ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 52. ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

Про основні правила написання букв у префіксах, коренях, суфіксах, закінченнях

ПРИГАДАЙМО. 1 Як вимовляємо префікс з перед дзвінкими приголосними, а як – перед глухими? 2. Як вимовляємо кінцевий приголосний префіксів роз-, без – перед глухим приголосним?

Префікс з-(зі-,с-)

На письмі перед буквами к, п, т, ф, х префікс з – передаємо відповідно до вимови буквою с. Перед усіма іншими приголосними префікс з – передаємо на письмі буквою з. ПОРІВНЯЙМО:

 ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

class=""/>

Префікси роз-, без-

Префікси роз-, без – завжди пишемо з буквою з.

 ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

Зверніть увагу

Для милозвучності та полегшення вимови перед коренем, який починається кількома приголосними, вживаємо звук [і]. НАПРИКЛАД зігріти, розігріти, підігріти.

ОРФОГРАМИ

– Букви з – с у префіксі з-(с-)

– Буква з у кінці префіксів роз-, без-

421 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому слові в префіксі пишемо букву з, а в другому – с, хоча в обох випадках буква на позначення сумнівного звука стоїть перед х

Розхвилювався, схвилювався.

422 І. Спишіть речення,

розкриваючи дужки. Обгрунтуйте написання. Підкресліть у словах орфограми “букви з – с у префіксі з-(с-)”, “буква з у кінці префіксів роз-, без-“.

1. Не (з. с)тримати хвилю Черемошу, коли він зануртує, (з, с)кидаючи з себе зимову одіж (І. Пільгук). 2. Недалеко від печери крикнула (з, с)полохано сова, вдарила крильми, (з,^колихнувши тишу. 3. Люблю, коли в вікно ро(з, с)крите шумлять бе(з, с)журно дерева (В. Сосюра). 4. Сонце вже похилилося геть із полудня і стояло над вершиною лісу, купаючи своє (з, с)кісне проміння в (з, с)пінених хвилях потоку (І. Франко).

II Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

423 І. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префікса з – (с-, зі-). Запишіть утворені слова у дві колонки: а) з буквою з (зі-) у префіксі; б) з буквою с у префіксі. Зверніть увагу, що в обох колонках має бути однакова кількість слів.

Робити, ховати, формувати, гадати, хвалити, рветься, єднати, питати, сохнути, косити, рівняти, терти, гріти, планувати, чистити, цементувати, кріпити.

II. З одним утвореним словом кожної колонки складіть і запишіть речення з однорідними членами.

 ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

424 Випишіть послідовно лише ті слова, у яких у префіксі пишемо букву з..хвалити, бе..апеляційний, ..фотографувати, ..добути, бе..славний, ро..ставити, ..садити, ..початку, розхвалений, ро..фарбувати, ..топтати.

КЛЮЧ. Підкресліть у виписаних словах другу букву кореня. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву одного з міст України.

В, и в суфіксах

Запам’ятайте деякі закономірності в написанні е та и в суфіксах:

– букву и пишемо в суфіксах – ик, – иц(я), – чик.

-ив(о), – ищ(е), иськ(о).

 ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

– букву е пишемо в суфіксах – ечк-, – еньк-, есеньк-, у словах із зменшено-пестливим значенням. НА ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

425 І. Запишіть слова під диктовку вчителя. Написане уважно звірте з надрукованим. Виділіть суфікси у словах та обгрунтуйте написання в них ненаголошених голосних.

Палиця, гарнесенький, стрічечка, ніженька, промінчик, меншенький, корінчик, працівник, печиво, рівнесенький, ключик, тонесенький, доріженька.

ІІ Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до виділених слів.

426 І. Прочитайте вірш. Якою ви уявляєте кобзу, зроблену вітром? Які почуття викликає у вас вітер? Як слід читати його слова?

ВЕСНЯНИЙ ВІТЕР

Вітер зробив собі кобзу,

Кобзу велику дуже:

Стільки в ній струн великих,

Скільки дерев у лісі,

Стільки в ній струн маленьких,

Скільки в степу травинок.

Вітрові грім сміявся:

– Ну та й музика з тебе!

Он яку кобзу маєш,

Тільки не чуть, як граєш!

Вітер шумів тихенько:

– Я не для тебе, громе,

 ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

Ту свою кобзу маю,

Ту свою пісню граю.

Граю я птицям раннім,

Граю вітрилам білим,

Граю я тихо-тихо,

Я ж бо – весняний вітер.

Є. Горева

II. Пригадайте правила написання букв е, и в корені слова. Випишіть виділені слова. Обгрунтуйте написання.

III. Знайдіть і випишіть слова із суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення. Розберіть їх за будовою.

427 І. Спишіть прислів’я вставляючи на місці пропуску букву е або и. Обгрунтуйте написання. Підкресліть орфограми в коренях слів.

1. Що нині ут..че, те завтра не зловиш. 2. В..рба водою живе, в..рба воду і б..реже. 3. Тиха вода високі б..реги підм..ває. 4. Набалакався – і в торбу не вб..реш. 5. З ким поведешся, того й наб..решся. 6. Під л..жачий камінь вода не т,.че.

II. Поясніть, як ви розумієте зміст записаних прислів’їв. Опишіть життєву ситуацію, за якої можна було б використати останнє прислів’я.

428 Поставте дієслова у формі другої особи однини теперішнього часу й запишіть у дві колонки; а) з буквою е в закінченні; б) з буквою и в закінченні. Обгрунтуйте написання. Виділіть закінчення.

ЗРАЗОК Косити – косиш.

Писати, кричати, малювати, гукати, читати, заходити, телефонувати, стріляти, просити, викосити, знаходити.
ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА - Українська мова


ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА