Основні орфограми в коренях префіксах і суфіксах. Пунктуація

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 19. Основні орфограми в коренях префіксах і суфіксах. Пунктуація

Пригадайте

– У яких випадках пишемо префікси пре-, при-, прі-, з – (с-)?

– Коли в словах пишуться подвоєні букви?

225.1. Прочитайте текст. Обгрунтуйте його поділ на абзаци.

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПОМПЕЇ

Картина Карла Брюллова “Останній день Помпеї” пронизана глибокою ідеєю, співзвучною часові. Зображуючи реальну історичну подію від 24 серпня 79 р. н. е., коли під час виверження Везувію під лавою і попелом було поховане

ціле місто з двома тисячами жителів, художник думав про своїх сучасників.

Італію загарбали іноземці, і країна готувалася до боротьби. Навіть у тюрмах патріоти зберегли людську гідність. Як на полотні Брюллова.

 Основні орфограми в коренях префіксах і суфіксах. Пунктуація

К. Брюллов. Останній день Помпеї

Картина написана в традиціях класицизму, який вимагав трагізм життя перетворювати в безсмертну красу. Хоча навкруги вогонь і попіл, страждання і смерть, жодна постать на полотні Брюллова, жодне обличчя чи одяг не забруднені.

Немає жодної краплі крові, хоча в центрі композиції лежить мертва жінка. Усе піднесено, благородно. Герої картини, на думку М. Гоголя, “приглушують жах свого становища своєю урочистою красою”.

Непохитні закони класицизму вимагали також, щоб композиція картини була театральною, по-оперному пишною.

Тому вже з першого погляду впадають у вічі, як під час італійського музичного спектаклю, пишні декорації, розкішні костюми, картинні* жести. І освітлення ефектне й театральне. Заграва на небокраї нагадує намальовану декорацію сцени. Вогнями світильників вихоплені обличчя дійових осіб. Блискавки і будівлі, що падають, нагадують сценічні “чудеса”. Здається, що це величезне полотно озвучене бравурною* музикою фіналу італійської опери – серіа (серйозної опери).

Потрібно зазначити, що разом з Карлом Брюлловим друг художника композитор Джакомо Пуччіні писав оперу під тією ж назвою “Останній день Помпеї”. Немає сумніву, що його музика вплинула на живописця (За Л. Тарасовим).

* Картинний – (перен.) навмисно підкреслений, виразний, наочний.

* Бравурний – бадьорий, жвавий, піднесений, гучний.

ІІ. Попрацюйте в парах. Виберіть із тексту п’ять-сім слів, у написанні яких, на вашу думку, можна допустити помилку. Продиктуйте ці слова вашому однокласнику (однокласниці), а потім напишіть під диктовку слова, запропоновані вам. Перевірте один в одного правильність написання. Назвіть орфограми.

III. Перебудуйте перше речення тексту на складнопідрядне. Проаналізуйте структурні перетворення. Знайдіть у тексті складнопідрядні речення, обгрунтуйте в них розділові знаки, накресліть схеми.

IV. Розгляньте картину К. Брюллова “Останній день Помпеї”. Що вас найбільше вразило? Стисло опишіть зображене на полотні (усно), використовуючи речення, ускладнені вставними словами (словосполученнями) і однорідними членами речення.

Основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах

Місце

Орфограми

Орфограми

Приклали

У префіксі

Букви е, и, і в префіксах пре-, при-, прі-

Предобрий,

Прихід

Букви з, с у префіксах роз-, без-, з – (зіс )

Розказати,

Списати

У корені

Орфограми, пов’язані із чергуванням голосних і приголосних звуків

Стелю – застилати, рука – руці

Подвоєні букви

Гілля, сіллю

Місце

Орфограми

Орфограми

Приклади

На межі кореня і суфікса

Буквосполуки – цьк-, – зьк-. ськ-, цтв-. – зтв-, ств-

Козацький,

Птаство

Букви щ, чч в іменниках із суфіксом – ин(а)

Козаччина,

Житомирщина

У суфіксі

Подвоєні букви

Здоровенний

Букви и. е(е) в суфіксах – ечок, єчок, – ечк(а), – ечк(а), – ичок, ичк(а)

Діжечка,

Вогничок

Буква и в суфіксі ив(о)

Вариво, печиво

Букви и, і в суфіксах – иp, – ист, – изм, – ip, іст, – ізм

Бандурист,

Піаніст

Букви и, і, е(є) в суфіксах – инн(я), – інн(я), – енн(я), енн(я)

Павутиння,

Звернення

Букви о. е(е) в суфіксах ов(ий), – ев(ий). – св(ий)

Овочевий,

Казковий

Букви и, ї в суфіксах – им, – їн

Ольжин, Марїін

226.1. Прочитайте слова. Порівняйте написання префіксів і суфіксів у словах кожної пари. Обгрунтуйте написання.

Предобрий – придобрити, премудрий – примудритися: росте – розстав; схитрувати – зшити; діжечка – горличка; плетиво – марево; несказаний – несказанний.

II. Доберіть до кожного слова приклад з аналогічною орфограмою.

227.1. Запишіть іменники у дві колонки: у першу – зі вставленою буквою е{е). у другу – зі вставленою буквою и. Поясніть орфограми. Позначте суфікси. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Рушн..чок, ліж..чко, пал..во, бат..чко, річ..чка, сон..чко, дон..чка, ча..чка, кит..чка, кон. лок, поневол..ння, міш..чок. книж..чка, лож..чка, кра..чок, озбро..ння, міс..во, травич..чка, кач. лка, кур..во. напруж..ння, павут..ння, горл..чка, перевез..ння, мар..во, плет..во, нож..чок, садівн..чок, літ..чко, вул..чка, пал. лка, мороз..во, мереж..во, діж. лка.

II. Запишіть перші чотири слова у фонетичній транскрипції.

228. І. Напишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Знайдіть слова, ужиті в переносному значенні. Чи надають вони тексту особливої емоційності?

Перший весняний грім, мов благовіст, покотився у високому небі. Здавалося, ніби хтось прогуркотів на залізничній колісниці в захмареній високості й розкотиста луна перекатами слалася над землею.

І від того весняного грому стрепенулися захмелілі осокори, сколихнулися налиті соком берези і верби, хлюпнула вода в набухлій річці, і злетіли з широких плес сполохані дикі качки.

Теплий дощ скропив землю благодаттю на врожай. Важка сива хмара поволі відпливала далі, і в небі дивом дивним сяйнула радуга, оперезавши барвистим рушником виднокрай. І замерехтіла прозорістю земля, ніби накинула на себе весільний серпанок… (За І. Цюпою).

II. Позначте у виділених словах префікси, поясніть написання. Доберіть і запишіть слова з такими ж префіксами,

III. Обгрунтуйте наявність або відсутність розділових знаків перед сполучником і.

229. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділіть префікси та суфікси. Обгрунтуйте написання.

1. (З, С)питати, (з. с)гадати, (з, с)купчення, (з, с)поряджати, (з, с)рівняти. (з, с)хильний. (з, с)початку, (з, с)чинити, (з, с)формувати, (з, с)сунути, ро(з, с)в’язати. ро(з, с)казати, ро(з, с)хитати, бе(з, с)візовий, бе(з, с)чинство, бе(з, с)коштовний, пі(д, т)нести, пі(д, т)кинути, пере(д, т)святковий, пере(д, т)бачити.

2. Незрівня(н, нн)ий, страше(н, нн)ий, височе(н, нн)ий, шале(н, нн)о, нездійсне(н, нн)ий. нездійсне(н. нн)ий, гуаш(е, о)вий, груш(е, о)вий, овоч(е, о)вий.

230.1. Спишіть, вставляючи замість крапок, де потрібно, пропущену букву. Поясніть написання.

Обмеженая. відчут..я, чекан..я, щаст..я, облич..я, вугіл..я, суд..я, каят..я, суд..івський, стат..ей, стат..я, взут..я, безсмерт..я, передміст..я, детал..ю, жаліст..ю, розповід..ю, чванливіст..ю, повін..ю, вдячніст..ю, любов’..ю. перел..сш, п’ятиріч..я, майбут..я, безлад..я, виявлен..я, сприян..я, безпорадніст..ю, гран..ю, безвлад..я, непорушніст..ю, закон..ий, неушкоджен..ий, неозброєн..ий, злочин..ий, глибин..ий, цін..ий, сезон..ий. ізольован..ий, незмін..ий, упереджен..ий, військкомат, Іл..я. попідтин..ю, резон..ий, пташин..ий, журавлин..ий.

II. Порівняйте написання виділених слів. Доберіть до кожного з них і запишіть по два слова з аналогічною орфограмою.

231.1. Спишіть, розкриваючи дужки та ставлячи пропущені розділові знаки. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. Пр(е, и)пало літо до землі грудьми (з, с)томившись бігти (в)слід оста(н, нн)ій птиці (М. Боровко). 2. Верби (з, с)хилившись над тихим Дінцем ро(з, с)чісують коси зелені (В. Сосюра). 3. І нехай промі(н, нн)я те (не) гріє що послала зірка здалека та до неї лине й лине мрія ніби світло тиха і ле(г, х)ка (В. Симоненко). 4. Місяць срібними пучками торкається шибок ніжне їхнє мере(г, х)ті(н, нн)я пр(е, и)ковує зір (Є. Гуцало). 5. Я ніжним сном пр(е, и)йду до тебе, зі(л, лл)юсь з твоїм душі тремті(н, нн)ям я стану над тобою небом я пр(е, и)горнусь до тебе ті(н, нн)ю (О. Довгоп’ят).

6. (У)горі над самим підз(е, и)меллям ро(з, с)ташувались княжі охоронці (А. Чайковський). 7. Блаже(н, нн)им бе(з, с)турботним малюком я всмоктував у серце рідну мову з цілющим мат(е, и)ринським молоком (Д. Луценко). 8. Випрошу у сонця аж чотири дні, забр(е, и)ду у спокій, мов у хвилі жита. І мене обійме стріч(е, и)чка блакитна волошкових радіс(т)них вогнів (М. Боровко). 9. Ми підем, де трави похилі де зорі в ясній дал(е, и)ні і карії очі і руч(е, и)ньки білі ночами насняться мені (В. Сосюра).

II. Підкресліть головні та другорядні члени речення в трьох перших реченнях.

III. Накресліть схему останнього речення.

232. Попрацюйте в парах. Складіть власний словниковий диктант (10 слів) на повторенні під час уроку орфограми Продиктуйте диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написане

233.1. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку.

Любий сину, кожен повинен стежити і за своїм тілом, і за душею.

Коли я був у твоєму віці, то регулярно влаштовував собі сповідь, що я зробив за місяць доброго, що злого. Я картав себе за недобре й виробив здатність дбати про душу.

Чиста душа – то запорука людського здоров’я. Завжди приємно було згадувати все, що зробив доброго, бо тільки воно вводить нас у коло інших людей, робить їх братами, а не просто сусідами. Дбай про своїх друзів: вони мусять бути добрі. А добрі друзі допомагають ставати кращим.

Юність небезпечна тим, що все є, а тому тяжко вибирати – очі розбігаються. Але треба вибрати правильно, а юність, либонь, не втратить на своїх розкошах. Тримай себе в руках, сину, вчися керувати собою. Будь власним штурманом, а не пасажиром на чужому човні. Головне думати над собою, шукати себе, творити себе. Учися робити життя змістовним і цікавим – це залежить, без сумніву, тільки від тебе. Читай тільки добрі книги, будь добрий до людей, намагайся віддавати їм більше, ніж брати (За В. Стусом).

II. Назвіть, чим ускладнені речення тексту. Знайдіть фразеологізми, поясніть їхнє лексичне значення й визначте синтаксичну роль.

III. Випишіть слова з орфограмами. Стисло перекажіть текст (письмово), використавши всі виписані слова.

234. Мікрофон. Чим, на вашу думку, прекрасна пора юності?

235. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

Варіант А. Напишіть творчу роботу (8-12 речень) на основі фразеологізму під лежачий камінь вода не тече.

Варіант Б. Сформулюйте й запишіть у формі спонукальних речень п’ять заповідей, яких потрібно, на вашу думку, дотримуватися тим молодим людям, які прагнуть власними силами досягти успіху в житті.

236. Напишіть невеликий (6-9 речень) текст-відповідь на одне з поставлених запитань: 1. Як досягти успіху? 2. Кар’єра чи родина? 3. Візитна картка моєї професії. Використайте в тексті складнопідрядні речення та слова з орфограмами в префіксах.

 Основні орфограми в коренях префіксах і суфіксах. Пунктуація

Т. Яблонська. Юність
Основні орфограми в коренях префіксах і суфіксах. Пунктуація