Основні етапи розвитку світового господарства

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО”

 Основні етапи розвитку світового господарства

ТЕМА 2 СВІТОВИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЯ

§ 9. Основні етапи розвитку світового господарства

Прагнення людей до матеріального збагачення і безмежного споживання ресурсів є природною рисою людини нашої цивілізації. Такі самі цілі й орієнтири характерні не тільки для людей, а й для держав. Упродовж історичного розвитку суспільства змінювалися способи збагачення, однак не змінювалися сутнісні прагнення людей. Тим часом, з екологічних позицій, постійне

економічне зростання неминуче призводить до збільшення обсягів споживання природних ресурсів.

Епоха рабовласницьких держав. У цю епоху, коли рівень життя основної маси населення був надзвичайно низький, використовувались переважно відновлювальні природні ресурси. Економічне зростання було дуже повільним, а тому основним джерелом збагачення були пограбування слабких груп населення і держав сильнішими державами. Істотних порушень навколишнього середовища не відбувалося, хоча відомі приклади вирубки середземноморських лісів з ліванського кедру, масове перевипасання ділянок в районах Балканського,

Апеннінського півостровів, півострова Мала Азія, північних присередземноморських районів Африки. Вирубка лісів і перевипас пасовищ спричинили процеси антропогенного спустелення на Аравійському півострові, Месопотамській низовині, півострові Індостан тощо.

Епоха феодалізму. В епоху феодалізму істотно розширилось використання земельних, лісових, водних ресурсів. Зростання чисельності населення і потреби у продуктах харчування спричиняли освоєння все нових земельних угідь. Поява крупних землевласників і концентрація капіталу в їхніх руках сприяли запровадженню нових технологій обробітку грунту, заготовки деревини, використання води і надр. Зароджувалися та розвивались міські поселення, основу яких складали ремісники, що виготовляли знаряддя праці, одяг, зброю, прикраси тощо. В цей час в основному використовувались відновлювальні ресурси. Так, велику кількість деревини використовували у будівництві та переробляли на деревне вугілля. Для будівництва фортець, замків, міських поселень використовували надійний будівельний матеріал – камінь, що спричинило повсюдний його видобуток. Зародження нових технологій і виробництв істотно не змінили повільні темпи економічного зростання людства.

Епоха індустріального виробництва. З появою мануфактур і машинного виробництва, з їхнім розвитком і вдосконаленням відбувається значний стрибок у технологіях, що спричинило істотне зростання використання природних ресурсів. У цей період розширюється споживання невідновних енергетичних ресурсів – вугілля і нафти. Істотно зростає антропогенний вплив на природне середовище (мал. 19). До початку ХХ ст. індустріально розвинуті країни світу опинились перед фактом руйнування природи своєї території.

Постіндустріальна фаза розвитку. До середини ХХ ст. у світі різко зросли обсяги енерго – і ресурсоспоживання. Країни поділилися на дві групи: індустріально розвинуті, що володіли сучасними технологіями виробництва і переробки природних ресурсів, і відсталі країни, які були сировинною базою індустріально розвинутих країн. У 80-х роках ХХ ст. ситуація істотно змінюється внаслідок входження високорозвинутих країн у постіндустріальну фазу розвитку. Індустріально розвинуті країни поступово переносять “брудні” виробництва важкої індустрії у слаборозвинуті країни, а натомість запроваджують нові безвідходні технології і сучасні наукомісткі і високотехнологічні галузі виробництва. Приуроченість високорозвинутих держав до північноамериканського та євразійського материків сприяла появі так званого індустріального поясу цивілізації, країни якого роблять основний внесок у споживання природних ресурсів і загальне забруднення навколишнього середовища. Масштаби впливу людини на природні процеси мають глобальний характер, оскільки їх можна поставити в один ряд з масштабами провідних природних процесів.

 Основні етапи розвитку світового господарства

Мал. 19. Зростання чисельності населення на Землі за останні 400 років

Показники оцінки антропогенного впливу на природне середовище. Такими показниками можна вважати: густоту населення, споживання енергії, валове виробництво продукції, частку збережених природних територій тощо. Однак кожен із цих показників не може дати повну оцінку масштабам антропогенних навантажень. Тому, оцінюючи антропогенне навантаження на природу, використовують низку взаємопов’язаних показників, або комбіновані показники. До таких належить коефіцієнт антропогенного тиску, який розраховується як відношення величини енергетичної потужності господарства країни до її площі і віднесений до середньоглобальної енергетичної потужності.

Аргументи і факти

Таблиця 1

Викиди в атмосферу електростанцій потужністю 1 млн кВт, що працюють на різних видах викопного палива

Викопне

Паливо

Викиди, т в рік

Пил

Чадний газ

Оксиди

Нітрогену

Двоокис

Сульфуру

Вуглеводні

Вугілля

3000

2000

27 000

110 000

400

Нафта

1200

700

25 000

37 000

470

Газ

500

20 000

20

34

Коефіцієнт антропогенного тиску1 в деяких країнах

Таблиця 2

Країни

Споживання

Енергії2

Споживання енергії на 1 млн га

Коефіцієнт

Антропогенного

Тиску

Відсоток

Непорушених

Територій

Густота

Населення,

Осіб/км2

Росія

22 000

19

0,9

65

8,7

Фінляндія

824

27,5

1,25

9

16,3

Велика Британія

8500

351

16,0

0

235,4

Нідерланди

3100

912

41,0

0

339,2

Австрія

883

106

4,8

0

90,6

Франція

6064

110

5,0

0

101,8

Китай

23 500

25,2

1,1

20

120,1

Японія

13 400

356

16,0

0

326,5

Світ загалом

290 000

22

1,0

39

39,8

1Коефіцієнт антропогенного тиску являє собою величину енергетичної потужності господарства країни поділену на її площу і віднесену до середньоглобальної потужності.

2Петаджоулів у рік за станом на кінець 80-х років ХХ ст.

ВИСНОВКИ

1. У процесі розвитку світового господарства зростають темпи використання природних ресурсів, що зменшує запаси вичерпних природних ресурсів.

2. Внаслідок масштабного впливу на природне середовище деградується і погіршується якість середовища існування живих організмів і життєдіяльності людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні етапи розвитку світового господарства - Екологія


Основні етапи розвитку світового господарства