Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

УРОК 23

Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

Мета уроку: розкрити сутність ризику в діяльності підприємства; визначити види ризику та методи його оцінювання; формувати в учнів самостійність суджень та вміння робити висновки.

Основні поняття: ризик, прибуток, страхування.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Поясніть висловлювання Ф. Бекона: “Хто шукає одних

лише надійних прибутків, навряд чи стане надто заможним, а той, хто вкладає все своє майно в ризиковані оборудки, найчастіше стає банкрутом і впадає в злидні, тому слід поєднувати ризик із певним забезпеченням на випадок збитків”.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сучасні умови функціонування суб’єктів господарювання характеризуються надто високим рівнем невизначеності й нестабільності середовища, імовірності виникнення несприятливих умов. Завдання менеджменту в такій ситуації полягає в розробленні таких стратегічних напрямів і впровадженні таких тактичних заходів,

які максимізували б вигоду підприємства та мінімізували б усі можливі втрати.

Тому дедалі більшої актуальності набувають оцінювання й аналіз економічних ризиків. Отримані результати в проведенні такого аналізу використовуються як підстава для прийняття обгрунтованих рішень.

IV. Вивчення нового матеріалу

Під ризиком розуміють можливу небезпеку, яка є результатом специфіки різноманітних явищ природи і видів діяльності. Вона виражається в недосягненні поставлених цілей або непередбачених, додаткових витратах ресурсів для їх досягнення.

>> Форми обмеження та ліквідації ризиків

1. Запобігання випадковим подіям, які формують ризиковані ситуації в суспільному житті.

2. Подолання (репресія) випадкових подій, яким усе-таки не вдалося запобігти.

3. Задоволення потреб, що виникли внаслідок дії ризику (компенсація втрат, збитків).

Ризик-менеджмент як система охоплює три послідовні етапи:

1) аналіз ризику:

¦ діагностика, або ідентифікація, ризиків;

¦ оцінювання ризиків кількісними методами;

¦ визначення послідовності подальших дій на підставі загальної оцінки ризику в конкретній ситуації;

2) контроль над ризиком:

¦ уникнення ризику;

¦ зменшення (мінімізація) ризику;

¦ обмеження (локалізація) ризику;

¦ розсіювання (поділ) ризику;

3) фінансування ризику.

Найпоширенішою формою трансферу ризиків є передача їх професійним страховикам. Страховик має змогу вирівняти їх шляхом перерозподілу між багатьма суб’єктами.

>> Класифікація ризиків

За можливими наслідками

Ризик, що спричиняє фінансові втрати

Ризик, що притягує впущену вигоду

Ризик, що притягує втрати або додаткові доходи

За характером наслідків

Чисті ризики завжди містять у собі втрати підприємницької діяльності

Спекулятивні ризики (комерційні) характеризуються тим, що вони можуть приховувати в собі як втрати, так і додатковий прибуток для підприємця відносно очікуваного результату

За можливістю страхування

Страховий ризик

Нестраховий ризик

За часом виникнення

Ретроспективні, аналіз яких дає можливість більш точно прогнозувати поточні й перспективні ризики

Поточні

Перспективні

За чинником виникнення

Політичні – ризики, зумовлені зміною політичного становища

Економічні – ризики, зумовлені несприятливими змінами в економіці підприємства або країни

За рівнем втрат

Допустимий ризик

Критичний ризик

Катастрофічний ризик

За сферою виникнення

Зовнішні ризики, до яких належать ризики, безпосередньо не пов’язані з діяльністю підприємства

Внутрішні ризики, до яких належать ризики, зумовлені діяльністю власне підприємства

За можливістю передбачення

Прогнозований ризик

Непрогнозований ризик

За тривалістю дії

Постійний ризик

Тимчасовий ризик

V. Закріплення знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть задачі Задача 1

Оцініть економічний ефект від управління ризиками, використовуючи нижченаведені показники:

А) результати:

¦ сумарні ймовірні втрати без обробки ідентифікованих ризиків – 1690 тис. дол. США;

¦ сумарні ймовірні втрати після обробки ризиків – 92 тис. дол. США;

Б) фактичні втрати від прояву ризиків і витрати на їх обробку:

¦ сумарні фактичні втрати від прояву ризиків – 150 тис. дол. США;

¦ сумарні фактичні витрати на обробку ідентифікованих ризиків – 51 тис. дол. США;

¦ сумарні фактичні втрати від прояву ризиків – 200 тис. дол. США;

¦ сумарні фактичні витрати на обробку ризиків – 0 дол. США.

Розв’язання

Економічний ефект від управління ризиками становить:

(1690-92) – ((150+51) + (200+0)) = 197 (тис. дол. США).

Задача 2

Визначте, у якій зоні ризику перебуває підприємство, якщо в минулому періоді воно отримало дохід у сумі 150 тис. грн, а його витрати становили: витрати на сировину – 60 тис. грн, витрати на оплату праці – 15 тис. грн., амортизація – 10 тис. грн, орендні платежі – 3 тис. грн., адміністративні та збутові витрати – 25 тис. грн.

Розв’язання

1) Сума витрат:

60 + 15 + 10 + 3 + 25 = 113 (тис. грн.).

2) Витрати <= Дохід, тому підприємство перебуває в зоні припустимого ризику.

>> Розв’яжіть тестові завдання

1) Ризик – це:

А) несприятлива подія, що спричиняє збиток;

Б) усі передумови, що можуть негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей упродовж певного часового проміжку;

В) імовірність стихійних лих або технічних аварій;

Г) імовірність провалу програми продажів;

Д) імовірність успіху в бізнесі.

2) Управління ризиком – це:

А) відмова від ризикованого проекту;

Б) комплекс заходів, спрямованих на зниження ймовірності реалізації ризику;

В) комплекс заходів, спрямованих на компенсацію, зниження, перенесення, прийняття ризику або його уникнення;

Г) комплекс заходів, спрямованих на підготовку до реалізації ризику.

3) Реалізація ризик-менеджменту на сучасних підприємствах передбачає:

А) виявлення наслідків діяльності економічних суб’єктів у ситуації ризику;

Б) прогнозування цієї діяльності для зниження рівня ризику;

В) уміння реагувати на можливі негативні наслідки;

Д) розроблення та здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані або компенсовані ймовірні негативні результати певних дій.

4) Близька до одиниці прогнозованість подій відповідає:

А) цілковитій невизначеності;

Б) повній визначеності;

В) частковій невизначеності.

5) За часом виникнення невизначеності поділяються на такі:

А) ретроспективні, поточні та перспективні;

Б) економічні (комерційні) і політичні;

В) нові та старі;

Г) вивчені, ті, що вивчаються, і невивчені.

6) За чинниками виникнення невизначеності поділяються на такі:

А) тимчасові;

Б) природні;

В) економічні та політичні;

Г) зовнішнього і внутрішнього середовища.

7) Чим ризикованіший проект, тим норма його прибутковості повинна бути:

А) нижче;

Б) вище;

В) норма прибутковості не залежить від ризику.

Відповіді: 1 – а; 2 – в; 3 – д; 4 – б; 5 – а; 6 – в; 7 – б.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1 . Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Скласти кросворд за темою “Ризики в діяльності підприємства”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства - Плани-конспекти уроків по хімії


Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства