Оцінка вартості власного капіталу банку

Оцінка вартості власного капіталу банку – комплекс методів визначення вартості власного капіталу (тобто різниці між активами і зобов’язаннями банку). Основними методами такої оцінки є: 1) визначення балансової вартості власного капіталу банку, що передбачає облік усіх активів та зобов’язань банку на його балансі залежно від вартості їх придбання або виникнення (цей спосіб доцільно використовувати, якщо балансова і ринкова вартість активів і зобов’язань різняться між собою незначною мірою); 2) метод ринкової вартості – передбачає

оцінювання активів і зобов’язань банку за ринковою вартістю, після чого визначається власний капітал банку (недоліками цього методу є складність оцінки активів і зобов’язань банку за ринковою вартістю, що, своєю чергою, вимагає значних витрат); 3) визначення розміру власного капіталу залежно від встановлених органами контролю та нагляду за банківською діяльністю правил і вимог. Так, згідно з методикою НБУ, алгоритм розрахунку розміру власного капіталу комерційного банку має такий вигляд: РВК = ОК + ДК – В, де РВК – регулятивний власний капітал; ОК – основний капітал, зменшений на суму
недосформованих резервів за активними операціями комерційного банку; ДК – додатковий капітал комерційного банку; В – відвернення (вкладення в акції та боргові зобов’язання інших банків з метою продажу та інвестування, а також резерви, утворені для покриття збитків і боргових зобов’язань та вкладення в асоційовані та дочірні компанії). Основний капітал складається з: а) сплаченого і зареєстрованого статутного капіталу; б) розкритих резервів (створених або збільшених за рахунок нерозподіленого прибутку); в) загального фонду покриття ризиків, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів; г) надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал. Елементами додаткового капіталу є нерозкриті резерви переоцінювання активів гібридних капітальних інструментів та субординованого боргу (цей метод допускає включення до власного капіталу деяких видів боргових зобов’язань і резервів на покриття збитків, що може призвести до хибної оцінки результатів аналізу діяльності комерційного банку).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Оцінка вартості власного капіталу банку - Економічний словник


Оцінка вартості власного капіталу банку