ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ

До вищих відносяться рослини, розвиток яких супроводжу­ється утворенням зародка, а тіло розчленовано на стебло, корінь і лист. Це складні багатоклітинні організми, клітини яких дифере­нційовані й утворюють різні тканини, що мають певне функціо­нальне значення. Характерна риса вищих рослин – наявність провідної системи (трахеїтів і судин), які забезпечують обмін ре­човинами між полярними частинами організму. Звідси виникла ще

одна назва вищих рослин – судинні. До них відносяться на­ступні відділи: мохоподібні, плаунові, хвощеві, папоротеподібні, голонасінні й покритонасінні.

Вищі рослини – наземні організми, й особливості їх будови зумовлені пристосуванням до життя на суші. Основні особливості їх наступні:

– виникнення та поглиблення відмінностей між спорофітом і гаметофітом, переважання спорофіта над гаметофітом (за винят­ком мохоподібних);

– поява багатоклітинних статевих органів і шару клітин, що захищають їх від висихання;

– збільшення розмірів спорофіта і, як наслідок цього, – зро­стаюче

розчленовування тіла, що викликане необхідністю збіль­шення поверхні: кореня – для забезпечення потреб рослини у воді й мінеральних солях, листя – для підтримки необхідного рівня фотосинтезу;

– виникнення покривної тканини – епідерми, що покрита захисною плівкою (кутикулою), яка оберігає рослину від виси­хання; у свою чергу, розвиток кутикули привів до утворення продихів – високоспеціалізованих утворень, що регулюють газооб­мін і випаровування води рослиною (у водних рослин, позбавле­них кутикули, відсутні й продихи);

– посилення механічної стійкості стебла шляхом потовщен­ня клітинної стінки й просякнення її лігніном, який додає жорст­кість целюлозному остову клітинної оболонки.

Вищі рослини з’явилися на суші в кінці силурійського пері­оду – близько 415-430 млн. років тому у вигляді невеликих за розмірами та примітивних за будовою риніофітів (раніше званих псилофітами). Предками перших наземних рослин були зелені водорості, ймовірно ті з них, в яких диплоїдна фаза життєвого циклу переважала над гаплоїдною (за винятком мохоподібних, див. нижче). Основний напрям еволюції наземних рослин полягав у вдосконаленні спорофіта, в наземних умовах значно більш жит­тєздатного, ніж гаметофіт. Оточуючі нас рослини – папороті, злаки, різнотрав’я, хвойні та листяні дерева – спорофіти. Основ­ну частину біомаси на Землі – близько 90 % – складають назем­ні рослини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ - Довідник з біології


ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ – ЦАРСТВО РОСЛИНИ – НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ