Наші обов’язки

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I’VE GOT AN IDEA

УРОК 28 (3)

Підтема: Наші обов’язки.

Мета: Активізувати в мовленні учнів лексичний матеріал теми.

Відпрацювати вживання структур з модальним дієсловом to have to.

Тренувати учнів в аудіюванні фабульного тексту.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Виховувати в учнів почуття відповідальності за свої дії, привчати виконувати свої обов’язки.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, завдання для перевірки розуміння змісту тексту для аудіювання

(HO1), (НО2), (НО3).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Today we are going to discuss what schoolchildren have to do in their everyday life – at school and at home.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Фонетичне відпрацювання римування.

Учитель декламує римування, записане на дошці, клас хором повторює. Потім учні по черзі самостійно читають римування, учитель стежить за правильністю їхньої вимови.

A BUSY WEEK

On Monday we go to school,

On Tuesday we jump in the pool,

On Wednesday we write our names,

On Thursday we play our games.

On Friday we watch TV,

On Saturday we swim

in the sea,

On Sunday we sing our song,

It isn’t very long.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 4 (с. 30).

Три-чотири учні читають свої відповіді на запитання. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

Т: То be good at English you have to practise much, to read much in English, to learn new words, grammar rules, to communicate with people speaking English.

Grammar Practice

2. Тренування учнів у вживанні модального дієслова to have to.

1) Впр. 1 (с. 43).

Учні по черзі відповідають на запитання: When do you have to use….

2) Тренування учнів у письмі. Виконання завдань за варіантами.

I варіант – впр. 2 (с. 43);

II варіант – РЗ, впр. 1 (с. 30);

III варіант – РЗ, впр. З (с. 31).

Час виконання роботи – 5-7 хвилин. Робота перевіряється таким чином: І варіант перевіряє II, II варіант – III, III варіант – І. Учитель контролює процес перевірки, називаючи правильні відповіді, і визначає кращих учнів, які не зробили помилок.

3) РЗ, впр. 2 (с. 30).

Учні ланцюжком усно складають речення, учитель контролює правильність їх граматичної будови.

Listening Comprehension

3. Подання тексту для аудіювання “Her First Day at School”.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

На кожне запитання вчителя відповідають два-три учні.

Т: Answer the questions. How old do you have to be to start going to school? How old were you when you went to school? Do you remember your first day at school? Did you like it?

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учитель роздає картки (НО1) та (НO2) і читає текст перший раз. Учні визначають, чи відповідають подані у першій картці твердження змістові тексту, у другій картці вони повинні обрати один з наведених варіантів доповнення речення. По закінченні роботи один з учнів записує на дошці ключі, учитель і решта класу перевіряють їхню правильність і в разі потреби виправляють помилки. Учитель оцінює роботу учня, який працював біля дошки.

T: Listen to the text for the first time and do the tasks in the handouts.

HER FIRST DAY AT SCHOOL

Polly is six and she has to go to school. She likes her first day very much. Miss Yates is very nice and the other children in her class are nice, too. But at the end of the school day when the other children leave the classroom, Polly stays behind and waits.

Miss Yates has some work to do and she doesn’t see Polly at first, but when she looks up, she sees Polly and asks, “Why didn’t you go with the others, Polly? Do you want to ask me a question?”

“Yes, Miss Yates”, Polly says.

“What is it?” Miss Yates asks.

“What did I do at school today?” Polly asks.

Miss Yates smiles.

“What did you do at school today?” she says. “Why do you ask me, Polly?”

“Because I’m going home now”, Polly answers, “and I have to answer my Mum’s question”.

HO1:

Say if the statements are true or false.

1. Polly doesn’t like her first day at school.

2. The teacher is very nice.

3. Other children in Polly’s class are not nice.

4. Polly stays in the classroom after the lessons on the second day.

Key: 1F; 2T; 3F; 4F.

HO2:

Choose the correct letter and make the sentences true to the text.

1. Polly goes to school when she is… .

A) six

B) eight

C) seven

D) nine

2. Miss… is very nice.

A) Smith

B) Yates

C) Gates

D) McDonald

3. Polly… .

A) stays behind and waves

B) stays behind and smiles

C) stays behind and cries

D) stays behind and waits

4. Miss Yates… when she hears Polly’s question.

A) shuts the door

B) falls down

C) smiles

D) leaves the classroom

Key: 1a; 2b; 3d; 4c.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учитель роздає картки із завданням для перевірки розуміння змісту прочитаного та вдруге читає текст, учні уважно слухають і письмово відповідають на подані запитання. По закінченні роботи учитель збирає картки для перевірки.

Т: Listen to the text again and answer the questions in the handout.

HO3:

Answer the questions.

1. Why does Polly like her school?

________________________________________________________

2. What does she do when the other children go home?

________________________________________________________

3. What does Miss Yates say when she sees Polly?

________________________________________________________

4. What question does Polly ask Miss Yates?

________________________________________________________

5. What does Miss Yates ask then?

________________________________________________________

6. What is Polly’s answer?

________________________________________________________

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 43), письмово.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

1) Бесіда з учнями.

Т: I think we’ve done what we had to do. What did you do at the lesson today? You practised grammar structures, listened to the text about Polly and checked on your homework. Your homework for the next lesson is to do exercise 3 on page 43. And let us show that we know English, do one more exercise and spell some words.

2) РЗ, впр. 4 (c. 31).

Учні ланцюжком читають текст, знаходять помилки і виправляють їх. Учитель контролює правильність виконання завдання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Наші обов’язки - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Наші обов’язки