ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

Нові слова можуть утворюватися шляхом переходу однієї частини мови в іншу. Так, прикметник може перейти в іменник (набережна, черговий), іменник – у прислівник (зимою, кругом).

ПОРІВНЯЙТЕ:

Старий Дніпро синів унизу.

Старий увійшов до хати,

П. Куліш

Помолився до образів.

П. Куліш:

Весною запахло, весною.

Весною не ледарюй, а працюй.

В.

Сосюра

Народна творчість

154. Прочитайте. Визначте, якими частинами мови є виділені в кожному з речень слова.

1. Кошовий отаман від імені січового товариства вступав у дипломатичні стосунки з іноземними державами (3 підручника).

2. Од козачої відваги втік паша, як битий лис. Кошовий обняв Нетягу: “Добре, сину, потрудивсь!” (Б. Олійник). 3. Сніг на верхів’ї узгір’я блищить так яскраво, що здається не раз, мов займаються раптом вогні вартові (Леся Українка). 4. Вартовий був балакучий, як перукар або зубний лікар (П. Загребельний).

– Поясніть, чи

змінюється із переходом слова в іншу частину мови його синтаксична роль у реченні. Покажіть це на прикладах.

– Поясніть, чи змінилося лексичне значення виділених слів через їхній перехід в інші частини мови.

155. Перепишіть. Слова, що з однієї частини мови перейшли в іншу, підкресліть. Витлумачте їхні лексичні значення.

1. Академік Володимир Вернадський – геніальний учений (3 журналу “Рідна школа”). 2. Сучасне завжди по дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко). 3. Ідуть перехожі невпинним прибоєм (В. Сосюра). 4. “Пора молоду виряджати до молодого!” – гукає дружко (Панас Мирний). 5. “Ясьогодні чергова!” – хвалиться Маринка (Н. Забіла).

– Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

– Зі словами військовий, булочна, чайна складіть по два речення так, щоб ці слова були різними частинами мови.

156. І 3 поданими словами складіть і запишіть висловлювання на тему “Свято в нашій школі”. Подані слова використовуйте то як прикметники, то як іменники.

Випускний, учительська, знайомий, набережна.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦ Що вивчає словотвір?

♦ Що таке твірне слово? Твірна основа? Наведіть приклади.

♦ Які є способи словотворення?

♦ У чому полягає суфіксальний спосіб? Префіксальний? Наведіть приклади слів, утворених цими способами.

♦ Розкажіть про Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення.

♦ Наведіть приклади слів, утворених безафіксним способом.

♦ Чи можуть способи творення слів поєднуватися? Наведіть приклади слів, утворених таким поєднанням.

♦ Наведіть приклади слів, що перейшли з однієї частини мови в іншу.

♦ Поясніть різницю між словотвірним розбором і розбором слова за будовою.

♦ Складіть за ілюстрацією розповідь “Дерево українського словотвору”.

 ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

Лариса Моравська – Шебалкова. Дерево життя


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ - Українська мова


ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ