Об’єкт і предмет стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови

Об’єкт і предмет стилістики

Стилістика, як і кожна наука, має свій об’єкт вивчення і предмет вивчення.

Об’єкт стилістики української мови. Ним є реальні функції мовних одиниць кожного з рівнів мови, які впродовж її розвитку закріпились за кожною мовною одиницею – фонемою, морфемою, словом, реченням. Українська мова, її одиниці з певними стилістичними функціями створені українським народом. Отже, об’єкт стилістики – це вся сукупність мовних одиниць з їх функціями (від звуків, літер до тексту),

найрізноманітніше усне й писемне функціонування української мови. За умови стилістичного, тобто найраціональнішого, використання мови в мовленні, одиниці мови забезпечують найдоцільніше з усіх поглядів вираження думок і почувань. Об’єктом (денотатом) стилістики є також уся система функцій літературної мови, всіх її структурних елементів.

Предмет стилістики української мови. Це переважно друковані мовознавчі джерела, присвячені вивченню об’єкта стилістики (реальних функцій усіх одиниць української літературної мови). Створюють його, як правило, вчені – лінгвісти, які досліджують

функції найрізноманітніших одиниць української мови як окремої комунікативної системи.

Щоб оволодіти предметом стилістики, потрібно докласти спеціальних зусиль, ознайомитись з науковою і науково-методичною літературою із стилістики, культури мовлення, тому предметом стилістики є і сукупність знань про мову, про її стилістичні (функціональні) можливості. На відміну від об’єкта стилістики, який майже не залежить від суб’єктивних якостей окремої особи, предмет стилістики має не тільки об’єктивний характер (бо об’єктивно існує об’єкт стилістики – вся система реальних мовних одиниць), а й суб’єктивний, оскільки кожен мовець більшою чи меншою мірою своєрідно користується мовними одиницями з властивими кожній із них функціями. Це залежить від загальної ерудиції мовця, знання ним мови, його життєвого досвіду, віку, професії, інших особистісних якостей.

Отже, вивчення об’єкта і предмета стилістики важливе для розуміння стилістики мови і стилістики мовлення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Об’єкт і предмет стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення - Довідник з української мови


Об’єкт і предмет стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення