Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.7. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) поточного та минулих років є власним джерелом активів підприємства і мають всі ознаки фондів. На суму збитків загальна сума власного капіталу підприємства зменшується. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) ведеться на рахунку 44.

За кредитом рахунку відображається

збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку.

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображаються непокриті збитки, їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіталу

та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулі звітні періоди (роки), що виявлені в поточному році, згідно з П(с)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” відображається кореспонденцією рахунка 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1-6.

Постановами Кабінету Міністрів України щорічно затверджується норматив відрахування господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є частка держави, до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної та річної фінансово-господарської діяльності. На 2007 рік норматив було встановлено на рівні 15 % від чистого прибутку, для державних підприємств. Для інших підприємств, їх об’єднань та дочірніх підприємств, у статутному капіталі яких є частка, нормативи відрахувань частини прибутку встановлює Фонд державного майна.

Прибуток, який береться для розрахунків, визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Перерахування частини прибутку до бюджету здійснюються щоквартально у строки сплати податку на прибуток (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу). Такі нарахування і перерахування частини прибутку до бюджету прирівнюються до виплати дивідендів.

Основні бухгалтерські проводки із руху нерозподілених прибутків (непокритих збитків) наведено в табл. 10.12.

Таблиця 10.12.

Основні бухгалтерські проводки із відображення руху нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахування та виплата дивідендів фізичним особам

Нараховано дивіденди

443

(441)

671

10 000

Вираховано із суми дивідендів податок на дивіденди

671

641

1300

Перераховано податок на дивіденди

641

311

1300

Перераховано авансові внески з податку на прибуток за загальною ставкою оподаткування

641

311

2500

Отримано готівку для виплати дивідендів

301

311

8700

Виплачено дивіденди

671

301

8700

Щоквартальне нарахування та перерахування до бюджету частини прибутку корпоратизованими підприємствами

Нараховано дивіденди для перерахування до бюджету

443

671

10 000

Перераховано дивіденди до бюджету

671

311

10 000

Перераховано авансові внески з податку на прибуток за загальною ставкою оподаткування

641

311

2500

Некорпоратизовані державні підприємства

Нараховано дивіденди для перерахування до бюджету

443

642

10 000

Перераховано дивіденди до бюджету

642

311

10 000

Перераховано авансові внески з податку на прибуток за загальною ставкою оподаткування

641

311

2500

Інші операції з нерозподіленими прибутками (непокритими збитками)

Нараховано відсотки за облігаціями (дисконт)

443

522,523

Закрито рахунок “Прибуток, використаний у звітному році”

79

443

Включено до складу нерозподіленого прибутку частину прибутку звітного року, крім використаного

79

441

Закрито збитки звітного року

442

79

Сформовано резервний капітал

441

43

Закрито збитки за рахунок резервного капіталу

43

442

Закрито збитки за рахунок нерозподіленого прибутку

441

442

Покриття збитків іншим додатковим капіталом

425

442

Покриття збитків зменшенням статутного капіталу

40

442


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) - Бухгалтерський облік


Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)