Облік додаткового капіталу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.5. Облік додаткового капіталу

До власного капіталу підприємства належить також додатковий капітал. До додаткового капіталу включаються суми, на які вартість реалізації випущених акцій (часток) перевищує їхню номінальну вартість, суми дооцінки активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб та інші види додаткового капіталу.

Для

узагальнення інформації про додатковий капітал призначено однойменний рахунок 42. За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

На субрахунку 421 “Емісійний дохід” відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки”.

На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками

підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків. Зокрема, на цьому субрахунку акціонерні товариства обліковують суми, що надійшли за підпискою за акції до внесення змін до величини статутного капіталу.

На субрахунку 426 “Фонди спеціального призначення” враховують формування та використання фонду розвитку виробництва. На цьому субрахунку відкривають рахунки третього порядку 4261 “Фонд розвитку виробництва” та 4262 “Використання фонду розвитку виробництва”. Здійснені за рахунок фонду розвитку виробництва капітальні інвестиції (придбання, створення, модернізація, модифікація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо необоротних активів) відображаються за дебетом субрахунку 4261 і кредитом субрахунку 4262 “Використання фонду розвитку виробництва”.

Слід зазначити, що низка підприємств враховують на рахунку 42 вартість майна, яке їм не належить. Наприклад, ЖЕКи враховують вартість житлового фонду, дорожні організації – доріг, ряд підприємств – вартість майна соціальної сфери (дитячі садки, клуби, фельдшерсько-акушерські пункти тощо). Звичайно таке майно їм передається тимчасово для обслуговування чи використання за призначенням. Щоб виділити таке не власне майно в обліку, в більшості випадків застосовують субрахунок 426, на якому відкривають рахунок третього порядку “Невласне майно”, або таке майно обліковують окремо на субрахунку 425.

Якщо підприємство у звітності відобразило не власне майно, то інформацію про таке майно необхідно розкрити у примітках до фінансової звітності.

Основні бухгалтерські проводки із відображення руху додаткового капіталу наведено в табл. 10.10.

Таблиця 10.10.

Основні бухгалтерські проводки із відображення руху додаткового капіталу

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Відображено емісійний дохід (різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій)

301 (311)

421

1000

Внесені засновником кошти понад встановлений установчим договором розмір до зміни величини статутного капіталу (крім акціонерних товариств)

301

422

1000

Проведена дооцінка первісної вартості та зносу основних засобів (індексація)

10

423

1000

423

131

800

Списання сум дооцінки за ліквідованими основними засобами, нематеріальними активами

423

441

200

Оприбутковано безоплатно отримані основні засоби в сумі залишкової вартості

10

424

2000

Оприбутковані безоплатно отримані основні засоби в сумі нарахованого зносу

10

131

8000

Збільшено інший додатковий капітал

311

425

1000

Спрямування прибутку в фонд розвитку виробництва

443

4261*

10 000

Використання фонду розвитку виробництва

4261

4262**

5000

*4261 “Фонд розвитку виробництва”.

**4262 “Використання фонду розвитку виробництва”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік додаткового капіталу - Бухгалтерський облік


Облік додаткового капіталу