ПІДЗЕМНІ ВОДИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 3 ГІДРОСФЕРА

§53. ПІДЗЕМНІ ВОДИ

· Пригадайте, що відбувається з водою, яка потрапила на суходіл у вигляді опадів.

· Як відбувається кругообіг води в природі?

ЯК ВОДА ОПИНЯЄТЬСЯ ПІД ЗЕМЛЕЮ. Ве­личезна кількість води є у нас під ногами – під землею. Її майже в 40 разів більше, ніж в усіх річках, озерах і болотах світу. Води, які містяться у верхній частині земної кори, називаються підземними.

У надра вода надходить переважно з атмосферних опа­дів. Дощові й талі води просочуються вглиб земної кори

(мал. 250). Там вони нагромаджуються в порах і тріщинах порід.. Гірські породи можуть пропускати або не пропускати воду. Залежно від цього розрізняють водопроникні й водо­непроникні (водотривкі) шари порід.

Водопроникні породи здатні пропускати воду, тому що в них є пустоти – пори і тріщини. Чим крупніші частинки породи, тим більші пори й проміжки між ними і тим легше проходить вода. Добре пропускають воду пісок, гравій, галька, вапняки з тріщинами. Водотривкі породи майже не пропускають воду. Такими є глина, пісковик, граніт, якщо в них не має тріщин. Вода, що просочилася, на таких породах затримується.

Вона заповнює проміжки між частинками водопроникної породи, яка залягає вище, нагромаджується й утворює водоносний шар.

ГРУНТОВІ ТА МІЖПЛАСТОВІ ВОДИ. У земній корі шари водопроникних і водотривких порід чергуються. Тому водо­носні шари лежать на різній глибині. Залежно від глибини їх залягання розрізняють грунтові та міжпластові води.

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Мал. 250. Схема кругообігу води у природі

Через товщі гальки вода за добу просочується на 100 м, через пісок – на 10 м, через глину – на 1 мм.

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Розміри пор у різних породах

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Мал. 251. Схема залягання грунтових вод

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Мал. 252. Джерело – місце виходу грунтових вод на поверхню

Грунтові води утворюють верхній водоносний шар, який залягає на першому від поверхні водотривкому пласті. Ці води не перекриті зверху водотривким шаром, тому попо­внюються водою, яка просочується з усієї поверхні, розташо­ваної над ними (мал. 251). Рівень фунтових вод змінюється залежно від кількості води, що просочилася. Так, навесні, після танення снігу, він підвищується” наприкінці посуш­ливого літа – знижується. Зміна рівня фунтових вод помітна в колодязях, з яких беруть питну в оду.

Якщо водоносний шар розміщується під нахилом, то фунтові води в ньому повільно (наприклад, у пісках зі швидкістю 1-2 м за добу) течуть у бік нахилу. У балках, ярах і річкових долинах вони виходять на земну поверх­ню й утворюють джерела (мал. 252). Своєрідними є гарячі (термальні) джерела.

Міжпластові води, залягають у водоносному шарі, який лежить між двома водотривкими пластами. Вода може потрапити в цей шар тільки там, де над ним відсутній водотривкий пласт. Тому міжпластові води поповнюються дуже повільно. Якщо водотривкі пласти залягають чашоподібно, а водоносний шар між ними повністю заповнений водою, то міжпластові води перебувають підтиском і називаються напірними.(артезіанськими). Якщо до них пробурити свердловину, то вода під напором підніметься і битиме фонтаном (мал. 253).

Водоносних шарів в одній місцевості може бути кілька. Вони залягають нарізній глибині залежно від кліматичних умов: у посушливих степах і пустелях – значно глибше, ніж у достатньо вологому помірному кліматі.

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Глибина криниці сягає грунтових вод

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Позначення джерела на плані

Подорож у слою

Назва артезіан­ські води походить від назви провінції Артуа. у Франції, де в XII ст. їх уперше видобули.

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Maл. 253. Схема залягання міжпластових вод

РОБОТА ПІДЗЕМНИХ ВОД Підземні води, які поверхневі, здійснюють певну роботу в то віці земної кори. Ви вже знаєте, що, проникаючи в гірські породи, вода може їх розмивати і розчиняти. У легкорозчинних породах, якими є солі, гіпси, вапняки, виникають порожнини – печери. В Україні вони поширені в Кримських горах, на Поділлі.

Підземні води забезпечують рослини вологою і розчи­неними в них поживними речовинами. Вони є важливим джерелом живлення річок і озер.

ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПІДЗЕМНІ ВОДІЇ. Для лю­дини підземні води – це справжнє багатство. Вода, просо­чуючись углиб, проходить крізь природні фільтри – шари гірських порід різної щільності – й у такий спосіб чудово очищується. Підземна вода є найчистішою, найкращою питною водою. В Україні пробурені тисячі свердловин для забезпечення питною водою населення міст, зрошення полів у районах, бідних на поверхневі води.

Підземні води, що містять підвищену кіль­кість розчинених солей і газів, називають мінеральними. Їх використовують з лікувальною метою. Біля джерел з мінеральною водою бу­дують санаторії. В У країні таких джерел бага­то. Біля них виникли курорти Моршина, Трускавця, Хмільника, Миргорода та інших міст. Термальні підземні води з температурою понад + 20 °С використовують для опалення житлових будинків, теплиць, виробництва електроенергії. Гарячі води широко вико­ристовують в Ісландії, Росії, Японії та інших країнах.

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Мінеральні води

 ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Мал. 254. Басейн з термальними водами (Ісландія)

ЧИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ ВОДИ НАДР. Запаси підземних вод, як і поверхневих, не без­межні. Нині на земній кулі пробурено численні свердловини, через які викачують підземні води. А поповнення їх, особливо міжпластових, від­бувається дуже повільно. Тому витрачати воду потрібно ощадливо.

Як і поверхневі, підземні води можуть забруднюватися. Причиною цього можуть бути стоки під­приємств, міст, що просочуються з поверхні. Підземні води забруднюються і внаслідок внесення в грунт мінеральних добрив. У міжпластові води може потрапляти нафта зі свер­дловин під час її видобування. Щоб зберегти підземні води чистими, потрібно очищувати стічні води і суворо стежити, щоб забруднювальні речовини не потрапляли у землю.

“Блакитне вугілля”

Так образно називають термальні води. В Ісландії, де запаси гарячих вод величезні, таким “вугіллям” д повністю обігрівають столицю місто Рейк’явік.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Підземні води – це води, які містяться у верхній частині земної кори: в порах, тріщинах і порожнинах.

– За умовами залягання розрізняють грунтові та міжпластові підземні води.

– Підземні води за температурою бувають термальними, за солоністю – міне­ральними.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому одні гірські породи пропускають воду, а інші – ні?

2. Чим грунтові води відрізняються від міжпластових?

3. Якщо на поверхні немає джерела, чи означає це, що в даній місцевості не­має підземних вод?

4. Яку роботу в природі виконують підземні води?

5. Як люди використовують підземні води? Як підземні води застосовують у вашій місцевості?

6. Як ви розумієте вислів: “Де пробереться, того й набереться”? Як люди використовують таку здатність води?

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

1. Валері Ле Дю. Світ моря. – К.: Махаон, 2006.

2. Головня И. О. Море – мир загадок, чудес и трагедий: Популярная энцикло­педия. – Донецк: МП “Отечество”, 1996.

3. Короткий P. M., Нейдінг М. М. Таємниці п’яти океанів. – К.: Веселка, 1983.

4.Муранов О. П. У світі водоспадів. – К.: Веселка, 1979.

5. Розалінд Уейд. Лід. Енциклопедія для дітей. – К.: Махаон, 2011.

6. Сергеев Б. Ф. Жизнь океанских глубин. – М.: Молодая гвардия, 1990.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Для самоконтролю навчальних досягнень

1. Назвіть море, яке є окраїнним.

А Чорне

Б Азовське

В Баренцове

Г Середземне

2. Укажіть, унаслідок чого виникають припливи і відпливи на Землі.

А дії сили тяжіння Землі

Б дії хвиль

В дії сили тяжіння Місяця і Сонця

Г господарської діяльності людини

3. Яке походження мають найбільші за площею острови земної кулі?

А вулканічне

Б коралове

В намивне

Г материкове

4. Укажіть, який чинник підвищує солоність океанічних вод.

А велика кількість опадів

Б випаровування з поверхні

В танення криги

Г великий річковий стік

5. Назвіть течію, яка є холодною.

А Гольфстрім

Б Куросіо

В Перуанська

Г Північноатлантична

6. Укажіть, до виникнення яких об’єктів і явищ НЕ причетний вітер.

А течії

Б хвилі

В дюни

Г припливи

7. Яке походження мають озерні улоговини найглибших озер світу?

А льодовикове

Б вулканічне

В заплавне

Г тектонічне

8. Укажіть райони земної кулі, де найбільші і найпотужніші покривні льодовики.

А Гімалаї

Б Антарктида

В Гренландія

Г Карпати

9. Установіть відповідність між водними об’єктами та їх характеристиками.

1 океан

2 річка

3 канал

4 озеро

А замкнута водойма, вода прісна або солона

Б внутрішнє або окраїнне, вода солона, акули

В рукотворне русло, вода прісна, риба

Г вода прісна, русло, притоки, гирло, риба

Д має протоки, вода солона, акули

10. Назвіть послідовно моря відповідно до їх розташування з півночі на південь.

А Чорне

Б Червоне

В Балтійське

Г Баренцове

11. Чому люди для своїх потреб беруть воду з колодязів, а не з річок?

12. Чому мінеральну воду називають “цілющою”?

13. Чим гірський льодовик нагадує річку?

14. Як ви поясните твердження: “Сонце двигун води в океані”.

15. Чи можна побачити сніг і лід в Африці? Якщо ні, то чому? Якщо так, то де і чому?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ПІДЗЕМНІ ВОДИ - Географія


ПІДЗЕМНІ ВОДИ