Облік кредитів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.10. Облік кредитів

У бухгалтерському обліку виділяють короткострокові та довгострокові кредити. Довгостроковим кредитом вважається такий отриманий кредит, який не підлягає погашенню протягом 12-ти місяців з дати балансу. Якщо частина чи вся сума такого кредиту на чергову дату балансу має бути погашена у строк до 12 місяців, то така сума відображається у складі поточної заборгованості

за довгостроковими зобов’язаннями.

Серед короткострокових видів кредиту виділяють кредити овердрафт, терміновий кредит, кредитну лінію, кредит “репо”.

Овердрафт. Клієнтам, які мають стабільні регулярні надходження на поточний рахунок може надаватись кредит овердрафт. Така форма кредитування використовується для покриття короткострокових розривів у платежах позичальника. Принципова відмінністю від традиційного кредитування є те, що кредит не перераховується на рахунок клієнта, а надається можливість “мінусового” залишку на поточному рахунку у визначеному договором кредитування

розмірі. Усі надходження на поточний рахунок автоматично йдуть на погашення заборгованості за кредитом. Відсотки банком нараховуються в щоденному режимі за станом заборгованості на певний час доби. У договорі овердрафту має бути зазначений точний час доби, коли фіксується заборгованість, а також термін неперервного від’ємного сальдо, як правило, до З0 днів. Забезпеченням кредиту овердрафт є зазвичай застава товарів в обороті.

При розгляді питання про надання кредиту овердрафт банком аналізуються обороти на поточному рахунку в національній валюті, як правило, за шість місяців і за основу розрахунку суми кредиту береться сума середньомісячного обороту. Рішення щодо надання овердрафту приймається кредитним комітетом банку.

Для покриття короткострокових розривів у платежах позичальника підприємству може бути наданий терміновий кредит. Надається клієнтам при фінансуванні угод, де момент одержання виторгу є фіксованим. На практиці в чистому вигляді застосовується рідко, у зв’язку з ускладненою процедурою зміни терміну погашення у разі форс-мажору, проте застосовується в поєднанні з іншими режимами короткострокового фінансування – овердрафтом, кредитною лінією. Тобто, при укладенні кредитної угоди може бути передбачене часткове погашення кредиту за рахунок використання кредитної лінії чи овердрафту. Термін кредиту – звичайно до З0 днів.

3 метою поповнення оборотних коштів для закупівлі товару, комплектуючих, видаткових матеріалів, видачі заробітної плати тощо, клієнтам, основна діяльність яких пов’язана з реалізацією товарів (послуг) в Україні, банком може бути відкрита кредитна лінія. При підписанні договору про надання кредитної лінії, підприємство має вільний режим залучення позикових коштів і погашення з поточного рахунку у межах суми договору. Надається, як правило, під заставу майна. Термін кредитної лінії – від одного до 18 місяців. Розглядаючи питання про кредитування, банком ретельно розглядаються ризики підприємства, пов’язані з основною діяльністю. Вартість кредитної лінії вища за термінове кредитування.

Операції “репо” з товарами – це форма кредитування, за якої банк самостійно або через дочірні компанії укладає угоду покупки товару (звичайно за ціною нижче ринкової) з обов’язковою умовою зворотного викупу за фіксованою ціною через визначений термін. Основна мета цього виду кредитування – вивільнити оборотні кошти підприємства, які заблоковані в товарних запасах схильних до сезонного коливання цін чи придбаних у період мінімальних цін, оптимізувати оподаткування. Заробіток банку і компенсація витрат за такою угодою закладені в різниці цін продажу й купівлі. Вартість подібної послуги дорожча за середню відсоткову ставку за чистим кредитуванням, що пов’язане з ризиком ліквідності товару, витратами при збереженні та страхуванням товару.

Облік кредитів відображають у журналі-ордері № 2 за кредитом рахунків 50, 60.

Одержання короткострокових та довгострокових кредитів відображається за дебетом рахунків грошових коштів або розрахунків та кредитом (відповідно) субрахунків 601 та 501. Слід зазначити, що в обліку на окремих субрахунках відображають відстрочені та прострочені позики.

Відсотки за кредит у собівартість продукції не включаються, а відносяться до фінансових витрат і враховуються на субрахунку 951 “Відсотки за кредит”. Відсотки за кредит у податкових розрахунках включаються до валових витрат, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності.

Основні бухгалтерські проводки, пов’язані з рухом кредитів, наведено в табл. 9.21 та 9.22.

Таблиця 9.21.

Основні проводки, пов’язані з рухом довгострокових кредитів банку

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримано довгостроковий кредит шляхом перерахування банком коштів на поточний рахунок позичальника

311

501

10000

Отримано довгостроковий кредит шляхом погашення заборгованості позичальника його постачальникам

631

501

10000

На чергову дату балансу частина кредиту, що підлягає погашенню у строк до 12-ти місяців, переведена у поточну заборгованість

501

611

2500

Нараховані відсотки за отриманим кредитом

951

684

1500

Списана нарахована сума відсотків на фінансовий результат

792

951

1500

Перераховані відсотки банку

684

311

1500

На чергову дату балансу частина кредиту, що підлягає погашенню у строк до 12-ти місяців, переведена у поточну заборгованість

501

611

7500

Нараховані відсотки за отриманим кредитом

951

684

4500

Нарахована сума відсотків списана на фінансовий результат

792

951

4500

Перераховані відсотки банку

684

311

4500

Погашена сума отриманого кредиту

611

311

10000

Таблиця 9.22.

Основні проводки, пов’язані з рухом короткострокових кредитів банку

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримано короткостроковий кредит шляхом перерахування банком коштів на поточний рахунок позичальника

311

601

10000

Отримано короткостроковий кредит шляхом погашення заборгованості позичальника його постачальникам

631

601

10000

Оформлено відстрочку короткострокового кредиту

601

603

10000

Кредит несплачений у строк відображено як прострочений

603

605

10000

Нараховані відсотки за отриманим кредитом

951

684

1500

Нарахована сума відсотків списана на фінансовий результат

792

951

1500

Перераховані відсотки банку

684

311

1500

Повернуто частину кредиту банку

605

311

2500

Залишкову суму простроченого кредиту переоформлено на довгостроковий кредит

605

501

7500

На чергову дату балансу частина кредиту, що підлягає погашенню у строк до 12-ти місяців, переведена у поточну заборгованість

501

611

7500

Нараховані відсотки за отриманим кредитом

951

684

4500

Витрати за відсотками списано на фінансовий результат

792

951

4500

Перераховані відсотки банку

684

311

4500

Погашена сума отриманого кредиту

611

311

7500

Підприємство може брати в банку також кредити для надання їх власним працівникам. Кореспонденція рахунків для цього випадку наведена в табл. 9.23.

Таблиця 9.23.

Основні проводки з кредитування власних працівників за рахунок кредиту банку

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Одержано короткостроковий кредит банку для кредитування власних працівників

311

601

1000

Одержану гроші в касу

301

311

1000

Надано кредит працівникам

376

301

1000

Вирахування наданого кредиту за рахунок зарплати

661

376

1000

Повернення кредиту банку

601

311

1000

Вираховані з заробітної плати відсотки за наданий кредит

661

684

100

Перераховано банку % за кредит за рахунок вирахувань з зарплати

684

311

100

Крім безпосереднього кредитування підприємств, банки надають підприємствам й інші послуги кредитного характеру. Однією з таких послуг є надання банківських гарантій, під якими розуміють будь-яке платіжне зобов’язання банку-гаранта стосовно бенеціфіара (постачальника) здійснити виплату за принципала (покупця) у разі невиконання останнім своїх платіжних вимог або інших зобов’язань перед бенефіціаром. Надання гарантій банком аналогічне умовам надання кредитів: забезпеченість, строковість, поворотність, платність.

При цьому принципал і банк укладають договір гарантії у двох примірниках у письмовій формі, який повинен обов’язково містити найменування бенефіціара, вид суму строк та інші умови надання гарантії, розмір комісійної винагороди, штрафні санкції. Може укладатись також тристоронній договір між принципалом, банком та бенефіціаром. Звичайно банк надаватиме гарантію при оформленні застави на суму, що вдвічі перевищує розмір гарантії.

Приклад. Підприємство А купує у підприємства Б сировину на суму 600 тис. грн. з ПДВ з відстроченням платежу. Для забезпечення інтересів продавця покупець укладає з банком договір гарантії на цю суму і банк надає підприємству Б гарантію. За видачу гарантії підприємство А сплачує банку винагороду у сумі 6,0 тис. грн. Підприємство А не змогло у встановлений договором термін розплатитись з підприємством Б і оплату здійснив банк. У межах терміну отриманої гарантії підприємство А вчасно розрахувалось з банком.

Бухгалтерські проводки за наведеними у прикладі господарськими операціями наведені в табл. 9.24.

Таблиця 9.24.

Бухгалтерські проводки з надання та погашення гарантій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

У покупця (принципала)

Оформлена застава майна

05

1200000

Нарахована та сплачена комісійна винагорода банку за отримання гарантії

201

685

6000

685

311

6000

Отримана сировина від постачальника

201

631

500000

641

631

100000

Перерахована банком сума заборгованості підприємства А підприємству Б

631

685

600000

Погашення заборгованості банку підприємством А

685

311

600000

Списання забезпечень наданих у зв’язку з погашенням зобов’язань перед банком

05

1200000

У продавця (бенеціфіара)

Отримана від банку гарантія із забезпечення оплати поставки підприємству А

06

600000

Реалізована готова продукція покупцю

361

701

600000

Нарахований ПДВ до сплати у бюджет

701

641

100000

Закриття рахунку доходів

701

791

500000

Списана собівартість реалізованої готової продукції

901

26

420000

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

420000

Сплачено банком-гарантом за готову продукцію

311

685

600000

Списана заборгованість покупця у зв’язку з оплатою поставки

685

361

600000

Списано з позабалансового рахунку суму забезпечення отриманого

06

600000

______________________________________

1 Субрахунок 704 “Вирахування з доходу” застосовується лише для відображення тих знижок, що надаються після дати реалізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік кредитів - Бухгалтерський облік


Облік кредитів