Ліс і шкідливі атмосферні домішки (полютанти)

Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА

3.3 Ліс і шкідливі атмосферні домішки (полютанти)

Забруднення атмосфери протягом XX ст. збільшилось у серед­ньому на 20%. У повітрі промислових центрів зросла концентрація димових газів, аерозолів, чадного та сірчаного газів, сполук фтору, вугільного та цементного пилу, оксиду азоту тощо. Загалом забрудню­вачі повітря отримали назву “полютанти.” Вони перебувають у твер­дому, газоподібному та рідкому стані. Найнебезпечніші для людини – оксиди азоту,

вуглеводень, сірчистий газ, пил та ін. При значній концен­трації полютантів у повітрі промислових центрів вони помітно шкодять здоров’ю людей. В Україні вміст шкідливих полютантів у повітрі пере­вищує допустимі норми.

Для лісу найбільш шкідливі аерозольні та газоподібні полютанти-сірчаний ангідрид, сірководень, фтористий та хлористий водень, аміак, ацетилен, вихлопні гази автотранспорту. Під дією шкідливих полютантів хворіють і гинуть перш за все хвойні ліси.

Але ліси здатні поглинати атмосферні домішки і до певної міри не страждати від цього. Тобто ліс виконує роль фільтра, очищаючи атмосферу.

Один гектар лісу здатний щорічно осаджувати 50-70 т пилу, до 1 т фітотоксичних газів. Основними елементами поглинання виступають поверхня рослин і грунту. Ліс, як фільтр, забезпечує пере­міщення полютантів з атмосфери в біосферу.

Не всі деревні породи однаково відносяться до впливу полютантів. Критерієм газостійкості вважають ступінь пошкодження листя від утримання в них шкідливих речовин. Деревні породи поділяють за ступенем газостійкості на три групи: толерантні, середньо чутливі та дуже чутливі. Перелік порід за групами наведений у підручнику “Лісівництво” В. Є. Свириденка, О. Г. Бабіча, Л. С. Киричка (2004).

При веденні лісового господарства потрібно формувати лісостани з урахуванням газостійкості деревних порід. Це підвищить газостійкість лісів майбутнього.
Ліс і шкідливі атмосферні домішки (полютанти)