Облік статутного капіталу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.4. Облік статутного капіталу

Згідно з п. 1 ст. 144 та п. 1 ст. 155 Цивільного кодексу України статутний капітал визначається мінімальним розміром майна, яке гарантує інтереси його кредиторів. При цьому розмір статутного капіталу не може бути меншим ніж встановлено законодавством.

Починаючи з 1 січня 2004 року необхідно також враховувати вимоги щодо величини статутного капіталу, викладені

в п. 4 ст. 144 та п. З ст. 155 Цивільного кодексу. Згідно цих статей, якщо при завершенні другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів господарського товариства виявиться меншою від статутного капіталу, то товариство зобов’язане об’явити про його зменшення, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових внесків. Якщо ж вартість чистих активів стає меншою від визначеного законом мінімального розміру, то підприємство підлягає ліквідації.

Поняття “чисті активи” наведене у п. 4 П(с)БО 19 “Об’єднання підприємств”, а саме: чисті активи – активи

підприємства за вирахуванням його зобов’язань

Зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

Поняття зобов’язання та підстави його виникнення визначене також ст. 509 Цивільного кодексу України. Згідно з Цивільним кодексом “зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків”. Аналогічні вимоги щодо акціонерних товариств викладені у ст. 155.

Щоб не допустити ліквідації підприємства та зменшення величини статутного капіталу необхідно, щоб на кожну дату заключного балансу було дотримане наступне рівняння: статутний капітал більше або дорівнює чистим активам.

Ряд. 300 >= рядки (280 – 430 – 480 – 620).

При недотриманні цього рівняння підприємство може бути ліквідоване в примусовому порядку.

Слід також зауважити, що згідно з ч. З ст. 158 Цивільного кодексу України акціонерне товариство не має права оголошувати та сплачувати дивіденди до повної сплати всього статутного капіталу, при зменшенні чистих активів до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду і в ряді інших випадків, що передбачені законодавством.

Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства призначений рахунок 40 “Статутний капітал”. За кредитом рахунка 40 “Статутний капітал” відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення).

Аналітичний статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

На підприємствах статутний капітал формується за рахунок внесків учасників (акціонерів) в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі та є їх власністю. Розмір статутного капіталу недержавних підприємств є величиною фіксованою, що визначається їх статутом. Власники можуть змінити розмір статутного капіталу після реєстрації нової його величини державним органом, в якому зареєстровано статут. Тому, в цих підприємствах у бухгалтерському обліку відображається фактична величина статутного капіталу, яка дорівнює його зареєстрованому розміру.

Проте зазначимо, що в ряді підприємств державної та комунальної форми власності, які створені до 2004 року, величина статутного капіталу в установчих документах не визначена1, а тому на його величину могли впливати окремі господарські операції. Наприклад, державному підприємству перерахована сума на поповнення власних оборотних коштів, або передані основні засоби. Безумовно, така операція має супроводжуватись нормативним документом вищестоящої організації (установи).

У зв’язку з тим, що при створенні підприємства зареєстрований статутний капітал формується певний період, для визначення фактичної величини сплати внесків у статутний фонд призначено рахунок 46 “Неоплачений капітал”. За дебетом рахунку відображають заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення такої заборгованості. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

В акціонерних товариствах до рахунку 40 можуть бути відкриті субрахунки 401 “Прості акції” та 402 “Привілейовані акції”. Основні проводки з формування статутного капіталу господарських товариств наведено в табл. 10.2, а акціонерних товариств – у табл. 10.3.

Таблиця 10.2.

Основні бухгалтерські проводки з формування статутного капіталу господарських товариств

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Визначено статутом величину статутного капіталу ТОВ

46

401

50 000

Внесення грошових коштів учасниками

301

46

30 000

Внесення основних засобів учасниками

10х

46

10 000

Внесення нематеріальних активів учасниками

12х

46

1600

Внесення учасниками інших матеріальних цінностей

20 (11,22)

46

4400

Внесення в статутний капітал довгострокових цінних паперів

143

46

1000

Внесення в статутний капітал короткострокових цінних паперів

352

46

3000

Таблиця 10.3.

Основні бухгалтерські проводки з формуванню статутного капіталу акціонерних товариств

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Формування статутного капіталу

Зареєстровано підписку на акції

300 000

Фактичне надходження активів від засновників та учасників відкритого акціонерного товариства після реєстрації інформації про випуск акцій

10, 12, 14, 20, 31,35

425

300 000

Відображено зареєстрований статутний капітал

46

40

256 250

Відображено емісійний доход

46

421

43 750

Списання сум, отриманих за підпискою, на зменшення неоплаченого капіталу

425

46

300 000

Оприбуткування майна внесеного засновниками в натуральній формі проводиться в оцінці визначеній сумісним рішенням учасників (акціонерів) товариства.

Підприємства можуть приймати рішення щодо збільшення чи зменшення (але не нижче величини визначеної законом) величини статутного капіталу. Бухгалтерські проводки, пов’язані із збільшенням статутного капіталу аналогічні наведеним у табл. 10.2 та 10.3. Приклади бухгалтерських проводок, пов’язаних із зменшенням величини статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій, викупу та їх анулювання, наведені в табл. 10.4 та 10.5.

Таблиця 10.4.

Зменшення номінальної вартості акцій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Зменшення статутного капіталу при прибутковій діяльності

Сума зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій

40

672

2000

Сплачена компенсація власникам акцій

672

311

2000

Зменшення статутного капіталу внаслідок збиткової діяльності

Сума зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій

40

442

2000

Таблиця 10.5.

Викуп і анулювання викуплених акцій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Ціна викупу нижча за номінальну вартість акції

Викуплені акції

451

311

1500

Зменшення статутного капіталу на номінальну вартість викуплених акцій

40

451

2000

Відображення емісійного доходу

451

421

500

Ціна викупу вища за номінальну вартість акцій

Викуплені акції

451

311

2500

Зменшення статутного капіталу на номінальну вартість викуплених акцій

40

451

2000

Зменшення емісійного доходу

421

451

500

У разі відсутності в обліку емісійного доходу, при викупі акцій за ціною вищою від номіналу дебетуються рахунки 43, 441 або 442.

У ряді випадків підприємства конвертують власні випущені облігації у акції. Проводки з конвертації облігацій в акції наведені в табл. 10.6.

Власники підприємства можуть прийняти рішення про реінвестування всіх або частини нарахованих дивідендів. Згідно із Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб” (пп. 4.3.17), не є об’єктом оподаткування “дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів”. Наприклад, прийнято рішення про реінвестування частини дивідендів нарахованих власникам акцій. Загальна сума нарахованих дивідендів 150 тис. грн., реінвестується 100 тис. грн. в акції номінальною вартістю 90 тис. грн. Бухгалтерські проводки, які необхідно здійснити у цьому разі, наведено в табл. 10.7.

Таблиця 10.6.

Конвертація облігацій в акції

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Сума збільшення зареєстрованого статутного капіталу

46

40

10 000

Сума перевищення ціни придбання акцій над їх номінальною вартістю

46

421

2000

Списання сум зобов’язань товариства за облігаціями, поданими до обміну, на зменшення заборгованості власників облігацій з формування власного капіталу товариства

521

46

12 000

Таблиця 10.7.

Проводки, пов’язані з реінвестуванням дивідендів

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахування дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку

441

443

80 000

Нарахування оголошених дивідендів за рахунок резервного капіталу

43

443

70 000

Нарахування персоніфікованих дивідендів за отримувачами (акціонерами) на початок виплати (за реєстром власників привілейованих акцій)

443

671

150 000

Реєстрація випуску додаткових акцій та збільшення статутного капіталу на їх номінальну вартість

46

40

90 000

Списання сум нарахованих дивідендів на зменшення заборгованості акціонерів з формування власного капіталу товариства

671

46

100 000

Сума перевищення ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю

46

421

10 000

Вирахування податку з доходів фізичних осіб із суми дивідендів до видачі (50000 -0,13)

671

641

6500

Перерахування податку з доходів фізичних осіб

641

311

6500

Сплата грошової частки дивідендів наявними грошовими коштами (за безготівковим розрахунком)

671

301 (311)

43 500

Одночасно перерахування авансових внесків з податку на прибуток на суму нарахованих до оплати дивідендів

641

311

12 500

Можливе збільшення статутного капіталу також за рахунок дооцінки основних засобів. При цьому акціонерам можуть бути видані додаткові акції, або здійснений обмін попередніх акцій на акції з новою номінальною вартістю. Така операція відображається в обліку проводкою за дебетом субрахунку 423 “Дооцінка активів” та кредитом рахунка 40 “Статутний капітал”.

Зменшення статутного капіталу може відбуватись за рахунок виходу учасників з товариства. У цьому разі учаснику повертається його внесок у статутний капітал, а також належна доля прибутку, набутого в процесі діяльності підприємства, як правило в грошовій формі. Виплата належної долі прибутку проводиться після затвердження звіту за рік, в якому учасник вийшов з товариства, протягом 12 місяців з моменту виходу. За згодою всіх учасників внесок у статутний капітал може бути повернуто в натуральній формі. Не заборонено також і розрахунок за належний учаснику прибуток майном. При виході учасника з товариства застосовують алгоритми розрахунків, наведені в табл. 10.8.

Таблиця 10.8.

Алгоритм визначення сум, що підлягають виплаті учаснику (засновнику) при виході з товариства

З/п

Співвідношення власного (ВК) та статутного капіталу (СК)

Учаснику повертаються

1

ВК< С К

(рядок 380 балансу < рядка 300)

Повертається частина внесків у статутний капітал, що визначається співвідношенням власного капіталу до статутного капіталу (ВК: СК)

2

ВК = СК

(рядок 380 балансу = рядку 300)

Повертаються внески у статутний капітал

3

ВК> СК

(рядок 380 балансу > рядка 300)

Повертаються внески у статутний капітал і частина накопиченого прибутку за час перебування у складі засновника (учасника)

У разі виходу учасника з товариства складаються проводки, наведені в табл. 10.9.

Таблиця 10.9.

Проводки при виході учасника з товариства

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Виділена сума внесена учасником у статутний капітал

401

672

6000

Повернута сума внеску грошовими коштами

672

301

1000

Повернута сума внеску учасника основними засобами

672

10

5000

Списаний знос основних засобів

131

425

4000

Видача частини накопиченого прибутку основними засобами

Відображена вартість майна належного учаснику, згідно розрахунку

443

672

2400

Утримано податок з доходів фізичних осіб

672

641

312

Видано учаснику, що вибув, основні засоби

671

742

2088

Відображено податкове зобов’язання

742

641

348

Фінансовий результат

742

793

1740

Списана на собівартість (залишкова вартість) реалізованих основних засобів

972

103

1400

Списано знос реалізованих основних засобів

131

103

100

Собівартість 03 віднесена на фінансові результати

793

972

1400

Перераховані в бюджет авансові внески з податку на прибуток (2400 ∙ 0,25)

641

311

600

Видача частини накопиченого прибутку матеріалами, готовою продукцією,

Товарами

Нарахована сума належного учаснику прибутку

443

671

2400

Утримано податок з доходів фізичних осіб

671

641

312

Відображено дохід з ПДВ

671

712

2088

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

712

641

348

Дохід за вирахуванням ПДВ списано на фінансовий результат

712

791

1740

Списано запаси з комори, у зв’язку з їх реалізацією, за собівартістю

943

20х

1300

Собівартість реалізованих запасів списана на фінансовий результат

791

943

1300

Перераховані в бюджет авансові внески з податку на прибуток (2400 ∙ 0,25)

641

311

600

Кооперативні організації та кредитні спілки, крім чи замість статутного фонду, створюють пайовий фонд (капітал). Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами, призначено рахунок 41 “Пайовий капітал”.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 “Пайовий капітал” обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.

Синтетичний облік формування, збільшення та зменшення пайового капіталу аналогічний обліку статутного фонду.

___________________________________

1 З введенням в дію з 1 січня 2004 року Господарського кодексу України, визначення величини статутного капіталу в установчих документах державних та комунальних підприємств є обов’язковим (ст. 74 та ст. 78 ГКУ).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Облік статутного капіталу - Бухгалтерський облік


Облік статутного капіталу