Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Урок 38

Тема. Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Мета уроку: формування поняття перпендикулярності площин. Вивчення ознаки перпендикулярності площин.

Обладнання: стереометричний набір, моделі куба і прямокутного паралелепіпеда.

Хід уроку

1. Перевірити виконання задач № 49, 50 за записами, зробленими до початку уроку на дошці.

Нехай AB Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?; А Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?, d Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?; АВ = b, AC Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинD, AC = a (рис. 214). За теоремою про три перпендикуляри

ВС Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинD, отже, ВС – відстань від точки В до прямої d. Із? АВС ВС = Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин = Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин.

Відповідь. Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин.

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Нехай FBQD – квадрат (рис. 215). Оскільки точка А рівновіддалена від сто­рін квадрата, то основа перпендикуляра АО точка О (АО Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин(АВС)) є центром кола, вписаного в квадрат FBCD, тобто точка О – точка перетину діагоналей квадрата. Проведемо ОМ Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинCD, тоді AM Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинCD, AM = a. FC = BD = d.

Із? FCD FD = FC – cos45° = d – Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин= Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

class=""/>. Тоді ОМ = Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинFD = Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин.

Із? АОМ AO = Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин = Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин= Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин.

Відповідь. Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин.

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

2. Самостійна робота.

Варіант 1

Периметр правильного трикутника дорівнює 36 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин см, а відстані від деякої точки до кожної із сторін трикутника – 10 см. Знайти відстань від цієї точки до площини трикутника.

Варіант 2

Площа правильного трикутника дорівнює 108 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин см2. Точка відда­лена від площини трикутника на 8 см і рівновіддалена від його сторін. Знайти відстані від цієї точки до сторін трикутника.

Варіант 3

Сторони трикутника дорівнюють 13, 14 і 15 см. Точка простору від­далена від кожної сторони цього трикутника на 5 см. Знайти відстань від цієї точки до площини трикутника.

Сторони трикутника дорівнюють 36, 25 і 29 см. Відстань від деякої точки до площини трикутника дорівнює 15 см. Відстані від цієї точки до сторін трикутника рівні. Знайдіть ці відстані.

Відповідь. Варіант 1. 8 см. Варіант 2. 10 см. Варіант 3.3см. Варіант 4.17 см.

II. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Дві площини, що перетинаються, нази­ваються перпендикулярними, якщо тре­тя площина, проведена перпендикуляр­но до лінії перетину цих площин, пере­тинає їх по перпендикулярних прямих. На рис. 216 ? Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?, бо площини? і? пере­тинаються по прямій с, площина?, перпенди­кулярна до с, перетинає? і? по прямих а і b, які перпендикулярні.

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Означення перпендикулярності площин не залежить від вибору площини?. Дійсно, візь­мемо іншу площину?1, перпендикулярну до прямої с (рис. 217).

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Оскільки с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин? та прямі a і b лежать у пло­щині? і перетинаються в точці А, то с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинА, с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинB (за означенням перпендикулярності пря­мої і площини).

Аналогічно с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинА1, с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинB1. Крім того, а і а1b, b і b1 лежать відповідно в площинах? і?. Отже, а || а1 і b || b1. Оскільки а Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин b, а || a1 і b || b1, то а1 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинB1 (теорема 3.1).

1. Наведіть приклади моделей перпендику­лярних площин із оточення.

2. Покажіть на моделі прямокутного паралеле­піпеда перпендикулярні грані (площини).

3. Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Ука­жіть площини, які перпендикулярні до пло­щини:

А) АВС; б) ADC1; в) АСС1.

4. На двох перпендикулярних площинах вибрали по прямій. Чи може статися, що ці прямі:

А) паралельні; б) перетинаються; в) мимобіжні?

Відповідь проілюструйте прикладами з оточення.

5. Задача № 59 (1, 3, 5) із підручника (с. 39).

Ознака перпендикулярності площин

Доведення ознаки перпендикулярності двох площин провести, як це зроблено в підручнику (§ 3, п. 20, теорема 3.6).

Подамо зразок запису теореми 3.6 на дошці і в зошитах.

Теорема.

Дано:а, b, b Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?, ?, b Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?.

Довести: ? Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин ? (рис. 218).

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Нехай? і? перетинаються по прямій с, а пряма c перетинається з b в точці А. Через точку А в площині? проведемо пряму а, а Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинС. Через а і b прове­демо площину?, с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинА, с Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинB, отже, ? Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинС. Оскільки а Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площинB, то? Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин?.

Розв’язування задач,

1. Як на практиці встановити, чи перпендикулярна площина стіни до площини підлоги?

2. ABCD – квадрат, MD Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин(АВС) (рис. 219). Доведіть, що:

А) (MAD) Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин(MCD); б) (MBC) Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин(MCD).

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

3. У трикутнику АВС <C = 90°; PB Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин(ABC) (рис. 220). Доведіть, що (РАС) Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин(РВС).

 Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

4. Задача № 54 із підручника (с. 38).

5. Чи правильні твердження:

А) через точку, взяту поза площиною, можна провести площину, перпен­дикулярну до цієї площини, і притому тільки одну;

Б) якщо площина перпендикулярна до даної площини, то вона перпендикуля­рна і до довільної прямої, паралельної цій площині?

6. Задача № 55 із підручника (с. 38).

7. Задача № 61 із підручника (с. 39).

III. Домашнє завдання

§3, п. 20; контрольні запитання № 11, 12;

Задачі № 59 (2; 4; 6), 60 (с. 39).

IV. Підведення підсумку уроку

Запитання до класу

1) Які площини називаються перпендикулярними?

2) Сформулюйте ознаку перпендикулярності площин.

3) Дано куб ABCDA1B1C1D1. Враховуючи, що ребра куба, які виходять з однієї вершини, попарно перпендикулярні, укажіть серед наведе­них тверджень правильні:

А) площини АD1С і AD1D перпендикулярні;

Б) площини AD1C і CDD1 перпендикулярні;

В) площини AD1C і ADC перпендикулярні;

Г) площини ADD1 і ADC перпендикулярні.

4) Дано дві перпендикулярні площини? і? та пряму с, яка перпен­дикулярна до площини?. Укажіть, які з наведених тверджень правильні, а які – неправильні:

А) пряма с обов’язково належить площині?;

Б) пряма с може бути паралельною площині?;

В) якщо пряма с, належить площині?, то вона паралельна лінії пе­ретину площин? і?;

Г) будь-яка площина, яка містить пряму с, перпендикулярна до площини?.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин - Плани-конспекти уроків по математиці