Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

§ 2 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

МЕТОД “МОЗКОВОЇ АТАКИ”

Метод мозкової атаки запропонував американський винахідник А. Осборн і назвав його методом активізації перебору варіантів. Грунтується він на наступній особливості творчого процесу людини: одні винахідники більш схильні до генерування (створення) ідей, а інші – до їх критичного аналізу.

А. Осборн запропонував доручати пошук розв’язків

задач колективу, який складається із двох груп: групи “генераторів ідей” та групи “експертів”.

Нижче на рисунках ви бачите такі колективи (учнів і науковців) під час вирішення творчих проблем.

А. Осборн розробив правила використання “мозкової атаки”.

1. Правила використання методу.

1.1. Найбільш доцільна кількість учасників, що розв’язують творчу задачу складає 12-25 осіб. До групи “генераторів” включають людей з бурхливою фантазією, схильних до абстрактного мислення, але не скептиків. До групи “експертів” залучають людей з аналітичним, критичним складом розуму.

Керує процесом вирішення задачі (його названо “сесією”) найбільш досвідчений учасник “мозкової атаки”.

1.2. “Генератори” висувають максимальну кількість ідей (в тому числі ідей фантастичних, а іноді і жартівливих). Задача “експертів” – відбір найбільш цікавих ідей.

1.3. Тривалість “сесії” залежить від складності задачі, що розв’язується, але не перевищує 30-50 хв.

1.4. Досить важливо, щоб між учасниками “мозкової атаки” встановилися вільні і доброзичливі відносини. При генерації ідей забороняється будь-яка критика, скептичні посмішки, жести, міміка. Необхідно, щоб ідеї, висунуті одним учасником, підхоплювались і розвивались другими.

2. Особливості методу. В перші 10-15 років здавалося, що мозкова атака має необмежені можливості і з ним пов’язували великі надії. Але згодом виявилося, що це не так. Зокрема, сучасні винахідницькі задачі йому не під силу. Саме тому метод почали вдосконалювати. Одним із таких вдосконалень є “тіньова мозкова атака”.

МЕТОД “ТІНЬОВОЇ МОЗКОВОЇ АТАКИ”

Сутність методу. Деякі люди, щоб генерувати ідеї, повинні бути на самоті і в тиші. При “тіньовій мозковій атаці” формують дві підгрупи “генераторів”: перша з них – власне “генератори”, які формують ідеї, а друга – тіньова, її учасники стежать за ходом роботи першої, але не беруть участі в обговоренні. їі називають “тіньовим кабінетом”. У членів цієї групи ідеї виникають під впливом ідей, які висловлені

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Активними “генераторами”. Активна і тіньова підгрупи генераторів розміщуються в одному приміщенні на певній відстані або в різних приміщеннях.

Усі інші особливості і правила проведення “тіньової мозкової атаки” такі самі, як і “мозкової атаки”. Як уже зазначалося, у табл. 1, “тіньова мозкова атака” не була сильнішою за “мозкову атаку”.

МЕТОД “СИНЕКТИКИ”

Усім вам доводилося переходити чи переїжджати через річку по мостах різноманітної конструкції і складності – від найпростішої до досить складної. Яка історія їх створення? Що стимулювало їх проектування і виготовлення? Виявляється, це була аналогія (схожість) з тим, що мало місце у повсякденному житті суспільства.

З давніх-давен люди використовували аналогію в своєму житті, практичній діяльності. Так, людина бачила як по дереву, що впало з одного берега неширокої річки на другий, переходили тварини. За необхідності вона вже цілеспрямовано зрубувала дерево за допомогою кам’яної сокири і переходила по ньому на протилежний берег. Переконавшись у надійності такого засобу, у людини з’явилася ідея побудови простого балочного моста. Пізніше проектувалися мости у вигляді досить складних технічних конструкцій (див. рис. 12).

Аналогію, різні її види і форми покладені в основу методу “синектики”. Пригадайте, хто його автор (див. табл. 1).

Сутність методу. Синектика формує у свідомості людини своєрідний, оригінальний підхід до вирішення задачі, що завдячує використанню різних видів аналогії. Особливе значення надається аналогії з природою. Виявилося, що створений Гор – доном метод є значно ефективнішим за всі інші методи перебору варіантів. У чому саме полягає “таємниця” його успіху?

У. Гордон вніс дві суттєві інновації (принципово нові підходи, пропозиції) у мозкову атаку, під час її вдосконалення.

1. У. Гордон запропонував формувати для синектики постійний склад групи із 5-7 осіб – фахівців різного профілю й з різними захопленнями. Це давало змогу

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 12. Використання аналогії у будівництві мостів

Розглядати проблему в різноманітних аспектах, оскільки кожен фахівець вносить у вивчення проблеми (задачі) своє сприйняття, свій погляд на проблему, що забезпечує широкий набір розв’язків.

Учасників “синектики” (“синекторів”) попередньо навчають за спеціальною методикою протягом року. Головна мета навчання – створити колектив людей, які добре розуміють одне одного. За період навчання синектор має оволодіти такими якостями: вмінням абстрагуватися, подумки відмежовуватися від предмета обговорення та нав’язуваних ідей, схильністю до роздумів і фантазії, вмінням слухати інших, стримано ставитись до ідей, висловлених товаришем, вмінням знаходити у звичайному незвичайне і навпаки. Цими якостями важливо оволодіти і Вам.

У. Гордон запропонував низку способів, які дають змогу уникати суттєвих перепон (стереотипів) у творчій діяльності під час генерації ідей і активізувати творче мислення. Один із таких способів (найбільш ефективний) – застосування різного типу аналогій під час вирішення задачі.

Для більш глибокого розуміння і усвідомлення Вами цих підходів, а також розвитку вмінь практичного їх застосування розглянемо приклад.

Уявимо собі, як вирішуватимуть проблеми зниження шуму від системи вентиляції в цеху фахівці різного профілю.

Матеріалознавець: використати звукопоглинаючий матеріал.

Механік: підвищити жорсткість коробів (де розташована вентиляція) і їх кріплення для зменшення вібрації.

Акустик: поставити звукоізолюючі екрани або форму конструкції зробити такою, щоб звукові коливання поглиналися (гасилися) за рахунок виникнення явища резонансу.

Радист (фахівець із передавання і приймання повідомлень по радіо): вібрація – це коливання, а тому необхідно поставити джерело звуку з такою самою частотою коливань, але у протилежній фазі (активне шумозаглушення), і таке інше.

Для вирішення поставленої проблеми можна використати низку аналогій – з радіохвилями, з хвилями на поверхні води тощо. Зарослі очерету гасять хвилі на воді, металевий екран не пропускає радіохвилі, відбитий звуковий сигнал після накладання із прямим може взаємно погасити й інші аналогії. Такий різнобічний підхід до вирішення проблеми обов’язково дасть змогу знайти потрібне ефективне рішення.

Це важливо!

(Подається ілюстрація) Як бачимо, синектика – це розширення області (галузей) пошуку розв’язку творчої задачі (бажано і в межах усіх знань нашої цивілізації). Зверніть увагу! Під час виконання практичної роботи Вам необхідно буде використовувати метод “синектика”, а отже, і різні види аналогії. Тому зупинимося на детальному розгляді різних видів аналогії.

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

АНАЛОГІЯ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ

Під час міркувань за аналогією зіставляються два об’єкти. Знання, здобуті в процесі вивчення одного об’єкта, переносяться на інший, проектований. У своїй діяльності синектори використовують чотири види аналогії: пряму, особисту, фантастичну і символічну.

Пряма аналогія (як вирішуються схожі задачі, зокрема, у природі). Вона передбачає зіставлення досліджуваного чи проектованого об’єкта із природними чи штучно створеними об’єктами в цій самій галузі чи будь-якій іншій.

Залежно від способу порівняння об’єктів, явищ тощо розрізняють чотири види прямої аналогії: операцій (функцій, принципу дії), будови, форми і зв’язку.

Аналогія операцій. Аналогія операцій є одним з найпоширеніших видів прямої аналогії. Проектувальник здійснює пошук аналогій до виконуваних об’єктом операцій, функцій чи його принципу дії. Це може мати місце не тільки в одній і тій самій галузі (до якої відноситься проектований об’єкт), а в інших галузях знань: біології, геології, астрономії.

Аналогія будови. Приклади аналогії будови розгляньте у табл. 2.

Аналогія форми. Сутність цього виду аналогії полягає у тому, що проектований об’єкт за зовнішнім виглядом робиться схожим до вже відомого, властивості якого бажано отримати.

Аналогія зв’язку (стосунків). Давно помічено, що бути схожими за своїми властивостями можуть не тільки предмети, а й зв’язки між ними.

Приклади використання розглянутих видів прямої аналогії під час проектування технічних об’єктів розгляньте у табл. 2.

Таблиця 2

Вид

Приклади аналогій

1

2

1. Тривалий час розв’язувалась проблема створення гальм, які б одночасно діяли по всій довжині залізничного потяга (XIX ст.). Винахідник В. Вестінгауз вирішив цю проблему після того, як випадково прочитав у журналі, що на будівництві тунелю у Швейцари буровий пристрій приводився в дію стисненим повітрям, яке передавалося від компресора за допомогою довгого шланга.

Аналогія операцій

2. Потрібно було розробити прилад, який би фіксував наближення шторму. Спостереження показали, що у природі досить точно за 10… 15 годин передбає чає шторм звичайна медуза. Дослідження показали, що передвісником шторму,

Що насувається, є наявність у просторі моря інфразвукових хвиль, частота яких g 8…13 Гц. Саме до них дуже чутлива медуза. На основі цього розробили прилад, чутливий до таких хвиль.

3. Дитяча іграшка дзига наштовхнула винахідника Е. Сперрі на створення гірокомпаса. Згодом на його основі створено гіроскопічні прилади для автоматичного керування літаком.

4. Пристрій для руху у грунті було створено інженерними після ретельного вивчення “принципу роботи” черв’яка, який прокладає собі тунель у землі чи навіть (деякі види) і стволі дерева. Ілюстрації до цих прикладів див. на рис 13-16.

Аналогія будови

1. Винахідник А. М. Ігнатьєв поставив собі запитання: “Чому зуби у білки, дзьоб дятла є постійно гострими?”. Після вивчення питання він прийшов до висновку, що має місце самозаточування, яке, в свою чергу, відбувається завдяки багатошарової конструкції зубів: більш тверді шари оточені м’якшими. Цей принцип був використаний у самозаточуючихся різцях.

2. Багатоярусні башти, які запропонував інженер В. Г. Шухов, за своєю будовою схожі на стебло рослин, а сучасні будівлі – на плоди кукурудзи.

3. Ф. Шаню працював над проблемою укріплення крил аероплана без значного збільшення їх маси. Ф. Шаню був інженером-мостобудівником, а тому мав справу із конструкцією ажурних мостів. За аналогією він створив біплан з крилами, які з’єднані стоянками-підкосами.

Ілюстрації до цих прикладів див. на рис. 17-20.

Аналогія форми

Для отримання гарних ходових якостей суден форму корпуса виготовляли за аналогією із формою тіл риб. Форми літаків запозичували у птахів. Принцип розташування станцій сучасного мобільного зв’язку базується на аналогії із бджолиними стільниками.

Ілюстрації до цих прикладів див. на рис. 21-25.

Аналогія зв”язку

Електрони рухаються по замкнутих траєкторіях навколо ядра атома подібно руху планет навколо Сонця. В цій аналоги встановлюються не схожість самих об’єктів, а

Зв’язків між ними. Зв’язки між ядром і електронами багато в чому подібні зв’язками між Сонцем і планетами. На основі цієї схожості, можна висловити припущення, що електрони, як і планети, рухаються під дією сил тяжіння до ядра за схожими траєкторіями.

Ілюстрації до цих прикладів див. на рис. 26, 27.

Особиста аналогія – емпатія (ототожнюють себе з технічним об’єктом).

Для використання особистої аналогії людина, що вирішує творчу задачу, має “увійти”, вжитися в образ того об’єкта, який проектується. Ототожнити себе із технічним об’єктом це не просто назвати себе якою-небудь частиною технічної системи чи процесу. Потрібно уявити, що зробив би сам в цих умовах. Це схоже на те, як входить в образ актор перед виставою чи в кіно. Розгляньте деякі приклади особистої аналогії.

Шерлок Холмс розкривав злочини, поставивши себе на місце злочинця.

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис 13. Медуза

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 14. Дзига

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис 15. Гіроскоп

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 16. Гіроскопічний прилад для автоматичного керування літаком

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 17. Пізанська вежа

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 18. Зарослі бамбука

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 20. Біплан

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 19. Кукурудза і будівля

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 21. Підводний човен

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 22. Акула

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 23. Гідроплан

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 24. Лебідь

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 26. Сонячна система

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 25. Бджолині стільники

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 27. Модель атома

Існує потішний спосіб знаходження речі, що загубилася – необхідно уявити, куди б ти заховався сам, якби був цією річчю.

Конструктор А. А. Мікулін під час винайдення млина для розмелювання зерен на борошно уявляв себе зерном. У результаті він винайшов і зробив простий і надійний млин (рис. 28).

Розгляньте задачу. По трубі рухається пульпа – вода з частинками залізної руди (рис. 29). Подача пульпи регулюється перегородкою, яка

Швидко зношується, внаслідок взаємодії з частинками руди. Як цьому запобігти? Синектор уявляє себе на місці перегородки і доходить до висновку, що вона має певним чином утримувати біля себе частинки, які будуть брати на себе удари інших, а сама залишиться неушкодженою. І ось рішення – її треба намагнітити. Шар буде постійно руйнуватися і знову відновлюватися.

Фантастична аналогія. Проектований об’єкт зіставляється з умовним, фантастичним предметом, який має такі самі властивості і функції. Тобто, в задачу вводиться казкова, фантастична істота, яка виконує те, що вимагається в умові задачі (шапка-невидимка, чоботи-скороходи, золота рибка, чарівна паличка тощо). Фантастична аналогія допускає можливість існування будь-яких функцій (літати, проходити крізь стіни, читати думки тощо), які пов’язані з розв’язком задачі. Фантастична аналогія розкріпачує уяву, дає відчуття простоти і легкості під час розв’язування задачі. Після вирішення задачі за допомогою фантастичних засобів їх замінюють реально існуючими механізмами чи їх комбінацією.

Приклад. Необхідно спроектувати пристрій для скручування дротом дрібних деталей на певній відстані одна від одної (наприклад, шурупів) перед їх хромування, оцинковуванням тощо. Фантастична аналогія в цьому випадку – індійський факір, під звуки дудки якого дріт сам накручується на шурупи. У зображеному на рис. 30 відбувається щось схоже із змією.

Символічна аналогія. У випадку символічної аналогії реальний технічний об’єкт (предмет) зіставляється з узагальненим, абстрактним предметом, деяким художнім образом, що створює відповідну емоційну атмосферу. Механізм символічної аналогії – це: подання об’єкта у вигляді символу, рисунка, образу, певного знака; знаходження короткого символічного образу чи опису об’єкта.

Приклади символічної аналогії: мармур – веселкова постійність; полум’я – тепло, яке видно; ядро атома – енергійна незначимість; храповий механізм (наприклад, годинника – рис. 31, 32) – надійна переривчатість; шліфувальний круг – точна шорсткість.

Особливості (правила) використання синектики. На першому етапі формулюється проблема, здійснюється аналіз складових її елементів, пошук розв’язків, уточнення основної мети пошуку. Кожен з учасників

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 28. Ручний млин

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 29. Пульпопровід

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 30. Індійський факір

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 31. Схема храпового механізму

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

Рис. 32. Годинник

Виокремлює для себе якусь частину загальної проблеми. На другому (головному) етапі всі шукають шляхи, які б могли допомогти у вирішенні проблеми. Використовуються всі чотири аналогії. Основна мета цього етапу – відійти якомога далі від звичного, подивиться на розв’язувану проблему іншими очима, щоб потім знову повернутися до початкової проблеми і спробувати знайти її розв’язок. Така діяльність може здійснюватися циклічно, доки не буде знайдено загальне рішення, яке потім розглядається вже детально і конкретно.

Особливості застосування синектики для вирішення завдань проекту описані у практичній роботі.

Цікаво знати.

Синектика – метод психологічної активізації творчості під час вирішення проблемних завдань (наголошуємо, що існують й інші визначення синектики – інших авторів). Він є розвитком і вдосконаленням методу мозкової атаки. У. Гордон розробив цей метод, коли керував групою дослідників винаходів, створених відомими винахідниками. При сине – ктичній атаці допустима критика, яка дає змогу розвивати і видозмінювати висловлені ідеї.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Кульки завантажені у вертикальний магазин у вигляді трубки. Спроектуйте простий пристрій, який би дав змогу видавати ці кульки по черзі. Використайте відомий зворотно-поступальний рух штока, що зображений на рисунку. Для перекачування деяких рідин спроектуйте насос, у якому жодна із його деталей не торкається до перекачувальної рідини. Необхідно запропонувати найпростішу евристичну конструкцію такого насоса.

На технічному гуртку учнями спроектована модель гелікоптера, який має дві трилопатні гвинти, що розташовані паралельно на певній відстані один від одного (він зображений на рис. 10 б). Відповідно до законів аеродинаміки під час руху гелікоптера вони обертаються в протилежних напрямах. Розробіть і ви конструкцію механічної частини гелікоптера, яка б задовольняла зазначений рух гвинтів за умови, що обертовий момент задається одним малогабаритним електричним двигуном. Конструкції зобразити на кресленні.

При нерухомому корпусі вентилятор створює потік повітря тільки в одному напрямі. Спроектуйте механізм, який має бути введений у конструкцію корпуса, щоб він міг автоматично повертатися на певний кут і збільшував би при цьому простір, що обдувається. Зобразіть на ескізі конструкцію такого механізму разом з вентилятором.

Існує спосіб магнітоабразивної обробки деталей, коли стальний абразивний порошок наноситься на круг із магнітного матеріалу. Круг обертається, а порошок, що утримується магнітним полем, м’яко доторкується до деталі і полірує її. Але одного разу помічено дивне явище: на стіл верстата поставили деталь із твердого сплаву і всупереч здоровому глузду м’який стальний порошок обробив набагато твердіший сплав. Як це пояснити?

 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Аналог – те, в чому виявляється схожість.

Механік – той, хто стежить за роботою машин і механізмів, лагодить їх.

Емпатія – здатність відчувати почуття іншого.

Ототожнення – визнання яких-небудь явищ, подій, понять однаковими, подібними.

Синектика – один із методів підвищення творчої продуктивності, спрямований на подолання стереотипів у мисленні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика - Технологія


Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика