Машинобудування: склад і показники розвитку

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 7. МАШИНОБУДУВАННЯ

У будь-якій розвиненій країні машинобудування – це одна з провідних галузей промисловості. Рівень його розвитку є одним з основних показників економічного розвитку країни. Створюючи знаряддя праці для різних галузей господарства і предмети споживання для населення, машинобудування реалізує досягнення науково-технічного прогресу і забезпечує комфортні умови життя людей. Тому знання про особливості розвитку машинобудування є корисними не тільки для спеціалістів-машинобудівників,

а й для всіх людей – користувачів його продукції. За час вивчення теми ви дізнаєтеся, з чого складається машинобудування, які умови найбільше визначають його розвиток і розміщення, які проблеми спіткали галузь після здобуття Україною незалежності та як їх нині долають.

§20. Машинобудування: склад і показники розвитку

Географічна розминка

Поміркуйте, яка роль різноманітних машин і механізмів у житті й діяльності людини.

Перелічіть усю продукцію машинобудування, якою ви користуєтеся у своєму побуті і повсякденному житті.

Склад галузі. Машинобудування – це потужний міжгалузевий

комплекс галузей обробної промисловості з виробництва машин, обладнання, устаткування, приладів і пов’язаної з ними продукції для господарських потреб і потреб людини. Машинобудівний комплекс налічує близько 60 простих галузей і виробництв. На його підприємствах виготовляють понад 2 млн найменувань продукції – від комп’ютерів до гігантських турбін, прокатних станів, морських суден тощо. Таке різноманіття асортименту виробів потребує спеціалізації підприємств і кооперації з іншими підприємствами як своєї галузі, так і суміжних, особливо тих, що виробляють матеріали і напівфабрикати, специфічні деталі та інші частини для різноманітних машин і механізмів.

 Машинобудування: склад і показники розвитку

Мал. 58. Види спеціалізації в машинобудуванні

Спеціалізація у машинобудуванні – це виробництво тільки тієї продукції, для якої на підприємстві склалися найкращі умови. Тобто спеціалізація передбачає обмеження асортименту продукції конкретного підприємства. Уявіть, що на одному підприємстві потрібно виробити легковий автомобіль, який має безліч деталей, вузлів і механізмів. Чи здатне одне підприємство всі їх виготовити і до того ж скласти в єдине ціле? Ні, такого практика не знає. Саме спеціалізація підприємств ніби дає змогу “розчленити” виготовлення машин на стадії: виробництво заготовок для деталей – виробництво деталей – зборка деталей у готові вироби. Кожна стадія зазвичай відбувається на спеціалізованому підприємстві. Тому в машинобудуванні розрізняють такі види спеціалізації: предметну, вузлову, подетальну, технологічну (мал. 58).

Проблема

Величезний асортимент продукції машинобудування потребує спеціалізації виробництва не тільки в межах однієї країни, а й у світовому господарстві, бо жодна з країн світу не в змозі задовольнити всі потреби в машинах, устаткуванні завдяки лише власному виробництву. Як ви вважаєте, чого бракує українському машинобудуванню, щоб бути конкурентоспроможним у світі?

Кооперація в машинобудуванні – це об’єднання підприємств з різною спеціалізацією задля створення кінцевого продукту. При цьому об’єднуватися можуть два, кілька або багато виробництв. Машинобудівні підприємства кооперуються не тільки всередині галузі, а й з іншими галузями промисловості, зокрема хімічною, текстильною, лісовою. Вони постачають машинобудуванню напівфабрикати і вироби, необхідні для виготовлення машин й устаткування.

Галузевий склад машинобудування за роки незалежності України зазнав змін. За новою класифікацією машинобудівний комплекс складається нині з таких груп галузей: виробництво машин й устаткування, виробництво електричного й електронного устаткування, транспортне машинобудування, які відрізняються обсягами виробництва (мал. 59).

Існують й інші класифікації машинобудівного комплексу. Так, за особливостями використання продукції машинобудування поділяють на дві групи: цивільне та оборонне (військове). Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) виготовляють близько третини обсягів продукції машинобудування. Решта припадає на цивільне машинобудування. За галузями господарства виділяють промислове, сільськогосподарське, транспортне машинобудування. За матеріаломісткістю машинобудування поділяють на важке, загальне, середнє (мал. 60).

 Машинобудування: склад і показники розвитку

Мал. 59. Частка груп галузей машинобудування у загальному виробництві, %

Показники виробництва. У структурі вітчизняної промисловості на машинобудівний комплекс припадає усього 14,4 % обсягу промислової продукції і близько 25 % чисельності промислових кадрів. У період 1991-1999 pp. обсяги виробництва вітчизняного машинобудування зменшилися. Таке сталося через кризу в господарстві країни і через те, що українські машинобудівні підприємства втратили виробничі зв’язки з підприємствами машинобудівного комплексу колишніх союзних республік. Крім того, за перші роки незалежності скоротилося фінансування окремих підприємств і цілих галузей машинобудування. Кризові явища в машинобудуванні були підсилені браком замовників на існуючу продукцію, а також зміною спеціалізації й асортименту виробництва багатьох машинобудівних підприємств. Проте останніми роками в галузі сталися суттєві позитивні зміни.

 Машинобудування: склад і показники розвитку

Мал. 60. Галузевий склад машинобудування за матеріаломісткістю

Реалії сьогодення

Ситуація поліпшується. За2007р. випущено 829тис. холодильників-морозильників, 1 73 тис. пральних машин, 2,9 тис. верстатів для обробки дерева, 5,3 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 380 тис. легкових автомобілів, 9,1 тис. автобусів, що є рекордом для України за роки незалежності. Іншими галузями машинобудування, де обсяги виробництва також зростають, є енергетичне і металургійне машинобудування, хімічне і нафтохімічне машинобудування, електротехнічна галузь.

Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Машинобудівний комплекс у своєму розвиткові спирається на потужні внутрішньогалузеві й міжгалузеві зв’язки. Внутрішньогалузеві зв’язки утворюються безпосередньо між галузями машинобудування, що пов’язано зі спеціалізацією машинобудівних підприємств, які обмінюються різними деталями, вузлами, комплектуючими виробами, напівфабрикатами для складання кінцевого продукту. Міжгалузеві зв’язки машинобудування виникають тому, що і виробництво, і споживання його продукції тісно пов’язане з діяльністю багатьох інших галузей промисловості і всього господарства (мал. 61). Підраховано, що саме машинобудування утворює найбільше міжгалузевих зв’язків.

Практичне завдання

Встановіть, користуючись малюнком 61, які галузі промисловості споживають продукцію машинобудівного комплексу, та продукцію яких галузей промисловості використовує машинобудування.

Крім промисловості, потужним споживачем продукції машинобудування є побутове обслуговування населення, сільське, лісове, рибне господарства, а також наука, наукове й інформаційно-обчислювальне обслуговування. Тим часом і машинобудівний комплекс є найбільшим серед інших галузей промисловості споживачем продукції науки, тобто є наукомісткою галуззю. Найбільше потребують високих технологій і використовують досягнення науки електротехнічна, електронна, радіотехнічна, авіаційна галузі.

 Машинобудування: склад і показники розвитку

Реалії сьогодення

Співдружність виробництва і науки. За тематикою, пов’язаною з розвитком машинобудування, працює понад сто галузевих науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних інститутів, близько двохсот самостійних конструкторських організацій. Крім того, чимало машинобудівних підприємств у своєму складі мають дослідні, конструкторські й технологічні підрозділи. Така співдружність між виробництвом і наукою сприяє розвитку технополісів і техно-парків – мережі, де ефективно поєднуються прогресивні технології виробництва, зокрема у машинобудівній галузі. Прикладом такої мережі в Україні є машинобудівні підприємства м. Харкова.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Машинобудівний комплекс України складається з 60 простих галузей і виробництв.

Підприємства машинобудування працюють на основі спеціалізації і кооперації.

Частка галузей машинобудування у промисловому виробництві становить близько 14,4 %.

За роки незалежності машинобудівний комплекс зазнав кризи і суттєвих змін у структурі виробництва.

Машинобудівний комплекс має розгалужену систему внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв’язків.

Ключові терміни і поняття

Машинобудівний комплекс військове і цивільне машинобудування спеціалізація кооперування

Самоперевірка

Покажіть на конкретних прикладах значення міжгалузевих зв’язків для розвитку галузей машинобудівного комплексу.

Поясніть, як спеціалізація пов’язана з кооперуванням.

Наведіть приклади видів спеціалізації машинобудівних підприємств.

Назвіть основні галузі машинобудівного комплексу за новою класифікацією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Машинобудування: склад і показники розвитку - Географія


Машинобудування: склад і показники розвитку