КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ – термін, уведений франц. Дюркгеймом для позначення особливої соціальної реальності – “спільної свідомості”: сукупності вірувань, почуттів, знань, поглядів, ідеалів, моральних і правових норм, які є спільними для членів соціальної групи і мають стійкий характер.

“Сукупність вірувань і почуттів, спільних пересічно для членів одного і того ж суспільства, утворює окрему систему, що має своє власне життя; її можна назвати колективною, або спільною, свідомістю.

Без сумніву, вона не є субстратом єдиного органу; вона, за означенням, розсіяна в усьому суспільстві, але водночас має специфічні риси, що роблять з неї окрему реальність” (З. Дюркгейм. О разделении общественного труда. Одесса, 1990. С. 63).

К. у. (“спільна свідомість”) не є сумою індивідуальних уявлень та свідомостей. Вони становлять реальність, яка формується завдяки взаємозв’язкам і взаємодії індивідів та передачі досвіду від покоління до покоління. Носієм К. у. виступає спільнота як окремий суб’єкт, який отримує К. у. від попередніх поколінь або ж виробляє у процесі власної життєдіяльності,

взаємодії індивідів, узаг. досвіду та передує їх наступним поколінням. Проте К. у. існують не інакше, як у свідомості окремих індивідів. К. у. є основою суспільної культури соціальної групи і забезпечують їй певну єдність способу мислення, спілкування, поведінки, діяння. Як вважав Е. Дюркгейм, К. у., виявляючись у формі сусп. ідеалів, цінностей, моральних і правових норм, з одного боку, чинять на індивіда певний тиск, спрямовуючи його свідомість і поведінку. З другого – К. у. інтерналізуються індивідами через освіту, виховання, соціальні ін-ти, перетворюються в особисті уявлення індивіда і тоді не сприймаються ним як груповий примус, а перетворюються на внутрішні рушійні сили особистості.

Розумінню сусп. відносин як вільної гри індивідуальних інтересів, а також концепціям Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо про соціальний договір як продукт свідомої дії ізольованих індивідів Е. Дюркгейм протиставив свою концепцію первинності саме колективного стану суспільства як певної цілісності з усталеними К. у., які справляють на індивіда певний вплив, детермінуючи і регулюючи його поведінку.

К. у., за Е. Дюркгеймом, є основою соціального життя, вони слугують ціннісно-нормативними регуляторами індивідуальної і групової поведінки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ - Довідник з соціології


КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ