Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні

ФІНАНСИ

Модуль 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 10

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

10.4. Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні

Значним кроком у збільшенні можливостей розвитку територій, розширенні повноважень місцевих органів у формуванні фінансових ресурсів, що забезпечують самостійність територіальних громад у забезпеченні їхньої життєдіяльності стало впровадження Бюджетного кодексу.

Він дав змогу розпочати довготривалу роботу з децентралізації бюджетного

процесу, створення прозорих міжбюджетних стосунків між державою та територіями.

Реформування бюджетної системи, міжбюджетних відносин триває вже кілька років, і кожен рік визначає свої пріоритети.

В умовах необхідності проведення адміністративно-територіальної реформи та фінансової децентралізації в Україні особливої актуальності набуває пошук шляхів зміцнення власних доходів бюджетів органів місцевого самоврядування в Україні. Це зумовлено необхідністю створення інституційних та правових засад місцевого соціально-економічного розвитку, забезпечення місцевих бюджетів реальними фінансовими

ресурсами з метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

Система міжбюджетних відносин України потребує подальшого вдосконалення, виходячи з динаміки фінансово-бюджетних одиниць та соціально-економічних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг.

З метою поглиблення процесу децентралізації влади, необхідно реалізувати найближчим часом ряд заходів за такими основними напрямами, як: зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, посилення стимулюючих факторів у роботі органів місцевого самоврядування щодо наповнюваності доходів бюджету, упорядкування основних видаткових повноважень між рівнями бюджетів на основі принципу субсидіарності (наближення фінансування до рівня, де вони надаються) тощо.

Пріоритетні завдання та головні параметри бюджетної політики в частині реформування бюджетної сфери повинні визначатися виходячи з таких принципів:

– передача владних функцій та відповідних бюджетних ресурсів з центрального і обласного рівнів бюджетам територіальних громад;

– розширення податкової бази бюджетів територіальних громад;

– регіональний розвиток та посилення ролі місцевого самоврядування.

Зокрема, проектом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року № 679 “Про схвалення проекту Основних напрямів державної політики на 2007 рік”, передбачено збільшення фінансової самодостатності бюджетів територіальних громад шляхом подальшої децентралізації управління бюджетними коштами, що передбачає передачу їм державних повноважень та відповідних бюджетних ресурсів з центрального та обласного рівнів, розширення податкової бази таких бюджетів.

Крім того, передбачається проведення модернізації фінансового сектора економіки, зокрема реформування казначейського виконання бюджету, удосконалення процедури складання та виконання державного і місцевих бюджетів, посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за взяті бюджетні зобов’язання, підвищення якості управління бюджетними коштами. Також у наступному році передбачається проведення підприємствами державної форми власності, головними розпорядниками бюджетних коштів інвентаризації закладів соціально-культурної сфери, що перебуваються в їх підпорядкуванні, внесення пропозицій щодо їх приватизації та передачі у комунальну власність житлових фондів.

Законодавчі зміни сприятимуть поліпшенню функціонування бюджетної системи України, удосконаленню бюджетного процесу та взаємодії його учасників і врегулюванню питання поліпшення фінансової бази місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що процес розробки пропозицій щодо бюджетної реформи триває з урахуванням пропозицій фінансових органів регіонів, місцевих органів влади і місцевого самоврядування, громадських організацій з розвитку місцевого самоврядування, народних депутатів України тощо.

Реформування міжбюджетних відносин вимагає також одночасного реформування адміністративно-територіального устрою.

Основними завданнями реформування системи адміністративно-територіального устрою та реформування системи місцевого самоврядування є законодавче визначення поняття та засад адміністративно-територіального устрою України, правового статусу і рівнів адміністративно-територіальних одиниць, порядку вирішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування питань територіального устрою, встановлення критеріїв утворення, оптимізація класифікації, чітке визначення меж адміністративно-територіальних одиниць, децентралізація влад них повноважень, визначення чіткої схеми розподілу повноважень між органами влади на територіальному рівні, вдосконалення бюджетних відносин та податкової системи, вироблення більш раціональних механізмів перерозподілу фінансів тощо.

В даний час з метою сприяння проведення адміністративно-територіальної реформи та її поєднання із бюджетною реформою реалізується проект “Системне управління фінансуванням адміністративно-територіальної реформи”, що фінансується Міністерством Великої Британії з питань міжнародного розвитку (ОРІБ), за участю робочої групи Міністерства фінансів України та міжнародних і українських експертів.

Проектом передбачено здійснення аналізу бюджетних та фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи в Україні з використанням досвіду проведення подібних програм реформування у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема у Польщі, з метою підвищення децентралізації, більшої підзвітності на місцевому рівні та більш чіткого розподілу завдань та відповідальності на кожному рівні управління з метою наближення регіональних органів влади України до стандартів Європейського Союзу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні - Фінансовий ринок


Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні