КОМУНІКАТИВНА ДІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

КОМУНІКАТИВНА ДІЯ – різновид соціальної дії, концепція якого запропонована Ю. Хабермасом у результаті аналізу та переосмислення усієї акціоністської перспективи в соціології. Типологія соціальної дії, у яку включається К. д., побудована на розрізненні особливих типів раціональності, що притаманні телеологічній (цілераціональній) дії (М. Вебер), нормативно регульованій дії (Т. Парсонс) та “драматургічній” інтеракції (Е. Гоффман). К. д. реалізується виключно через інтерсуб’єктивну

взаємодію шляхом раціонально опосередкованого спілкування, спрямованого на взаєморозуміння індивідів та узгоджене визначення ситуації, що координує їх наступні акти. На відміну від трьох перших, моноцентричних за своєю природою дій, завдяки яким індивід співвідносить себе із зовнішнім світом, соціумом чи реаліями власного суб’єктивного досвіду, К. д. стає можливою у разі її вільної самоідентифікації в усіх цих “світах” одночасно. Звідси випливає її більш високий, порівняно з іншими діями, рівень раціональності. Саме К. д. і скеровує мовний дискурс, у який добровільно вступають учасники інтеракції,
спираючись на свою комунікативну компетентність. Остання означає, що в мовному акті індивіди одночасно висувають взаємні претензії на істинність знання, до якого вони апелюють, на правильність своїх орієнтацій щодо прийнятих у соціальному середовищі норм, на щирість вираження кожним власних інтенцій. Якщо ж претензії не сприймаються як обгрунтовані та заперечуються учасниками, вони обговорюються надалі поза застосуванням сили і влади, проте шляхом нарощування найкращої аргументації.

К. д. узгоджують “життєвий світ” людей, надають йому дійсно людського сенсу, створюють умови для нього та слугують інструментом його недеформованого збереження й оновлення. Вироблені в ході комунікативних актів визначення ситуацій поповнюють запас соціокультурних зразків, що координують будь-які людські контакти. Як продукт співпраці суб’єктів, котрий пройшов у комунікації перевірку на заг. розуміння, ці визначення лінгвістично відтворюються знову й знову і тому здатні формувати фундамент для раціональної соціальної інтеграції, котра виключає пригнічення одним учасником комунікації іншого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КОМУНІКАТИВНА ДІЯ - Довідник з соціології


КОМУНІКАТИВНА ДІЯ