ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

ДОДАТКИ

Додаток 1 ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Б

Багатство [багацтво]

Батьківщйна [бат’к’івшчина]

Безжурний [беиж:урний]

Безмежжя [беизмеж’:а]

Берізка биер’ізка], – зці [з’ц’і]

Боротьба [бород’ба]

В

Вернутися [веирнутиес’а],

Вернешся [неис’:а],

Вернеться [неиц’:а]

Вибачатися [виєбачатиес’а], – чся [ц’с’а]

Вогкий [вохкий]

Вокзал [вогзал]

Вузько [вуз’ко]

Д

Дивитися [диевйтиес’а],

Дивишся [виес’:а],

Дивиться [виец’:а]

Дігтяр [д’іхт’ар]

Діжка

[д’їжка], – жці [з’ц’і]

Довідка [дов’ідка]

Дочка, дочці [доц’а]

Доччин [доч:ин]

Дошка, дошці [дбс’ц’і]

З

Зжати [ж:ати]

Злість [з’л’їс’т’]

Зозуля [зоузул’а]

Зсадити [с:адити]

Зшивати [ш:иевати]

К

Кіготь [к’ігот’], – гтя [хт’а]

Л

Легко [лехко]

Ложка [ложка], – жці [з’ц’і]

Людський [л’уд’с’кий]

М

Молотьба [молод’ба]

Мотузка [моутузка], – зці [з’ц’і]

Н

Ніготь

[н’ігот’], – гті [хт’і]

Ніч [н’іч],

ніччю [н’іч’:у]

П

Премудрий [преимудрий]

Привізши [приев’іжши]

Принісши [приен’іш:и]

Просьба [проз’ба]

Р

Рідня [р’ід’н’а]

Розшити [рожшйти] і [рош:йти]

Рюкзак [р’угзак]

С

Сережка [сеирежка], – ежці [ез’ц’і]

Сміятися [с’м’ійатиес’а], – ієшся [ійес’:а], – іється [ійец’:а]

Солодкий [солодкий]

Сорочка, – очці [оц’:і’]

Стежка [стежка], – жці [з’ц’і]

Суцвіття [суц’в’гг’:а]

Ф

Футбол [фудбол]

Ш

Швидкий [швиедкий]

Шістнадцять [ш’існадз’ц’ат’]
ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИЧОК