ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ”

УРОК № 26. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ”

Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання з теми; установити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями; закріпити практичні вміння учнів розв’язувати задачі. Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка і оцінювання знань учнів

Варіант 1

Завдання 1

Тести

Правильна відповідь – 1 бал.

1. Принцип “невидимої руки”

проголосив і обгрунтував:

А Шарль Фур’є;

Б Альфред Маршалл;

В Адам Сміт;

Г Карл Маркс.

2. При розв’язанні проблеми “для кого виробляти?” підприємці повинні враховувати:

А смаки та вподобання споживачів;

Б очікування споживачів;

В статево-вікову структуру населення та національні традиції;

Г грошові доходи споживачів.

3. За умов чистої монополії:

А ціна продукту – показник, на який виробник вплинути не може;

Б виробник може впливати і на ціну, і на обсяг;

В ціна й обсяги виробництва регулюються державою;

Г низька ефективність виробництва.

4.

Тип ринкової структури, у якій домінує кілька фірм:

А монополія;

Б досконала конкуренція;

В олігополія;

Г олігопсонія.

5. Олігополію відрізняють:

А значні перешкоди до вступу в галузь;

Б диференційована продукція;

В значне число невеликих фірм на ринку;

Г однорідна продукція.

Відповіді: 1 – В; 2 – Г; 3 – Б; 4 – В; 5 – А;

Завдання 2

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження (правильна відповідь – 1 бал).

1. Монопсонія – це наявність на ринку одного покупця й одного продавця.

2. Олігополія – це структура ринку, на якому панує декілька великих фірм виробників.

3. Володіння основними видами сировини спричиняє монополію.

4. У ринковій економіці найбільш поширена досконала конкуренція.

5. Монополія – це наявність на ринку лише одного продавця і багатьох покупців.

6. За олігополії цінова конкуренція малоефективна.

Відповіді

Правильні твердження: 2, 3, 5, 6.

Неправильні твердження: 1, 4.

Завдання 3

Розв’яжіть задачу (6 балів).

Фірма, яка виробляє цукерки, обирає одну з трьох технологій, кожна з яких відрізняється різним співвідношенням ресурсів. Дані технології подані в таблиці.

Кількість продукції Q

Технології

А

В

С

Капітал

Праця

Капітал

Праця

Капітал

Праця

1

2

9

4

6

6

4

2

3

19

8

10

10

8

3

4

29

12

12

14

12

4

5

41

16

18

19

16

Припустимо, що ціна одиниці праці складає 100 гр. од., а ціна одиниці капіталу – 200 гр. од. Визначте, яку технологію обере фірма за кожного рівня випуску продукції.

Відповідь підтвердіть розрахунками.

Відповідь

1. За Q = 1 фірма обере технологію А, тому що її вартість є найнижчою – 1300 гр. од.

2. За Q = 2 фірма бере технологію А, тому що її вартість є найнижчою – 1500 гр. од.

3. За Q = 3 фірма бере технологію В, тому що її вартість є найнижчою – 2600 гр. од.

4. За Q = 4 фірма бере технологію В, тому що її вартість є найнижчою – 2000 гр. од.

Творче завдання ( 7 балів)

Обгрунтуйте твердження з економічної точки зору: “Хто сьогодні забуває про конкурентів, того завтра забуває ринок”.

Варіант 2

Завдання 1

Тести

Правильна відповідь – 1 бал.

1. У ринковій економіці проблема “що виробляти?” вирішується:

А через “голосування” грошима;

Б підприємцями виходячи з наявних ресурсів;

В державою через систему планових органів;

Г взаємодією держави та асоціацій підприємств.

2. Проблема “як виробляти?” пов’язана:

А з організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва;

Б наявністю виробничих площ, обладнання, устаткування;

В рівнем кваліфікації працівників, інженерно-технічного персоналу;

Г купівельною спроможністю споживачів.

3. Укажіть, який продукт виробляє підприємство за умов монополістичної конкуренції:

А стандартизований;

Б диференційований;

В стандартизований або диференційований;

Г унікальний.

4. Контроль за цінами відсутній на ринках:

А чистої монополії;

Б олігополії;

В монополістичної конкуренції;

Г досконалої конкуренції.

5. До монополістичної конкуренції слід віднести ринок:

А губної помади;

Б алюмінію;

В пшениці;

Г електроенергії.

Відповіді: 1 – А; 2 – А; 3 – Б; 4 – Г; 5 – А.

Завдання 2

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження (правильна відповідь – 1 бал).

1. На ринках досконалої конкуренції відсутня конкуренція цін.

2. Досконала конкуренція сприяє вдосконаленню наявних продуктів і створенню нових.

3. В умовах монополістичної конкуренції економічне суперництво зосереджується лише на нецінових чинниках.

4. Унікальні здібності художника можуть створити монополію.

5. Для ринку досконалої конкуренції характерна велика кількість взаємозалежних фірм.

6. Конкуренція в електроенергетиці, газо – і водопостачанні могла б зашкодити суспільним інтересам.

Відповіді

Правильні твердження: 1, 4, 6.

Неправильні твердження: 2, 3, 5.

Завдання 3

Розв’яжіть задачу (6 балів).

1. Визначте, яку технологію виробництва з перших трьох обере фірма, яка бажає максимізувати прибуток, якщо ціна одиниці продукції складає 1500 гр. од.

2. Припустимо, що з’явилася технологія № 4. Чи застосує фірма цю нову технологію за умови, що ціни на всі ресурси та ціна одиниці продукції залишилися незмінними?

3. Припустимо, що ціна за одиницю праці зменшилася до 5 гр. од., а ціна одиниці продукції складає 1300 гр. од. Яку технологію із чотирьох застосує фірма?

Ціна одиниці ресурсу

Кількість ресурсів, одиниць

Технологія № 1

Технологія № 2

Технологія № 3

Технологія № 4

Земля

20

40

20

10

40

Праця

10(5)

10

30

40

10

Капітал

30

10

10

20

10

Підприємницькі здібності

30

10

10

10

10

Відповідь

1. Визначимо вартість кожної із технологій:

№ 1 – 800 + 100 + 300 + 300 = 1500 гр. од.;

№ 2 – 400 + 300 + 300 + 300 = 1300 гр. од.;

№ 3 – 200 + 400 + 600 + 300 = 1500 гр. од.

Фірма обере технологію № 2, яка дозволить отримати прибуток.

2. Визначимо вартість технології

№ 4: 800 + 100 + 300 +300 = 1500 гр. од.

Ця технологія не дозволить фірмі отримати прибуток і потребуватиме вдосконалення.

3. Визначимо вартість кожної з технологій:

№ 1 = 800 + 50 + 300 + 300 = 1450 гр. од.;

№ 2 = 400 + 150 + 300 + 300 = 1150 гр. од.;

№ 3 = 200 + 200 + 600 + 300 = 1300 гр. од.;

№ 4 = 800 + 50 + 300 + 300 = 1500 гр. од.

Фірма обере технологію № 2, яка дозволить отримати прибуток.

Творче завдання (7 балів)

Монополія – це перепона на шляху конкуренції, то чому ж держава підтримує монополію? Поясніть причини такої підтримки.

III. Підсумок уроку

Підсумкова оцінка виставляється шляхом поділу набраних балів на коефіцієнт 2.

IV. Домашнє завдання

Повторити основні терміни і поняття з даної теми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ” - Плани-конспекти уроків по хімії


ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ”