КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Фінансовий ринок

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці

1. Що являє собою фінансовий ринок?

2. Визначте структуру фінансового ринку.

3. Які функції виконує валютний ринок в системі фінансового ринку?

4. Назвіть функції фінансового ринку.

5. За якими критеріями можна класифікувати фінансові ринки?

6. У чому полягають відмінності між інструментами позики і інструментами власності?

7.

Назвіть функції, що виконує фінансовий ринок.

8. У чому полягає відмінність первинного і вторинного ринків?

9. Які основні суб’єкти фінансового ринку?

10. За якою ознакою фінансовий ринок поділяють на грошовий та ринок капіталів?

11. Які функції виконує кредитний ринок у системі фінансового ринку?

12. Які властивості мають цінні папери?

13. У чому проявляється тотожність грошей і цінних паперів, у чому їх розбіжність?

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

1. Які основні напрямки та форми державного регулювання фінансового ринку?

2. На який виконавчий орган покладено регулювання

кредитного ринку України?

3. У яких формах здійснюється Державне регулювання діяльності банків?

4. Які рівні має система банківського нагляду в Україні?

5. Які заходи має право здійснювати Національний банк України у разі виявлення порушень, що загрожують інтересам кредиторів банку?

6. З якою метою Держава регулює відношення суб’єктів фондового ринку?

7. Яким чином здійснюється Державне регулювання фондового ринку України?

8. Які повноваження має Комісія з цінних паперів та фондового ринку?

9. Назвіть головний контролюючий орган валютного регулювання і контролю в Україні. Які ще органи здійснюють контроль валютного ринку?

10. Охарактеризуйте методи валютного регулювання.

11. Назвіть фінансові санкції, що застосовуються до учасників валютного ринку, винних у порушенні правил валютного регулювання.

12. Які компетенції покладено на Національний банк України у сфері валютного регулювання?

Тема 3. Фінансові посередники

1. Дайте визначення фінансовим посередникам.

2. Назвіть складові банківської системи України.

3. Які складові системи Національного банку?

4. Які основні операції виконують комерційні банки?

5. У чому сутність універсальних банків, визначте їх відмінність від спеціалізованих?

6. Як класифікуються банки по спеціалізації?

7. Надайте характеристику типам об’єднань, що можуть створюватися при участі банків.

8. Назвіть основні види небанківських фінансових інститутів, що діють на території України. Які основні форми їх діяльності?

9. З якою метою створюються кредитні спілки?

10. У чому полягають відмінності між кредитними спілками та іншими депозитними інститутами?

11. В чому сутність існування інститутів спільного інвестування?

Тема 4. Оцінка ризику на фінансовому ринку

1. Розкрийте сутність фінансового ризику.

2. Надайте класифікацію фінансовим ризикам.

3. Визначте відмінність кредитного і процентного ризиків.

4. Перелічите методики оцінки ризику на фінансовому ринку.

5. Розкрийте сутність методу експертних оцінок.

6. Що являє собою процес управління ризиком?

7. Охарактеризуйте фактори, що впливають на рівень ризику.

8. Надайте характеристику основним методам управління ризиком.

9. Які існують способи зниження ступеня ризику?

10. Надайте характеристику принципам вартості грошей.

Завдання 1. Кредит у розмірі 25 000 грн. надано на один рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом – 6 %. Визначте поправку на інфляцію та премію за ризик неповернення, гіри очікуваному рівні інфляції 4 % та ризику неповернення 2 %. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2. Кредит у розмірі 15 500 грн. надано на один рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом – 9 %. Визначте процентну ставку за кредитом в умовах інфляції та ризику непогашення при очікуваному рівні інфляції 5 % і ризику неповернення 6 %. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 3. Позику в розмірі 100 000 грн. було надано на 3 міс. під 16 % річних. У кінці першого місяця погашається 30 % позики, другого – 35 %, третього – 35 % позики. Визначте тривалість позики та проценти, сплачені за позикою, якщо проценти сплачуються щомісяця. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 4. Кредит у сумі 100 000 грн. надано на чотири роки під 14% річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначте суму процентів, отриманих банком від надання кредиту, та платежі в погашення кредиту за всі роки. Зробіть висновки.

Завдання 5. Кредит у сумі 250 000 грн. надано на п’ять років під 16 % річних з погашенням однаковими частинами. Платежі в погашення кредиту сплачуються щороку. Визначте частину основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та загальну суму процентів, отриманих банком від надання кредиту. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 6. Протягом трьох місяців з 01.06.05 р. по 01.09.05 р. на депозитний рахунок щомісяця вносились кошти в сумі 1000 грн. Процентна ставка протягом перших 30 днів становила 16 % річних, протягом наступних 40 днів – 18 %, протягом останніх 21 днів – 19,8 %. Обчисліть суму нарахованих за 3 місяці процентів, якщо банком нараховується за вкладом проста ставка процентів та зробіть висновки.

Завдання 7. На депозитний вклад внесено 15 000 гри. Визначте нарощену протягом року суму, якщо нараховується складна ставка процентів, проценти нараховуються раз на квартал. Процентна ставка (в річних) за І – IV квартали відповідно дорівнює 15 %; 15,5 %; 16,2 %; 17,3 %. Зробіть висновки.

Завдання 8. Позика в розмірі 55 000 грн. надана на 3 міс. під 1,8% щомісяця. Наприкінці першого місяця погашається 25% позики, другого – 35 %, третього – 45 % позики. Визначте тривалість позики та проценти, сплачені за позикою, якщо вони сплачуються щомісяця. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 9. Кредит у сумі 75 000 грн. наданий на 5 років під 15 % річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначте суму процентів, отриманих банком від надання кредиту та платіж у погашення кредиту за четвертий рік. Зробіть відповідні висновки.

Методичні рекомендації:

Нарощена сума, яку отримує інвестор, дорівнює:

Сн = Со*(1 + k),

Де Сн – нарощена сума,

Со – сума інвестованих коштів,

K – процентна ставка за боргом. Нарощена сума з урахуванням інфляції дорівнює:

Сн1= Сн*(1 + і)=Со*(1 + k)*(1 + і),

Де і – рівень інфляції.

Нарощена сума при інвестуванні на п – років розраховується за формулою:

Сн=Со*(1 + kn)n

Нарощена сума з вкладанням отриманого проценту від інвестицій під процент:

Сн1 = Со*(1 +kn-1)n-1*(1+k1),

Де kn-1 – процентна ставка на інвестований капітал,

K1 – процентна ставка з інвестування коштів через n-1 років

Тема 5. Грошовий ринок та його складові

1. Визначте місце грошового ринку в системі фінансового ринку.

2. Які фінансові інститути діють на грошовому ринку?

3. Надайте характеристику відсотковим ставкам грошового ринку.

4. Назвіть функції грошового ринку.

5. Визначте структуру грошового ринку.

6. Надайте характеристику грошовому ринку.

7. Яка інституційна структура облікового ринку?

8. Які види операцій здійснює Національний банк України на грошовому ринку?

9. Надайте характеристику операціям облікового ринку.

10. Охарактеризуйте інструменти облікового ринку.

11. Яку роль відіграє міжбанківський ринок у складі грошового?

Завдання 1. Вексель на суму 55 000 грн. обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку – 15 % річних. Визначте суму, сплачену банком власнику векселя, та суму дисконту банку. Розрахуйте скориговану облікову ставку, яка компенсуватиме банку втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя становив 5 %. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2. Визначте загальну та середньозважену дохідність кредитних операцій за квартал, якщо протягом кварталу було надано три кредити: 25 000 грн. на 3 міс. під 17% річних; 50 000 грн. на 2 міс. під 17,6% річних; 68 000 грн. на 1 міс. під 16 % річних. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 3. Депозитний сертифікат, номінал якого 98 996 грн., термін обігу – 44 дні, придбаний на ринку за ціною 101 185 грн. за 15 днів до погашення. Визначте суму, яку отримає власник сертифіката при погашенні, а також очікувану дохідність, якщо процентна ставка за сертифікатом становить 14 % річних та зробіть відповідні висновки.

Завдання 4. Вексель на суму 100 000 грн. обліковується банком за півроку до терміну його погашення. Облікова ставка банку дорівнює 16 % річних. Визначте суму, сплачену банком власнику векселя, та суму дисконту банку. Зробіть висновки.

Методичні рекомендації

Для оцінювання дохідності операцій слід використовувати наступну формулу:

Де Рп – ціна продажу або погашення фінансового активу,

Рк – ціна купівлі фінансового активу,

В – процентні чи дивідендні виплати за період t,

Т – “часова база (360 або 365 днів),

T – період володіння фінансовим активом.

Банківсько-дисконтну ставку доходу визначають за формулою:

Де Kб – банківсько-дисконтна ставка доходу,

№ – номінальна вартість векселя,

Р – ринкова вартість векселя,

Т – термін погашення, днів.

Ринкова вартість дисконтного зобов’язання, що забезпечує необхідний рівень ефективного доходу розраховується за формулою:

Де Рі – платежі в погашення кредиту,

С1 – сума кредиту,

N – кількість років,

К – процентна ставка за кредитом.

Частка основної суми боргу, що погашається в і-тому періоді визначається за формулою:

Di=dl*(1+k)i-l,

Де dі – частка основної суми боргу, що погашається в першому періоді.

Тема 6. Валютний ринок

1. Чим відрізняється біржовий валютний ринок від позабіржового?

2. Охарактеризуйте валютний ринок в залежності від часових умов проведення операцій.

3. Назвіть основних учасників валютного ринку.

4. Які операції виконують комерційні банки на валютному ринку?

5. Які функції покладено на брокерські фірми?

6. На які основні типи за ступенем конвертованості поділяється валюта?

7. Як впливає рівень конвертованості валюти на можливості учасників ринку щодо здійснення операцій з валютою?

8. Наведіть приклади прямого та оберненого котирування валюти.

9. За якими ознаками класифікують валютні ринки?

10. Назвіть фактори, що впливають на валютний курс.

11. Дайте характеристику операціям, пов’язаним з рухом іноземної валюти.

Завдання 1. Обчисліть теоретичний форвардний курс долара для форвардного контракту з датою поставки через місяць, якщо курс спот продажу долара на ринку становить 5,571 грн./дол., ставка розміщення на 1 міс. доларів – 15 % річних, ставка залучення на 1 міс. гривні – 60 % річних. Зробіть відповідні висновки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ - Фінансовий ринок


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ