Концепції соціального конфлікту

Концепції соціального конфлікту – соціологічні (в т. ч. економічні) теорії, які досліджують сутність конфлікту, його роль у соціально-економічному розвитку та шляхи вирішення. Більшість науковців (у т. ч. М. Вебер, Т. Веблен, К. Маркс, Г. Спенсер та ін.) розглядали конфлікт як об’єктивно невідворотне явище і стимул соціально-економічного розвитку. Маркс характеризував його як одну з фаз еволюції суперечностей (зокрема економічних). Значна частина західних учених у своїх працях розвинула ідеї англійського науковця Ч. Дарвіна про конфлікти

як форму вияву соціального відбору і Спенсера про те, що конкуренція відіграє в суспільстві таку саму роль, як теорія природного відбору у Дарвіна. Інші теоретики (Г. Зіммель, Л. фон Візе та ін.) не погоджувалися з тлумаченням конфліктів як вияву природного відбору й обстоювали можливість урегулювання конфліктів за допомогою соціальних інститутів, досягнення соціальної злагоди і навіть дружньої угоди. Водночас американський соціолог Р. Парк вважав, що конфлікт може сприяти взаємним контактам і співробітництву.
Інший американський соціолог Л. Козер називав конфлікт важливим елементом соціальної взаємодії і виділяв у ньому суб’єктивний (відображає прагнення і почуття окремих індивідів або соціальних груп) і об’єктивний (означає боротьбу за власність і владу) аспекти. На противагу йому, німецький філософ і соціолог Р. Дарендорф переконував, що конфлікти існують у будь-якому суспільстві, оскільки спричинені поділом його на класи, намаганням залежних класів протистояти відносинам панування і підкорення. Водночас сучасне західне суспільство, на його думку, спроможне вирішити їх завдяки конкуренції між індивідами, соціальними групами і класами. На відміну від Леніна, який вважав боротьбу постійною, а єдність тимчасовою у розвитку суперечностей, багато сучасних західних науковців розглядають конфлікт як тимчасове явище, а злагоду – як постійне. Такий підхід враховує певною мірою принцип історизму, проте абстрагується від типу соціально-економічних систем, їх сутності на різних етапах еволюції.
Концепції соціального конфлікту