Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах

8.4. Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах

Ознайомлення учнів зі стилями мовлення відбувається в 5-7 класах під час вивчення розділу “Текст”. Уведення поняття “стиль мовлення” в шкільну програму на початку систематичного курсу української мови позитивно впливає на стилістичну роботу, оскільки дозволяє точніше визначити її зміст, обсяг, наблизити шкільну стилістику до наукової, де це поняття є центральним.

Основне завдання роботи зі стилістики в 5-7 класах – ознайомити учнів зі стилями мовлення та їх основними рисами, навчити

розрізняти стильові різновиди тексту, формувати навички доцільного використання лексичних, словотворчих і граматичних одиниць у всіх стилях. Ця робота проводиться як на аспектних уроках, так і на уроках розвитку зв’язного мовлення (як складова частина багатоаспектної мовленнєвої діяльності школярів), і під час засвоєння програмового матеріалу в процесі спостереження над функціюванням мовних засобів у текстах окремих стилів.

При виділенні стилів мовлення виявляється велика кількість різновидів, що охоплюють мовний матеріал від “високих”, книжних елементів до “низьких”, просторічних.

Різні підходи до класифікації стилів свідчать про багатогранність стилістики як науки, широкий діапазон її практичного застосування. Сукупність стильових різновидів української мови характеризує високий рівень її розвитку.

Кожний стиль мовлення має певний ступінь поширення в мові, сферу використання мовцями. Щоб мати уявлення про той чи інший стиль мовлення, треба знати, яку сферу людської діяльності він обслуговує і як пов’язаний з іншими стилями. Більшість дослідників дотримується виділення п’яти основних стилів мовлення: наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, розмовного і художнього. Оскільки шкільна програма передбачає ознайомлення з особливостями саме цих стилів мовлення, то така класифікація найбільш прийнятна в роботі зі стилістики на уроках мови (частково й на уроках літератури).

Робота над кожним стилем вимагає відповідної послідовності: 1) з’ясування ситуації спілкування, в якій може реалізуватися конкретний стиль; 2) добір теми висловлювання відповідно до стилю; 3) розкриття мовних ознак стилю.

З урахуванням особливостей кожного із стилів мовлення конструюється система роботи зі стилістики. До її змісту включаються не тільки теоретичні поняття, але й уміння і навички, що повинні сформуватися в учнів під час засвоєння відомостей про стилі мовлення, методично правильного використання методів і прийомів роботи, різних видів стилістичних завдань.

Вивчаючи стилістику та її норми, учні середньої школи одержують знання про основні стилі мовлення, вчаться їх диференціювати, користуватися засобами виразності у кожному із стилів, а також володіти усіма стилістичними засобами української мови. Формування стилістичних умінь і навичок можливе в процес систематичного опрацювання стилів мовлення та їх ознак на уроках української мови в 5-7 і спрямування вивчення мовних явищ у функціонально-стилістичному аспекті в наступних класах.

Чинна програма з української мови для 5-7 класів передбачає засвоєння учнями літературної норми, що характеризує кожний із стилів. Робота зі стилістики грунтується на знаннях учнів про текст, його структуру, типи і жанри мовлення. Вивчення й аналіз структури текстів відкриває широкі можливості для удосконалення зв’язного мовлення учнів, розвиває здібності й навички цілісного стилістичного аналізу тексту. Стилістика забезпечує мінімум наукових знань, необхідних для формування умінь і навичок зв’язного мовлення. Тому значна робота над стилями мовлення, їх структурою, ознаками проводиться на уроках зв’язного мовлення. Однак вона буде повнішою і кориснішою, якщо проводитиметься в процесі вивчення усіх розділів шкільного курсу.

Робота зі стилістики в 5-7 класах розпочинається вивченням стилів мовлення. Виникає питання: якого змісту повинні бути заняття зі стилістики під час опрацювання кожного розділу? Відповідь на це питання можна одержати, виходячи із завдань стилістики, з того обсягу мовних явищ, які вона охоплює. Оскільки основними принципами вивчення стилістики є ознайомлення учнів зі стилями мовлення, їх ознаками, з явищами мовної експресії, емоційного забарвлення і багатством лексичної та граматичної синонімії, вироблення навичок володіння стилістичним багатством української мови, то робота зі стилістики повинна охоплювати насамперед ці питання. Мета занять із стилістики буде виражатися в тому, щоб учні засвоїли ті закономірності, якими керується мовець, коли вибирає необхідні мовні засоби для висловлення думки в певній ситуації.

Для методично правильної організації роботи зі стилістики важливе значення мають не тільки зміст теоретичного матеріалу, але й час і місце опрацювання його на уроці. Сучасна методика української мови не пропонує чітких і стабільних меж для цього.

Справді, робота з стилістики на уроках мови і літератури в школі настільки багатогранна, що втиснути її в якісь межі неможливо. Вона повинна пронизувати вивчення всіх розділів шкільного курсу мови. Заняття зі стилістики мають стати невід’ємною частиною роботи з розвитку мовлення. Але проводити їх треба не стихійно, а систематично. Місцем таких занять будуть усі уроки, пов’язані з вивченням лексичного і граматичного матеріалу, що має чітко виражені стилістичні особливості, та уроки зв’язного мовлення.

Це твердження цілком логічно випливає з принципу науковості, на основі якого здійснюється внутрішньо-предметний зв’язок, та дотримання принципу функціонально-стилістичного спрямування у вивченні мови.

Засвоєння стилів мовлення вимагає певної послідовності в з’ясуванні їх суті, функцій та ознак. Починаємо цю роботу з визначення теми висловлювання, основної думки, далі з’ясовуємо функцію (завдання) кожного стилю і знайомимо з його ознаками. Діти переконуються, що одна і та ж тема може бути виражена різними стилями залежно від мети спілкування.

Працюючи над стилем, слід мати на увазі, що умови спілкування значною мірою впливають на тематику і зміст висловлювань. Кожний стиль має свої актуальні теми. В розмовному стилі ми здебільшого торкаємося побутових тем, у науковому – тем наукових проблем, результатів досліджень, в офіційно-діловому – питань, пов’язаних з документами, службовими стосунками людей. Однак найбільші відмінності в стилях мовлення виражаються через мовну структуру, мовне оформлення кожного.

Одні мовні засоби частіше використовуються в одному стилі, інші – в іншому. Сукупність цих засобів і зумовлює функціональність стилю, становить певну систему. Системність функціонального стилю виявляється в тому, що відбір мовних засобів – лексичних, морфологічних, синтаксичних – зумовлюється провідними стильовими рисами, котрі в свою чергу залежать від сфери і завдань спілкування. Відтак на уроках ознайомлення зі стилями треба розкрити їх особливості.

Ознайомлення з усіма стилями мовлення і докладніше з трьома – розмовним, науковим і художнім – відбувається в 5 класі. Уже з першого уроку, де розкриваємо значення мови як найважливішого засобу спілкування, варто ознайомити учнів із стилістичним розшаруванням мови, з різними функціями спілкування, що часто залежать від мети і ситуації мовлення. На наступних уроках звертаємо увагу па різні засоби вираження думок, наприклад, у параграфі підручника та уривку з художнього твору. Найкраще провести цю роботу на матеріалі вправ, що є в підручнику, або спеціально дібраних учителем.

Найбільш важливим у плані засвоєння стилістичних понять є урок, па якому п’ятикласники знайомляться з розмовним, науковим та художнім стилями. Цей урок варто почати повторенням відомостей про мову і мовлення, стилістичні особливості мови.

Ви, звичайно, не раз чули і самі вимовляли слова. Але чи замислювались над тим, чим відрізняються поняття мова і мовлення.

Мову ви п’ятий рік вивчаєте в школі; це звуки, слова, речення. Мовленням ви постійно користуєтесь у своєму житті.

Мовлення – це мова “в роботі”, в процесі користування нею для спілкування з іншими людьми. Як це зрозуміти? Уявіть собі, ви зустріли товариша, з яким відпочивали влітку в таборі. “Привіт, Сергійку!” – радісно вигукнете ви. Слова привіт, Сергійко самі по собі належать до мови, але коли ви скористалися ними в житті, щоб радісно привітати товариша, вони стали мовленням.

Далі, спираючись на вже набуті учнями знання про різні способи висловлення думки, учитель з’ясовує, що мовлення залежить від мети, яку ставить людина, від обставин, при яких вона висловлюється. Отже, мовлення має різновиди, що називаються стилями.

Пропонуємо учням такі завдання:

– Згрупувати приклади так, щоб вони вказували а) на невимушені обставини і б) на офіційні обставини.

У школі, на концерті, дома, в гостях, на зборах, у тролейбусі, на вулиці, в поліклініці, на перерві, на уроці, в кіно.

Учитель робить узагальнення: за різних обставин мовлення ми користуємося різними стилями. А стилі мовлення, залежність їх від обставин мовлення вивчає стилістика.

Учитель па екрані за допомогою ТЗН пропонує прочитати три тексти й визначити ситуацію, в якій кожен з них може бути використаним.

– Прочитати тексти. Про що в них говориться – про одне і те чи про різне? Як говориться – однаково чи по-різному?

1. З самого ранку йде дрібний дощик, що часом змінюється сонячним сяйвом. Небо то затягується пухкими білими хмарами, то знову очищається, і тоді з-за хмар показується блакить, ясна і прозора, як кришталь. 2. У Києві сьогодні мінлива хмарність, часом невеликий дощ. Вітер слабкий. Температура вдень 10-12°. 3. Ох і погода ж сьогодні! То дощ, то сонце. Та й тепла небагато.

Програма з української мови для 6 класу передбачає вивчення офіційно-ділового стилю. Ця робота грунтується на повторенні відомостей про стилі мовлення. Крім рекомендованих методичних порад щодо опрацювання стилів мовлення у 5 класі, тут варто використати й такі:

– З’ясування понять офіційність, діловитість, офіційно-діловий стиль.

– Практичне значення текстів офіційно-ділового стилю.

– Засвоєння ділової лексики (назви ділових паперів).

– Написання оголошення.

З’ясовуючи поняття офіційно-ділового стилю, учитель пропонує прочитати статтю 10 Конституції України і виявити в ній слова, що належать до ділової лексики.

Публіцистичний стиль опрацьовується в 7 класі. Учні пригадують, як пишеться замітка до газети, яка її структура і мовні особливості. На основі спостережень учитель проводить бесіду про функції і сферу вживання публіцистичного стилю. Насамперед з’ясовує значення слова публіцистичний.

Латинські слова публікуй, що означає держава, суспільство, і публікує – суспільний, державний послужили для утворення слова публіцистика – особливий жанр літературних творів, в яких висвітлюються актуальні питання суспільного життя людей.

Краще і глибше засвоїти ознаки стилів учні 5-7 класів зможуть, систематично аналізуючи стилістичні функції виучуваних мовних одиниць.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах - Довідник з української мови


Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах