Метод економічного експерименту

Метод економічного експерименту – комплексне дослідження певної сукупності економічних явищ та процесів і оснований на ньому науковий дослід – моделювання в штучних або природних умовах, що передбачає активне втручання в перебіг подій і спостереження за їх результатами. Мета економічного експерименту – перевірка гіпотез, концепцій, програм, вироблення та надання практичних рекомендацій у сфері управління економічною системою, повніше обгрунтування теорії досліджуваних явищ і процесів. Механізм проведення економічного експерименту

передбачає вивчення окремого соціально-економічного об’єкта за зміни одного чи кількох факторів і незмінних інших факторів. Експеримент проводять у масштабі підприємства, галузі, регіону, окремої сфери народного господарства або країни. За рівнем наближеності до практики розрізняють реальні економічні експерименти (процес відбувається в конкретному економічному середовищі), модельовані (штучно створена ситуація, що не позначається на реальному функціонуванні системи), імітаційні (форма ділових, господарських ігор). За метою виокремлюють – господарські та дослідницькі економічні експерименти,
за результатами впливу – стимулюючі та дестимулюючі. Без теоретико-методологічного обгрунтування і відповідних методичних розробок експеримент перетворюється на суб’єктивну, волюнтаристську дію. Тому його основними етапами є методолого-теоретична та організаційна підготовка (розробка методології експерименту, в т. ч. плану-програми, кадрове, фінансове, інформаційне забезпечення тощо); проведення експерименту і спостереження за його перебігом; обробка та аналіз отриманих даних, оцінка наслідків, прийняття рішень, обгрунтування висновків, упровадження результатів дослідження в практику господарювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Метод економічного експерименту - Економічний словник


Метод економічного експерименту