Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

Розділ І. РОСЛИНИ

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)

УРОК 12*

Тема. Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

Мета. Ознайомитися з внутрішньою будовою листка та його структурними елементами у зв’язку з функціями, які вони виконують.

Обладнання: листки кімнатних рослин, мікропрепарат “Поперечний розріз листка”, мікроскоп, лупа, препарувальний набір, таблиці, підручник.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь,

бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); практичні (виконання лабораторної роботи); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

10

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання

Практичного завдання.

3

3.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

20

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих завдань і вправ, практичних дій; самостійне виконання учнями завдання під

Контролем і з допомогою вчителя.

9

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

1

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання.

1

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання практичного завдання.

Закінчити речення (біологічний диктант) з подальшою організацією взаємоперевірки й обговорення результатів.

1. Основні функції листка (три): _______________________________.

2. Фотосинтез здійснюється у _________________________, які є майже в усіх клітинах листка.

3. Хлоропласти зумовлюють _________________________ колір листка.

4. У покривній тканині листка є продихи, утворені двома клітинами, які називаються ________________________.

5. Між замикаючими клітинами є щілина, яку називають _____________________; вона може відкриватися і закриватися.

6. Газообмін і транспірація переважно здійснюються через _____________________________.

7. Якщо розглянути поперечний розріз _____________________ у мікроскоп, можна побачити, що клітини його основної тканини – мезофілу (маса клітин між верхньою і нижньою покривною тканинами) неоднакові.

8. Клітини, що прилягають до верхнього боку листка, зазвичай утворюють 2-3 шари і подібні до стовпчиків. Тому цю тканину називають _________________. У ній здебільшого і відбувається фотосинтез.

9. Тканину, що прилягає до нижнього боку листка, називають губчастою. Вона справді схожа на ______________________. Це пов’язано з тим, що в губчастій тканині є багато повітряних камер, або міжклітинників. У цій тканині зазвичай відбувається газообмін та транспірація.

10. _______________________ тканина в листку представлена пучками.

11. До складу провідних пучків належать ___________________________________ , судини, живі клітини та часто мертві клітини основної тканини.

12. На поверхні листка провідні пучки мають вигляд __________________________.

3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь. На попередньому уроці ми почали знайомитися зі внутрішньою будовою листка. Думаю, ви зрозуміли, що будь-яке утворення листка виконує конкретну функцію і тому має певну будову. Сьогодні ми зможемо розширити свої знання про внутрішню будову листка і його функції за допомогою мікроскопа та постійного мікропрепарата “Поперечний розріз листка”.

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих завдань і вправ, практичних дій, самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя.

Лабораторна робота № 8

Тема. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями.

Мета. Довести, що будова листка відповідає його функціям. Ознайомитися з тканинною будовою листка.

Обладнання: живі листки, постійний мікропрепарат внутрішньої будови листка, мікроскоп, лупа, препарувальний набір, вода, піпетка, предметні та накривні скельця, таблиці, підручник.

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомитися із зовнішньою будовою листка у зв’язку з його функціями.

1. Розгляньте листок з обох боків неозброєним оком та за допомогою лупи. З’ясуйте, де у нього верх, а де низ. Запишіть ознаки, за якими ви відрізнили спід і верх листка.

2. Намалюйте, як виглядає листок зісподу, звернувши увагу на жилки та їхнє галуження.

3. Виготовте мікропрепарат із покривної тканини (епідерми), що міститься зісподу листка.

4. Розгляньте мікропрепарат за допомогою мікроскопа. Знайдіть продих і намалюйте його разом із декількома клітинами епідерми, що прилягають до продиху. Позначте на малюнку замикаючі клітини і продихову щілину.

Завдання 2. Ознайомитися з внутрішньою будовою листка у зв’язку з його функціями.

1. Розгляньте за допомогою мікроскопа постійний мікропрепарат внутрішньої будови листка. Знайдіть верхню і нижню епідерму. Знайдіть продих. Зверніть увагу на нерівномірне потовщення оболонок замикаючих клітин.

2. Знайдіть на мікропрепараті стовпчасту і губчасту тканини.

3. Знайдіть у центрі мікропрепарату, в тому місці, де поперечний розріз пройшов через головну жилку, провідний пучок, а в ньому

Судини і ситоподібні трубки. Уважно роздивіться: судини мають вигляд округлих отворів із потовщеними стінками; ситоподібні трубки можна виявити за клітинами, що схожі на ситечко.

4. Схематично зобразіть малюнок внутрішньої будови листка. Позначте на ньому: нижню епідерму, верхню епідерму, замикаючі клітини, продихову щілину, мезофіл, провідний пучок, судини, ситоподібні трубки, стовпчасту тканину, губчасту тканину.

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Частина листка

Будова

Функції

Значення

1. Жилкування

Провідні пучки

Транспортування речовин

Забезпечує живлення

2. Продихи

3. Епідерма:

А) верхня

Б) нижня

4. Стовпчаста тканина

5. Губчаста тканина

6. Провідні пучки

Зробіть висновки за результатами виконаної роботи.

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику, відповісти на запитання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями - Плани-конспекти уроків по біології


Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями