ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ

У природних умовах відбувається постійний кругообіг води, за рахунок чого вода самоочищається. Зі збільшенням витрат води для промислових і побутових потреб посилюється забруднення води відходами. У водойми потрапляють сполуки феруму, нітрогену, фосфору, сульфуру, плюмбуму, а також жири, поверхнево-активні речовини, кислоти, отрутохімікати, радіоактивні сполуки, нафта і продукти її перегонки

та ін. Це може призвести до втрати здатності водойм до самоочищення і їх загибелі.

Розчинений у воді кисень необхідний для життя мешканців водойм – фітопланктону, морських водоростей, бактерій, риб та ін.

За рахунок діяльності аеробних бактерій кисень витрачається на окиснення органічних речовин, залишків тваринних і рослинних організмів. При цьому утворюються СО2, Н2О, а також невеликі кількості іонів NО3-, РО43-, SO42-, які засвоюються рослинами. Тим самим відбувається самоочищення водойм.

За рахунок надлишку органічних речовин здійснюється відновна реакція розкладу внаслідок діяльності анаеробних

бактерій. Це призводить до утворення СН4, NН3, Н2S, РН3. Вода набуває гнильного запаху; гинуть мешканці водойм.

Великої шкоди водоймам завдають розчинені у стічних водах мінеральні добрива, змиті з поверхні грунту. Відбувається бурхливе розростання бур’янів і водоростей. Водойми перетворюються в болота.

Щоб запобігти змиванню добрив, їх капсулюють – покривають майже нерозчинною у воді оболонкою, через яку мінеральні добрива виділяються за рахунок дифузії.

Побутові стічні води знезаражуються хлором або озоном, піддаються біологічному очищенню.

Найбільш надійним способом захисту водойм від промислових стічних вод є створення замкнутих систем, які забезпечують багаторазове використання води у виробництві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ - Довідник з хімії


ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ