Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

Тема 2. Економічні проблеми материків і океанів

§68 Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем

Пригадайте

Які організації захисників природи вам відомі?

Які ви знаєте основні типи природоохоронних територій?

Загальні завдання у вирішенні міжнародних екологічних проблем.

Протягом останніх десятиріч у світі склалася досить розгалужена система міжнародного співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини і природи. Основними складовими системи є

різні організації ООН, передусім Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) (мал. 230).

У світовій практиці співробітництва значне місце посідають міжурядові програми, міждержавні багатосторонні та двосторонні програми (наприк­лад, з охорони від забруднення вод Рейну, Дунаю, Чорного моря, забруднення атмосфери в Європі то­що). Існують і глобальні природоохоронні проекти, пов’язані, наприклад, з вивченням стану озонового шару Землі, який останнім часом значно порушений, збереження недоторканою природи Антарктиди, Емблема ЮНЕП вирішення проблем забруднення Світового океану, глобальної зміни

клімату тощо.

Крім того, нині діє велика кількість різних міжнародних неурядо­вих організацій. Вони опікуються окремими аспектами глобальних проблем навколишнього середовища. Наприклад, Міжнародний союз охорони природи (МСОП) не лише бере участь у розробці наукових основ охорони так званої дикої природи, а й проводить широкі прак­тичні програми з метою її збереження (мал. 231). Так, останнім часом з ініціативи МСОП було засновано багато нових природоохоронних територій. (Пригадайте їхні головні типи.) МСОП також публікує Червоний список видів організмів, яким загрожує знищення.

У справі врятування нашої оселі – планети Земля беруть активну участь і громадські рухи та організації. Яскравим представником їх є екологічна організація “Зелений світ” (“Грінпіс”), осередки якої ство­рено і в Україні.

 Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем

Мал. 230.

 Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем

Мал. 231. Унікальні тварини Галапагоського національного парку

Факти сьогодення

Захисники довкілля. “Грінпіс” – міжнародна організація, яка застосовує ненасильницькі методи боротьби за збереження навко­лишнього середовища. Вона закликає заборонити китобійний про­мисел, використання ядерної зброї та ядерної енергії, припинити забруднення довкілля, яке призводить до кислотних дощів, охороняти природу й надра Антарктиди.

Серед інших міжнародних організацій варто згадати організацію “Друзі Землі”, яка виступає захисником тваринного світу та довкіл­ля. А організація “Оксфам” бере участь у довгострокових програмах з удосконалення землеробства, охорони здоров’я та поліпшення умов життя людей у бідних країнах, здійснює гуманітарну допомогу під час стихійних лих, екологічних катастроф тощо. “Міжнародна організація за виживання” проводить заходи щодо збереження корінних меш­канців материків і місцевого довкілля.

Теперішніх і майбутніх взаємовідносин людства з природою стосу­ються матеріали визначних міжнародних форумів, що проводяться у світі. Серед них рішення ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) з проблем охорони природи і сталого розвитку суспільства та програма ООН “Глобальна екологічна перспектива”. У цих документах сформульо­вані конкретні завдання вирішення нагальних екологічних проблем людства.

Практичне завдання

Якщо у вашій місцевості існує якась екологічна проблема, орга­нізуйте власну групу з учнів класу для її вирішення. Наприклад, облаштуйте мініатюрний заповідник або куточок природного парку на місці прибраного звалища сміття або на пустирі.

Роль географії у вирішенні екологічних проблем. Географічна наука має ключове значення для вирішення проблем взаємодії людини і природи. Це зумовлено її комплексним підходом до вивчення приро­ди материків і океанів. Тому саме географи беруть активну участь у національних і міжнародних проектах, спрямованих на вивчення та збереження географічної оболонки.

Усвідомлення людиною складності екологічних проблем сприяло появі такого методу географічних досліджень природних явищ, як моніторинг. Моніторинг (з латинської мови – “той, що нагадує, по­переджає”) – постійне всебічне спостереження й оцінка стану природи, що відчуває антропогенний вплив. Кінцева мета моніторингу – розробка заходів раціонального використання природних ресурсів, запобігання забрудненню природного середовища, збереження при­родної рівноваги.

Моніторинг – основа для наукового географічного прогнозу, який дає змогу передбачати негативні явища, що можуть розвиватися в природних комплексах. Значний обсяг інформації, яку при цьому одержують, допомагає не лише реєструвати, а й прогнозувати (перед­бачати) певні зміни, що виникають у природі в результаті господарської діяльності людини. Географічні прогнози бувають метеорологічними (наприклад, прогнози погоди), гідрологічними (попередження про повені, схід снігових лавин), геоморфологічними – виявлення районів утворення зсувів, обвалів тощо. Однак найефективнішими є комплексні прогнози, тобто ті, які передбачають майбутні зміни в природному комплексі материків і океанів у цілому.

ПІДСУМКИ

Світі склалася розгалужена мережа міжнародного співробіт­ництва у справі вивчення, охорони природного середовища та вирішення глобальних екологічних проблем.

Географічна наука відіграє провідну роль у вивченні та збере­женні природи Землі.

Запитання і завдання для самоперевірки

Запропонуйте свій проект вирішення місцевих екологічних проблем.

На конкретних прикладах доведіть необхідність міжнародного співробітництва для вирішення екологічних проблем.

Що таке моніторинг і географічний прогноз, яка їхня мета?

Назвіть головні організації, які опікуються питаннями охорони природи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем - Географія


Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем