Мовна політика

Політологічний словник

Мовна політика – політика, що її здійснює держава стосовно мовного режиму у суспільствах з поліетнічним складом населення. Ця політика залежить від характеру політичної влади, форми правління та державного устрою, історичних традицій, наявності територій з компактним проживанням етнічних меншин тощо. В державах з демократичною формою правління М. п. будується з урахуванням інтересів усіх етнічних груп – як титульного етносу, так і етнічних меншин. Відповідний курс держави фіксується на конституційному рівні

та в інших законодавчих актах країни. В Україні М. п. держави визначається Конституцією, ст. 10 якої проголошує: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується
Конституцією України та визначається законом”. З урахуванням регіональних особливостей країни, з наявністю місць компактного проживання національних меншин законодавством передбачається право разом з державною мовою використовувати й мови тієї чи тієї національної меншини.

Л. Шкляр
Мовна політика