Організація митної системи в Україні

Зовнішньоекономічна діяльність

6 ОСНОВИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1 Організація митної системи в Україні

Митне регулювання в Україні здійснюється відповідно до Законів України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про митну справу”, Митного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України “Про єдиний митний тариф” і інших нормативних актів.

Принципи організації митної справи визначає Митний кодекс, відповідно до нього Україна самостійно виробляє митну політику, створює

власну митну систему і здійснює митне регулювання на своїй території, що складає єдиний митний простір.

В Україні митна справа розвивається в напрямку гармонізації й уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.

Регулювання митної справи здійснюють найвищі органи державної влади і управління України. Основні напрямки митної політики України, структура системи органів державного регулювання митної справи, розмір митних зборів і умов митного обкладання, спеціальні митні зони й митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких

через територію України забороняються, визначаються Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і оплати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України з питань митної справи; проведення переговорів і укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюються Кабінетом Міністрів України.

Забороняється регулювання митної справи не передбаченими в законодавстві України актами та діями державних й недержавних органів. Державна митна служба України (ДМСУ) є центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, Служба організовує здійснення митної політики, забезпечує ефективне функціонування митної системи. ДМСУ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень ДМСУ організовує і контролює виконання актів законодавства України про митну справу. ДМСУ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять у її компетенцію, розробляє пропозиції з удосконалення цього законодавства і виносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

До складу Державної митної служби України входять: Центральний апарат ДМСУ, спеціалізовані установи і митниці.

Центральний апарат ДМСУ:

– Голова ДМСУ;

– перший заступник Голови ДМСУ;

– заступники Голови ДМСУ;

– управління ДМСУ:

– особистої безпеки та контролю; організації митного контролю;

– з організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;

– митно-тарифні;

– митних платежів;

– статистики;

– аналізу, прогнозування та зв’язків із громадськістю;

– фінансово-економічне;

– бухгалтерського обліку і звітності;

– кадрів;

– міждержавних зв’язків;

– правове;

– управління справами.

– самостійні відділи;

Сектор режимно-секретної й мобілізаційної роботи; профспілковий комітет центрального апарата служби; чергова частина.

Спеціалізовані установи:

– рада профспілки працівників митних органів України;

– господарсько-експлуатаційне митне управління;

– постачальницьке митне управління;

– автотранспортне митне господарство;

– центральна митна лабораторія;

– інформаційно-аналітичне управління;

– Київський центр підвищення кваліфікації;

– Хмельницький центр підвищення кваліфікації;

– Академія митної служби;

– санаторій “Перлина”. Митниці:

– регіональні: Київська; Західна; Карпатська; Подільська; Чорноморська; Кримська; Донбаська; Східна; Північна; Дніпровська;

– прямого підпорядкування: Бориспільська; Севастопольська; Центральна енергетична;

Оперативна (у складі Управління особистої безпеки і контролю).

Згаданим регіональним митницям підпорядковані відповідні митниці.

Завдання митних органів

Згідно ст. 11 Митного кодексу України митні органи України при здійсненні митної політики вирішують такі головні завдання:

1) виконання і контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи;

2) захист економічних інтересів України;

3) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними у встановленому законом порядку;

4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних і фізичних осіб;

5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;

6) здійснення митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщаються через митний кордон України, удосконалювання форм і методів їхнього здійснення;

7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

8) здійснення разом з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

10) боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил;

11) розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи;

12) ведення митної статистики;

13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

14) здійснення верифікації (установлення вірогідності) сертифікатів походження товарів з України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Організація митної системи в Україні - Довідник з економіки


Організація митної системи в Україні