Організаційно-технічні показники, або елементи, рубок догляду

Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ

5.4 Організаційно-технічні показники, або елементи, рубок догляду

Крім методу рубок догляду при їх проведенні враховують ряд критеріїв, які виробила практика і дотримання яких вимагають діючі правила. їх називають елементами, або організаційно-технічними показниками. До елементів рубок догляду відносять: а) перший прихід з рубкою; б) інтенсивність (ступінь зрідження деревостану) рубок догляду; в) повторюваність рубки.

Ці елементи враховують

як регіональні, так і екологічні умови, тип лісу, інші особливості (склад насаджень тощо).

Перший прихід з рубкою залежить від породного складу молодняка, особливостей росту деревних порід, походження і т. п. Якщо молодняки чисті, то іноді догляд починають в 10 років і пізніше. У мішаних молодняках, як правило, перший раз проводять рубку догляду раніше, коли помітний негативний вплив на головну породу інших порід. В сосново-березових, сосново-осикових молодняках такий догляд потрібен у 5-6 років, а в дібровах, де дуб росте зі супутниками, ще раніше.

Закінчують рубки догляду у деревостанах хвойних

та твердо­листяних порід насіннєвого походження за 20 років до головної рубки і за 10 років – в інших насадженнях.

Інтенсивність рубок догляду характеризує ступінь втручання в життя лісу при проведенні рубки догляду. Вироблено кілька критеріїв оцінки ступеня зрідження деревостану: а) за кількістю вирубаної дере­вини на одиниці площі; б) за зниженням зімкнутості пологу, або повноти; в) за відсотком вибраної деревини від початкового запасу; г) за зни­женням кількості дерев від попередньої (у %); д) за зниженням суми площ поперечних перерізів від попередньої (у %).

Найчастіше інтенсивність рубок догляду ототожнюється з сту­пенем зрідження деревостану в окремий прихід з рубкою. Якщо мова іде про інтенсивність окремого виду рубки догляду, то тоді потрібно враховувати і повторюваність рубки.

Практикою вироблено ряд притримок відносно ступеня зрідження: 1) в чистих деревостанах ступені зрідження, як правило, менші, ніж у мішаних; 2) в молодняках допустимі більші ступені зрідження (особливо коли є загроза заглушення головної породи), ніж в середньовікових лісостанах; 3) чим кращі лісорослинні умови для породи, чим вищий бонітет деревостану, тим повинен бути вищим ступінь зрідження і інтенсивність рубки, бо швидше відновлюється вирубаний запас; 4) при повторному приході з рубкою ступінь зрідження повинен бути меншим порівняно з попереднім приходом. Як правило, при повторній прочистці чи проріджуванні ступінь зріджування знижують на 30%, а при прохідній рубці – на 50%; 5) в лісостанах із швидкорослих, світло­любних порід інтенсивність рубок догляду повинна бути вищою, ніж в насадженнях тіньовитривалих порід, які повільніше ростуть.

Ступінь зрідження можна визначити також за зниженням повноти, а в молодняках – зімкнутості пологу. При зниженні повноти (зімкнутості) на 0,05 – рубка вважається дуже слабкою; на 0,1 – ступінь зрідження слабкий; на 0,2-помірний, на 0,3-сильний, а більше – дуже сильний.

Існує правило, що в своєчасно доглянутому насадженні в один прийом рубки догляду зімкнутість пологу, або повноту, недоцільно знижувати більше, ніж на 0,2. Допускається більше зниження лише в виняткових випадках, враховуючи при цьому можливість виникнення небажаних процесів.

Згідно з діючими Правилами рубок призначають насадження до рубки догляду при певних мінімальних повнотах, а саме: освітлення та прочистки – при зімкнутості 0,9, розріджування – при 0,8, прохідні рубки – при 0,9.

Зімкнутість пологу або повнота після проведення рубки не повинні бути нижчими, як правило, в чистих деревостанах – 0,7, а в мішаних – 0,6.

При необхідності проведення більш інтенсивної рубки потрібно частіше приходити з рубкою, тобто зменшувати термін повторюваності.

Існує також класифікація ступенів зрідження за долею запасу, який вибирається, в %%. Діючими в Україні Правилами передбачається чотири ступені зрідження за цим показником: слабкий – до 15%; середній або помірний – 16-25 %; сильний – 26-35%; дуже сильний – 35%

На виробництві найчастіше проводять помірні за ступенем зрідження рубки догляду. Якраз такі рубки при своєчасному їх проведенні добре виконують своє призначення.

Під повторюваністю рубок розуміють відрізок часу, після якого проводиться черговий прийом того ж виду рубки догляду. Повторюваність зв’язана з ступенями зрідження: чим зрідження більше, тим рідше потрібно приходити з рубкою і – навпаки: при слабких зрідженнях – потрібно приходити частіше.

Повторюваність залежить також від успішності росту деревостану, від складу порід, інших особливостей. При більш успішному рості (вищих класах бонітету) повторюваність повинна бути частішою. Для забезпе­чення нормального росту головних порід у мішаних деревостанах потріб­но частіше проводити рубку, щоб не було заглушення головної породи.

Головною ознакою, за якою призначається черговий прийом рубки догляду, є змикання пологу і помітне несприятливе стиснення крон, найкращий показник – поява сухостою. Рубки потрібно проводити терміново.

Згідно з діючими Правилами рубок у лісах України дотримуються такої повторюваності рубок догляду.

Освітлення та прочистки повторюють через 3-5років: проріджування через 5-10 років; прохідні рубки – через 10-15 років.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Організаційно-технічні показники, або елементи, рубок догляду - Довідник з природознавства


Організаційно-технічні показники, або елементи, рубок догляду