Основа слова і закінчення змінних слів

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Основа слова і закінчення змінних слів

В українській мові більшість слів змінюється. Наприклад, ми говоримо: Цікава книга, цікаві книги; летить ракета, летять ракети; два роки, двох років І т. ін.

Як бачимо, одна частина кожного з цих слів змінюється, а друга лишається незмінною:

Цікав-а книг – a лет-ить ракет-а дв-а рок-и

Цікав-і книг-и лет-ять ракет-и дв-ох рок-ів

Незмінна частина слова є Основою, а змінна – Закінченням.

Основа – це частина слова без закінчення.

Наприклад: Парт-а, парт-и,

парт-ою. Основа виражає лексичне значення слова. Тому вона є спільною для всіх форм слова: Дружн-ий, дружн-ого, дружн-ими. Позначення основи слова – квадратні дужки знизу ( ).

Основа слова може складатися лише з кореня: Вода, село, тихий. Крім кореня, до її складу можуть входити префікси й суфікси: Деревце, прамова, приказка.

Лексичне значення слова виражається основою, а граматичне значення – закінченням. Наприклад, у прикметникові ніжна закінчення – а вказує на такі граматичні значення, як жіночий рід, називний відмінок, однина.

Закінчення – це змінна значуща частина слова, яка виражає

його граматичне значення (рід, число, відмінок, особу, час та ін.) і служить для зв’язку слів у словосполученні і реченні.

Закінчення пов’язує слова в реченні й водночас утворює нову форму слова (словоформу). Наприклад, рослина, рослини, рослині, рослиною – не нові слова, а різні форми того самого слова.

Щоб виділити в слові закінчення, треба змінити слово, тобто утворити кілька словоформ. Змінна частина слова й буде закінченням, наприклад: Дуж-ий, дуж-ого, дуж-ими.

Слід пам’ятати, що в змінних словах обов’язково є закінчення, хоча воно може бути Нульовим, тобто таким, що не виражається звуком і не позначається буквою, але має певне граматичне значення, наприклад: Лев, студент (чол. рід, одн., наз. відм.), Ніч (жін. рід, наз. або зн. відм.), Приніс (мин. час, чол. рід, одн.).

Закінчення виражає різні граматичні значення: роду, числа, відмінка в іменниках і прикметниках; особи і числа в дієсловах теперішнього і майбутнього часу, числа і роду в дієсловах минулого часу тощо.

Виділити в змінних словах основу і закінчення не завжди легко. Наприклад, де основа в словах Малюєш, лінія, чують? Якщо виділити основу і закінчення на письмі, то ці слова поділяються так: Малю-єш, ліні-я, чу-ють. Але поділ здійснено неточно. Відомо, що букви Я, ю, є після букв на позначення голосних передають два звуки: , , . Якщо наведені слова поділити на основу і закінчення за звуками, то межа між ними проходитиме в іншому місці: , , . Отже, основа в цих словах Малюй-, ліній-, чуй-, а закінчення відповідно – Еш, – а, – уть.

Незмінні слова на основу і закінчення не поділяються. Вони мають лише основу: Вперед, сьогодні, тихо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основа слова і закінчення змінних слів - Довідник з української мови


Основа слова і закінчення змінних слів