ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

Тема 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

§15. ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

Мова піде про мікроорганізми, тіло яких являє собою лише одну клітину, але ця клітина, на відміну від бактерій, має ядро.

Евглена зелене – це тварина чи рослина? Які малі організми та водорості важливі для нашого життя?

До eyкарioт відноситься більшість видів, які населяють нашу планету і відрізняються від бактерій тим, що їхні клітини мають ядро.

Ядро еукаріот містить молекули ДНК, організовані у хромосоми. Характерною ознакою еукаріот

є також наявність мітохондрій. В еукаріотів, які здатні до фотосинтезу, є хлоропласти. Цитоплазма саме еукаріотичних клітин містить більшість інших органел, зокрема лізосоми та різноманітні вакуолі.

Еукаріоти можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними. Прикладами еукаріот є всі ті тварини, гриби, рослини, яких ви бачите без використання збільшувальних приладів.

Одноклітинні еукаріоти – це організми, що складаються з однієї еукаріотичної клітини, яка часто зовсім не схожа на клітини багатоклітинних рослин, тварин або грибів. Хоча всі багатоклітинні еукаріоти походять від одноклітинних.

Інколи

багатоклітинні еукаріоти, пристосовуючись до особливих умов середовища, “повертались” до одноклітинної будови. Прикладом таких організмів є відомі кожній господині одноклітинні гриби – звичайні пекарські дріжджі (мал. 39, є, ж). Наразі відомо понад 100 тис. видів одноклітинних еукаріот.

Одноклітинні еукаріотичні організми суттєво різняться за способами живлення. Частина одноклітинних еукаріот живиться гетеротрофно, інша частина – автотрофно. У гетеротрофних одноклітинних еукаріот розрізняють тваринний та грибний способи поглинання органічних речовин. При тваринному способі клітина захоплює тверді часточки їжі, і далі перетравлює їх у цитоплазмі, часто – в особливих органелах – травних вакуолях. При грибному способі клітини можуть поглинати лише розчинені органічні речовини, всмоктуючи їх всією поверхнею. Автотрофне живлення в одноклітинних еукаріотів відбувається виключно завдяки фотосинтезу.

Твариноподібні та рослиноподібні одноклітинні еукаріоти. Одноклітинних еукаріот із тваринним способом живлення називають одноклітинними твариноподібними організмами. Одноклітинних еукаріот з рослинним способом живлення відносять до одноклітинних водоростей. Крім того, багато одноклітинних еукаріот (як твариноподібних, так і рослиноподібних) здатні поглинати поживні речовини грибним способом – шляхом всмоктування їх всією поверхнею клітини.

ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

 ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

Мол. 39. Приклади одноклітинних аукаріот; а-амеба; б – інфузорія; в – комірцеві джгутиконосці; г-діатомові водорості; д – евгленова водорість; є – одноклітинна зелена водорість; е, ж-одноклітинні гриби – дріжджі

Наприклад, одноклітинна водорість евглена (мал. 39, д), яку інколи помилково називають “нaпівтвариною-напіврослиною”, має зелені хлоропласти, і за наявності світла живиться завдяки фотосинтезу. Якщо ж у воді багато розчинених органічних речовин, а світла немає, евглена переходить на гетеротрофний (грибний) тип живлення, і навіть може при цьому ставати безбарвною. Евглена поглинає лише розчинені органічні речовини, всмоктуючи їх всієї поверхнею клітини. До захоплення та перетравлення твердих часток їжі, тобто до тваринного живлення, евглена не здатна. З іншого боку, амеби та деякі інфузорії (мал. 39, а, б), які належать до твариноподібних одноклітинних організмів, поглинають органічні речовини як тваринним, так і грибним способом, проте через відсутність хлоропластів не можуть живитись як рослини.

Поширення та значення. Одноклітинні еукаріоти поширені по всій Земній кулі. Вони мешкають в океанах, морях, різноманітних прісних водоймах, чимало їх зустрічається в грунтах. Серед них є паразити та взаємовигідні симбіонти тварин і рослин. Деякі з них здатні викликати тяжкі хвороби людини, наприклад, малярію та сонну хворобу.

У природі одноклітинні твариноподібні організми та водорості слугують їжею для багатьох тварин, особливо тих, що мешкають у воді. Сучасні представники світу одноклітинних еукаріот відіграють важливу роль у процесах самоочищення водойм, а рештки викопних одноклітинних твариноподібних організмів та водоростей використовуються геологами для визначення віку осадових порід та при пошуках родовищ корисних копалин, зокрема нафти.

ВИСНОВКИ

1. Клітини еукаріотів мають значно складнішу будову, ніж у прокаріотів. Головною ознакою еукаріот є наявність ядра.

2. Еукаріотичні організми можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними.

3. Одноклітинним еукаріотам притаманні різні способи живлення – тваринний, грибний, рослинний та їх різні комбінації.

4. Одноклітинних еукаріот з тваринним способом живлення називають одноклітинними твариноподібними організмами, з рослинним – одноклітинними водоростями.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Еукаріоти, одноклітинні еукаріоти, одноклітинні твариноподібні організми, одноклітинні водорості.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чим одноклітинні еукаріоти відрізняються від бактерій та ціанопрокаріот?

2. Які способи живлення притаманні одноклітинним еукаріотам?

3. У чому полягає різниця між одноклітинними твариноподібними організмами та одноклітинними водоростями?

4. Часто в літературі можна зустріти вислів, що евглена в темряві живиться як тварина. Чи є це твердження повністю правильним?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Чим знамениті одноклітинні еукаріоти?

(Відповідь на запитання школярів: Чому море світиться? Що нам дають водорості та одноклітинні твариноподібні організми і чи потрібні вони нам?)

Розмножуючись у великій кількості, одноклітинні еукаріоти здатні викликати деякі явища, відомі людині ще з прадавніх часів та описані в легендах. До них належать “криваві дощі” та “кривавий сніг”, які спричинює одноклітинна водорість гематокок, небезпечне токсичне “цвітіння” води у морях та океанах, відоме під назвою “червоні припливи” – його викликають віддалені родичі інфузорій – динофлагеляти, зелені та червоні “цвітіння” кори дерев – явища, обумовлені масовим розвитком споріднених з хлорелою зелених водоростей. Улітку вночі можна спостерігати, як в морі за човном чи плавцем тягнеться сріблясто-блакитна смужка світла; це зазвичай світяться одноклітинні ночесвітки.

На очисних спорудах армія родичів інфузорій, амеб та евглен невтомно вилучає з води та розкладає у своїх клітинах частки органічної речовини, забезпечуючи тим самим процес самоочищення забруднених вод.

Рештки загиблих одноклітинних еукаріот, що мешкали в океані десять мільйонів років тому, утворили чимало різних осадових порід, які наразі використовує людина. Наприклад, звичайна шкільна крейда – це залишки черепашок форамініфер та лусочок коколітофорид (мал. 40).

 ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

Мал. 40. Породи, утворені викопними одноклітинними еукаріотизми. Крейда (а) та її склад (залишки форамініфер та коколітофорид (б); сучасна коколітофорида з вапняковими коколітами (в), з яких утворилась крейда)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ - Біологія


ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ