ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ І

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ І

– Фізика – це наука, що вивчає найпростіші і разом з тим найзагальніші властивості та закони руху об’єктів навколишнього світу.

– При вивченні явищ навколишнього світу фізики роблять досліди і обчислення, на основі яких створюються фізичні теорії.

– Фізичними приладами і теоріями користуються інші науки.

– Фізика – основа техніки і технології. Завдяки новим матеріалам і джерелам енергії відбувається технічний прогрес

усього суспільства.

– Матерія складається з речовини і поля. Речовина складається з атомів. Поле здійснює взаємодію на відстані між частинками речовини.

– Атоми складаються з ядра, в якому знаходяться протони та нейтрони, і електронних оболонок.

– Атоми і молекули перебувають в постійному безладному русі і взаємодіють між собою.

– В залежності від сили взаємодії між атомами (чи молекулами) речовина може перебувати в твердому, рідкому чи газоподібному агрегатному стані.

МКТ дозволяє фізикам і хімікам створювати штучні матеріали з унікальними властивостями і використовувати їх у виробництві, науці, техніці та побуті.

– Фізичні величини кількісно описують певні властивості тіл і явищ. Основні механічні одиниці вимірювання фізичних величин в СІ: метр, кілограм і секунда.

– Виміряти певну фізичну величину означає – порівняти її з мірою.

– Для визначення меж точності вимірювання в експериментах вводять абсолютну (Δ) та відносну (ε) похибки. Абсолютну похибку визначають як половину ціни поділки шкали вимірювального приладу А = С/2 . Відносна похибка дорівнює частці від ділення абсолютної похибки на значення виміряної величини і вказує на якість вимірювання.

– Наше сучасне і майбутнє суттєво залежать від стану і розвитку освіти, науки і технологій. Зарубіжні і вітчизняні науковці вносять великий вклад у технічний прогрес як своїх країн, так і усього людства.
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ І