Основні виробничі фонди

Основні виробничі фонди – частка виробничих фондів, яка використовується більше одного виробничого циклу і в кожному циклі частково переносить свою вартість на новостворений продукт. Це – будівлі, устаткування, машини тощо. Серед О. в. ф. виділяють активну і пасивну частини. До першої відносяться устаткування й машин, до другої – будівлі, споруди, трубопроводи тощо. Чим більша питома вага активної частини О. в. ф., тим прогресивнішою є їх структура. Збільшення питомої ваги активної частини О. в. ф. зумовлюється розгортанням НТР, постійним впровадженням досягнень науки у виробництво. Прогресивні зміни О. в. ф. характеризуються збільшенням коефіцієнтів їх оновленості. вибуттям, зменшенням коефіцієнта зношуваності тощо. Ефективність використання О. в. ф. виражається показником фондовіддачі (відношення обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів) і фондомісткості (зворотний стосовно до фондовіддачі показник).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Основні виробничі фонди - Економічний словник


Основні виробничі фонди