Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

УРОК 4

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

Мета уроку: проаналізувати організаційні форми приватних підприємств, визначити їхні спільні та відмітні особливості; сприяти формуванню в учнів критичного мислення; виховувати толерантність у ставленні до оточуючих.

Основні поняття: форма власності, організаційна форма, приватне підприємство, партнерство, корпорація, правознавство.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація

опорних знань і вмінь учнів

Визначте, до якої форми власності належать підприємства.

№ з/п

Форма власності

Кількість засновників

Вид діяльності

1

3 юридичні особи, 4 – фізичні

Виробництво автомобілів

2

5 фізичних осіб

Торгівля

3

2 фізичні особи

Консалтингові послуги

4

1 засновник

Перевезення пасажирів міським транспортом

5

1 фізична особа

Виготовлення

виробів із металу

6

8 юридичних осіб, 3 – фізичні

Страхові послуги

7

1 засновник

Виробництво танків

8

8 фізичних осіб

Ріелтерські послуги

Відповідь: 1 – приватна; 2 – приватна; 3 – приватна; 4 – державна; 5 – приватна; 6 – приватна; 7 – державна; 8 – приватна.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На сьогодні найпростішою формою організації бізнесу є створення приватного підприємства. Здебільшого підприємців приваблює те, що єдиним одержувачем доходу є одна особа – власник. Але слід пам’ятати, що разом із доходами на його плечі лягають значні ризики й велика відповідальність. Крім того, майнові та інтелектуальні можливості однієї особи можуть бути обмеженими й недостатніми для ефективного управління бізнесом.

IV. Вивчення нового матеріалу

Приватні підприємства створюються за рішенням однієї (або кількох) фізичних або юридичних осіб. Величина статутного фонду законодавчо не обмежена. Засновник підприємства є цілковитим власником майна та доходів.

Організаційна форма підприємств приватної власності

Одноосібне володіння

Партнерство

Корпорація

– Підприємство, власником якого є одна особа або сім’я, що самостійно веде справу у своїх інтересах, одержує весь дохід і повністю несе ризик за ведення бізнесу;

– власник має матеріальні ресурси й обладнання, необхідні для виробничої діяльності, або купує їх, а також особисто контролює діяльність підприємства;

– види: індивідуальне підприємство, сімейне підприємство, приватне підприємство з правом наймання робочої сили

– Підприємство, організація або установа, створені на засадах угоди двох або більше окремих осіб (у тому числі юридичних) шляхом об’єднання їхнього майна та підприємницької діяльності;

– партнери розподіляють ризик, а також прибутки і збитки;

– за ступенем участі засновників у діяльності підприємства розрізняють товариства з обмеженою відповідальністю, із додатковою відповідальністю, повні та командитні

– Договірне об’єднання, створене на засадах узгодження виробничих, наукових, комерційних інтересів підприємств із делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації;

– види корпорацій: транснаціональні, багатонаціональні, міжнародні корпоративні союзи

В економічній практиці доволі поширеними є партнерства. Господарськими товариствами (партнерствами) визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їхнього майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм господарських товариств (з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повного та командитного)

Характеристика

ТОВ

ТДВ

ПТ

КТ

Розмір статутного фонду (капіталу)

100 мінімальних заробітних плат

100 мінімальних заробітних плат

Не встановлено

Не встановлено

Види внесків

Будь-які

Будь-які

Будь-які

Повні товариші – будь-які внески;вкладники – лише грошові або матеріальні внески

Відповідальність учасників

Обмежена: у межах внеску в статутний фонд

Додаткова: учасники несуть додаткову відповідальність майном, що належить їм, у межах, визначених установчими документами

Повна: учасники відповідають за боргами товариства всім своїм майном, на яке може бути накладено стягнення

Існують дві категорії учасників: учасники з повною відповідальністю і вкладники, які несуть відповідальність у межах внеску в статутний фонд

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть задачі

Задача 1

Четверо громадян України вирішили створити підприємство для спільного здійснення ремонтно-будівельних робіт. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 грн., другий – надати свою невеличку майстерню площею 10 м2 для облаштування офісу, решта не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно-правової форми підприємства, що відповідала б таким ознакам: відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду; участь усіх учасників організації у веденні справ; один голос в управлінні кожного з учасників. Яку організаційно-правову форму підприємства ви можете порекомендувати?

Розв’язання

Підприємство має приватну форму власності, оскільки, згідно з визначенням, “приватне підприємство – це юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян або юридичної особи”. За організаційною формою створене приватне підприємство – це партнерство. Вид партнерства – повне товариство, саме таке товариство має початковий капітал із виділенням будь-яких за розміром часток, вимоги до розміру статутного фонду не встановлено, внески учасників можуть бути будь-якими, учасники несуть повну відповідальність усім майном, керування здійснюється самими учасниками, характер відносин між учасниками – об’єднання осіб.

Задача 2

Власники великих підприємств часто самі не управляють бізнесом, а назначають для цього спеціально підготовлених професіоналів. Проаналізуйте причини й переваги відмежування власності від управління виробництвом.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Підготувати доповідь на одну з тем:

¦ “Порівняння прав і відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю й товариства з додатковою відповідальністю”;

¦ “Порівняння прав і відповідальності учасників товариства ко – мандитного товариства та повного товариства”;

¦ “Особливості функціонування транснаціональних корпорацій”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації - Плани-конспекти уроків по хімії


Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації