Координатна площина

Математика – Алгебра

Раціональні числа

Координатна площина

Проведемо дві перпендикулярні координатні прямі, які перетинаються в початку їх відліку – точці О. Ці прямі називаються Осями координат. Горизон­тальну пряму називають Віссю абсцис І позначають Ox, вертикальну – Віссю ординат І позначають Oy. Точку О називають Початком координат. Ці координатні прямі утворюють Декартову прямо­кутну систему координат. Пло­щи­на, на якій задана прямокутна система координат, називається Координатною площиною. Через будь-яку точку

А координатної площини можна провести прямі, перпендикулярні до осей Ox і Oy.
Нехай ці прямі перетнуть відповідно вісь абсцис – у точці з координатою а, а вісь ординат – у точці з координатою b.
Пара чисел (а, b) визначає положення точки А на координатній площині й називається її Координатами. Позначають А(а, b). Число а називається абсцисою точки А, число b – її ординатою. Зверніть увагу: має значення, в якому порядку записані числа а і b. Точка В(b; а) не збігається з А(а; b).
Якщо точка лежить на осі абсцис, то її ордината дорівнює 0; якщо точка лежить на осі ординат, то її абсциса дорівнює нулю. Початок
координат – О(0; 0).
Осі координат розбивають площину на 4 частини, які називаються Координатними чвертями. Нумерація чвертей, знаки координат у кожній чверті, а також приклади точок з їх координатами показані на рисунку.
 Координатна площина
Таким чином, щоб побудувати, наприклад, точку М(k; р), треба поставити олівець в О(0; 0), потім пересунутися по осі абсцис на  Координатна площина одиничних відрізків праворуч (якщо  Координатна площина) або ліворуч (якщо  Координатна площина). Від отриманої точки на осі абсцис треба рухатись угору на  Координатна площина одиничних відрізків (якщо  Координатна площина) або униз (якщо  Координатна площина).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Координатна площина - Довідник з математики


Координатна площина