Менеджмент кадровий (персоналу)

Менеджмент кадровий (персоналу) – цілеспрямований, активний вплив управляючих (кадрових менеджерів) підприємства (фірми, компанії) на підвищення виробничої й творчої активності працівників та розробку перспективної і поточної кадрової політики. М. к. почав формуватися в розвинених країнах світу з розгортанням НТР, посиленням ролі особистісного фактора (розумових, організаторських, творчих здібностей людини) у процесі виробництва. Головні принципи М. к.: 1) працівник – основне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності

виробництва; 2) залучення працівників до вироблення та ухвалення управлінських рішень; 3) посилена увага до людини (її індивідуальності, ціннісних орієнтирів, гідності, свободи, цілей та ін.); 4) формування в компанії багатьох лідерів і новаторів, виправданого ступеня ризику; 5) максимальна турбота про кожну людину (умови її праці, рівень освіти та кваліфікації, стан здоров’я, психологічний стан); 6) дотримання національного законодавства про працю, повага до прав людини – працівника і людини – власника; 7) поєднання поточних і перспективних потреб підприємства у працівниках, формування довготермінової
кадрової політики; 8) оптимальне поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів працівників; 9) співпраця з профспілками; 10) кадровий менеджер повинен найбільшою мірою володіти необхідними рисами та якостями керівника (див. Менеджер). М. к. вирішує також комплекс тактичних (організація добору працівників; підготовка, перепідготовка та підвищення їх кваліфікації; організація просування на вищі посади; звільнення працівників; поточний облік і планування потреб у кадрах різних професій і кваліфікацій та ін.) і стратегічних (розробка стратегічної кадрової політики – вдосконалення критеріїв добору кадрів; перекваліфікація працівників у разі зміни профілю виробництва, переходу на нові технології; орієнтація на омолодження кадрів за одночасного використання досвідчених працівників як консультантів, координаторів окремих проектів; залучення працівників до вироблення та ухвалення управлінських рішень, пов’язаних з формуванням і розвитком сучасних рис людини – працівника і людини – власника; вжиття відповідних заходів для зменшення плинності кадрів; допомога у працевлаштуванні за масових звільнень; робота над удосконаленням оцінки результативності праці робітників і службовців) завдань. Водночас у різних країнах існує своя специфіка здійснення кадрової політики (див. Менеджмент японський).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Менеджмент кадровий (персоналу) - Економічний словник


Менеджмент кадровий (персоналу)