ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ

У природі будь-який біологічний вид складається з великої кількості популяцій, які так чи інакше ізольовані одні від одних. З екологічної точки зору популяція розглядається як основна ланка угруповання живих організмів. Вона має характерні ознаки.

Просторова структура популяції – визначається характером розміщення організмів у межах території. Часто особини популяції об’єднуються у групи, скупчення, стада, сім’ї,

табуни.

Чисельність популяції – кількість особин, які належать до однієї популяції. Показником чисельності є щільність популяції, тобто середня кількість особин на одиницю площі або одиницю об’єму. Народжуваність – здатність особин популяції до відтворення, частоти появи особин за одиницю часу. Смертність – кількість особин, що загинула за одиницю часу, тобто швидкість зменшення чисельності популяції.

Вікова структура популяції характеризується співвідношенням особин різного віку, що змінюється з часом. У стійкій популяції народжуваність та смертність – приблизно однакові,

чисельність популяції знаходиться на одному рівні, а тому співвідношення різновікових груп однакове. У популяції, де кількість її особин збільшується, народжуваність переважає смертність і чисельність популяції зростає.

Статева структура визначається кількістю самців і самок.

Динаміка популяції – зміни чисельності, статевої та вікової структури популяції, які визначаються внутрішньо-популяційними процесами і взаємодією популяцій різних видів. Сприятливі кліматичні умови, достатня кількість їжі, послаблення хижацтва веде до росту плодючості і народжуваності, збільшення чисельності.

Гомеостаз популяції – здатність популяції підтримувати відносну стабільність і цілісність генотипової структури при зміні умов середовища. Популяція здатна до саморегуляції для підтримання чисельності, вікової та статевої структур. Одним із найголовніших факторів впливу на популяцію є антропогенний. Людина безпосередньо чи опосередковано може зменшувати або збільшувати чисельність популяції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ - Довідник з біології


ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ