НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР

УРОК 16. НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР

Навчальна мета: сформувати поняття про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію; визначити головні особливості, складові частини, вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства; розвивати уміння співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

Основні поняття: світове господарство, НТП, НТР, технополіс, технопарк.

Тип уроку: вивчення

нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Що називають світовим господарством?

– Які вигоди приносить країнам їх участь в МГПП?

– На виробництві якої продукції спеціалізується Україна в міжнародному поділі праці? Які ТНК є на території України? Для яких ТНК Україна є країною базування?

– Які переваги мають країни, що є членами потужних інтеграційних об’єднань?

– Чим аргументують свої позиції противники глобалізації?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

“Мозковий штурм”

Ви,

безумовно, чули, про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію. А чи можете ви: пояснити ці поняття; назвати відмінності між цими поняттями; пояснити, як пов’язані між собою розвиток людської цивілізації і науково-технічний прогрес?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. НТР та її основні ознаки. Поняття про НТП та НТР

Запитання. Коли, на вашу думку, почалася науково-технічна революція? Обгрунтуйте свою відповідь.

Початок НТР пов’язують з серединою 40-х років XX ст. Його ототожнюють з першою вдалою спробою звільнити ядерну енергію і створенням перших ЕОМ.

Основні ознаки сучасної науково-технічної революції: універсальність та всеосяжність, прискорення науково-технічних перетворень, зміна ролі людини у виробництві, військово-технічна революція.

2. Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР

Завдання 1. (Робота з підручником) Прочитайте текст підручника та визначте, які зрушення відбулися в галузевій структурі світового господарства під впливом НТР.

Кількість працюючих у сфері послуг зростає, а у виробничій сфері скорочується. Зростає частка обробних галузей та скорочується частка видобувної промисловості. Випереджальними темпами відбувається розвиток трьох галузей: електроенергетики, машинобудування і хімічної промисловості (галузі “авангардної трійки”), провідного значення набувають новітні галузі. У галузевій структурі сільського господарства з ростом інтенсифікації виробництва зростає частка тваринництва. Змінюється розподіл праці між окремими видами транспорту. Зростає купівля та продаж готових товарів, скорочується – сировини.

Набуває розвитку торгівля технологіями – ліцензіями, патентами, технічним досвідом, інформаційними послугами.

3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР

Переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту кінцевого продукту. Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших видів економічної активності, стали осередки і території з передовою наукою та освітою. Новою формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стало створення науково-технічних зон (технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів).

Висока територіальна концентрація виробничої діяльності і населення, посилення процесів урбанізації.

4. Впровадження досягнень НТР у різних країнах світу

Ринок високотехнологічної продукції має такий приблизний розподіл (7 %): на частку США припадає 35; на частку Японії – до 25-30; ФРН – до 8; Великобританії – 7; Франції – до 4. На всі інші країни залишається 20 %. В Україні діє вісім технологічних парків. Їх сукупний річний обсяг складає 241 млн. дол. США, що в 116 разів менше порівняно з одним лише технополісом Хсинчу (Тайвань). В Україні не створено жодного технополісу.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

1. Завдання 2. Користуючись підручником, складіть систематизуючу схему “Головні напрямки розвитку виробництва в епоху НТР”

2. Запитання для обговорення. Поясніть, чому в епоху НТР галузями авангардної трійки стали саме електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість? Чому в епоху НТР відбувається зміна співвідношення між виробничою і невиробничою сферами? Які причини гальмують розвиток інноваційних технологій в Україні?

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти розгорнутий план параграфа.

– Позначити на контурній карті країни, які є лідерами у розвитку високих технологій.

– Соціогеографічний практикум. Проведіть соціологічне опитування серед своїх родичів, знайомих, дізнайтеся їх відповідь на питання “Чи згодні ви з тим, що впровадження досягнень НТР в економіку та повсякденне життя завжди мають лише позитивні наслідки?”

– Випереджальне (завдання групам): самостійно підготувати характеристики основних галузей промисловості світу (обов’язково наочність: графіки, діаграми) та питання за темою свого виступу іншим групам. Теми: “Енергетика”, “Металургія”, “Машинобудування”, “Хімічна промисловість”, “Лісова і деревообробна промисловість”, “Легка промисловість”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР - Плани-конспекти уроків по географії


НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР