Паралельні прямі

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними

§52. Паралельні прямі

Дві різні прямі, побудовані на аркуші паперу або дошці, можуть перетинатися в одній точці (мал. 104) або не перетинатися (мал. 105). Аркуш паперу, дошка дають уявлення про площину. Також уявлення про площину дають поверхня стола, шибка тощо.

 Паралельні прямі

Мал. 104

 Паралельні прямі

Мал. 105

 Паралельні прямі

Мал. 106

– Дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називають паралельними (від грецького слова parallelos – той, що

йде поруч).

На малюнку 105 зображено паралельні прямі а і b. Паралельність прямих позначають знаком ||. Записують: а || b, читають: “пряма а паралельна прямій b”.

Уявлення про паралельні прямі дає нам, наприклад, пряма ділянка залізничних рейок (мал. 106).

Приклад. Дано пряму а і точку N, яка не належить прямій а (мал. 107). За допомогою косинця і лінійки побудувати пряму, яка проходить через точку N і паралельна прямій а.

Розв’язання. 1) Одну сторону прямого кута косинця прикладаємо до прямої а.

2) До другої сторони прямого кута косинця прикладаємо лінійку.

3) Пересуваємо косинець уздовж лінійки

доти, доки друга сторона прямого кута косинця не пройде через точку N.

4) Уздовж цієї сторони проводимо пряму b. Маємо а || b. Наведена побудова грунтується на такій властивості:

 Паралельні прямі

Мал. 107

– якщо дві прямі на площині перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні (мал. 108).

Цю властивість буде доведено в старших класах.

– Відрізки (або промені), що лежать на паралельних прямих, називають паралельними відрізками (або променями).

 Паралельні прямі

Мал. 108

 Паралельні прямі

Мал. 109

 Паралельні прямі

Мал. 110

На малюнку 109 зображено паралельні відрізки АВ і CD, а на малюнку 110 – паралельні промені MK і NP.

Що дає нам уявлення про площину? Які прямі називають паралельними? За допомогою яких інструментів можна побудувати паралельні прямі? Чи можуть перетинатися дві прямі, перпендикулярні до третьої прямої? э Які відрізки і які промені називають паралельними?

1479. (Усно) Наведи приклади паралельних прямих з довкілля.

1480. Визнач на око пари паралельних прямих на малюнку 111. Перевір це, користуючись косинцем і лінійкою. Виконай відповідні записи.

1481. На малюнку 112 ABCD – прямокутник. Запиши пари паралельних прямих.

 Паралельні прямі

Мал. 111

 Паралельні прямі

Мал. 112

1482. Проведи пряму а та познач точки M і N, як показано на малюнку 113. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі MP і NK, паралельні прямій а. Переконайся, що MP || NK.

 Паралельні прямі

Мал. 113

 Паралельні прямі

Мал. 114

1483. Проведи пряму b та познач точки C і D, як показано на малюнку 114. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі CK і DM, паралельні прямій b. Переконайся, що CK || DM.

1484. Побудуй кут AOB, градусна міра якого дорівнює 115°. Познач у внутрішній області кута точку D і проведи через цю точку прямі, паралельні променям AO і BO.

1485. Побудуй кут COD, градусна міра якого дорівнює 70°. Познач у внутрішній області кута точку A і проведи через цю точку прямі, паралельні променям CO і DO.

1486. Накресли прямокутний трикутник ABC. Проведи через кожну з його вершин пряму, паралельну прямій, що містить протилежну сторону трикутника (наприклад, через вершину А слід провести пряму, паралельну прямій ВС). Зроби відповідні записи.

1487. Накресли гострокутний трикутник MNK. Проведи через кожну з його вершин пряму, паралельну прямій, що містить протилежну сторону.

1488. Накресли чотирикутник, у якого:

1) дві сторони паралельні, а дві інші – непаралельні;

2) протилежні сторони попарно паралельні.

1489. На малюнку 115 зображено прямокутний паралелепіпед. Знайди по три пари:

1) паралельних ребер;

2) ребер, що не перетинаються, але не є паралельними;

3) перпендикулярних ребер.

1490. Заміни зірочку знаком >, < або =, щоб утворилася правильна нерівність або рівність:

1) -12 + (-3) * -14; 2) -18 + 7 * -11;

3) -5 – 4 * 9; 4) 4 – (-5) * -9.

1491. Розв’яжи рівняння:

 Паралельні прямі

 Паралельні прямі

Мал. 115

1492. У 2011 році вік Сергія дорівнював сумі цифр року його народження. В якому році народився Сергій?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Паралельні прямі - Математика


Паралельні прямі