння тощо. Ці властивості стосуються сукупності атомів, і для різних простих речовин вони неоднакові. Хімічний елемент характеризується певним позитивним зарядом ядра атома (порядковим номером), ступенем окиснення, ізотопним складом тощо. Властивості елемента стосуються його окремих атомів. Складні речовини утворені не з простих речовин, а з елементів. Наприклад, вода складається не з простих речовин водню й кисню, а з елементів гідрогену і оксигену. Назви елементів, як правило, збігаються з назвами відповідних простих речовин.

Багато хімічних елементів утворюють кілька простих речовин, що відрізняються за будовою та властивостями. Це явище називається алотропією, а речовини, що утворюються,

– алотропними видозмінами, або модифікаціями. Так, елемент оксиген утворює дві алотропічні модифікації – кисень і озон; елемент карбон – три: алмаз, графіт і карбін; кілька модифікацій утворює елемент фосфор.

Явище алотропії зумовлене двома причинами: 1) різним числом атомів у молекулі (наприклад, кисень О2 і озон О3); 2) утворенням різних кристалічних форм (наприклад, алмаз, графіт і карбін, див. § 11.2).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Класифікація речовин. Алотропія - Довідник з хімії


Класифікація речовин. Алотропія