ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

УРОК 48. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ *

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

Приклади завдань для контролю

Перший рівень (одне питання – 0,5 бала)

Відзначте варіант з правильною відповіддю.

1. Укажіть основну причину формування економічних

районів:

А відмінності в рельєфі;

Б відмінності в густоті населення;

В існування кількох природних зон;

Г відмінності в спеціалізації господарства.

2. Найбільшу територію серед економічних районів має:

А Придніпровський;

Б Столичний;

В Північно-Східний;

Г Причорноморський.

3. Найменшу кількість населення серед економічних районів має:

А Подільський;

Б Центральний;

В Північно-Західний;

Г Північно-Східний.

4. Укажіть економічні райони, господарства яких мають найбільш тісні взаємозв’язки:

А Причорноморський і Подільський;

Б Столичний і

Північно-Східний;

В Карпатський і Північно-Західний;

Г Придніпровський і Донецький.

5. Укажіть назви економічних районів, які виробляють найбільше промислової продукції:

А Причорноморський і Центральний;

Б Столичний і Північно-Східний;

В Карпатський і Північно-Західний;

Г Придніпровський і Донецький.

6. Укажіть назви економічних районів, які виробляють найбільше сільськогосподарської продукції:

А Причорноморський і Подільський;

Б Столичний і Центральний;

В Карпатський і Північно-Західний;

Г Придніпровський і Донецький.

Другий рівень (одне питання – 1 бал)

7. Розподіліть три економічні райони за кількістю населення (цифрою вкажіть місце).

Причорноморський

Столичний

Поліський

Донецький

8. Установіть відповідність між спеціалізацією промисловості економічного району та його назвою.

Галузі спеціалізації промисловості

Економічний район

А. Харчова, деревообробна, легка, газо – та нафтодобувна, гірничо-хімічна

1) Кримський

Б. Електроенергетика, металургія, важке машинобудування

2) Причорноморський

В. Суднобудування, харчова, легка, основна (неорганічна) хімія

3) Придніпровський

4) Карпатський

9. Установіть відповідність між характерними ознаками населення й назвами економічних районів.

Характерні ознаки населення

Економічний район

А. Дуже складна демографічна ситуація, для національного складу характерне переважання українців (понад третина населення складають росіяни), у багатьох містах надлишок жіночої робочої сили

1) Карпатський

Б. Природний приріст від’ємний, найнижчий показник густоти населення в державі, для національного складу характерне явне переважання українців

2) Донецький

В. Складна демографічна ситуація, порівняно низька густота населення і строкатий національний склад, питома вага міського населення близька до середніх показників

3) Північно-Західний

4) Причорноморський

Третій рівень (одне питання – 3 бали)

10. Охарактеризуйте найбільш гострі соціальні та господарські проблеми вашого економічного району. Укажіть можливі шляхи їх розв’язання.

Четвертий рівень (одне питання – 3 бали)

11. Порівняйте спеціалізацію господарства двох економічних районів (за вибором учителя). Знайдіть ознаки подібності та відмінності. Поясніть відмінності.

Для записів:

_____________________________________________________________

* Проводиться на розсуд учителя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ