Плани-конспекти уроків по біології

now browsing by category

 

ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

ССАВЦІ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

Значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу і адаптації організму

ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

СУЧАСНА КЛІТИННА ТЕОРІЯ. ЦИТОТЕХНОЛОГІЇ

Особливості розмноження голонасінних

Розмноження й розвиток ссавців. Різноманітність ссавців: яйцекладні й сумчасті ссавці

Суцвіття

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 “ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У КОМАХ”

Розмноження кісткових риб і їхня поведінка

Гриби-паразити, що викликають хвороби рослин

Тема “Голонасінні. Покритонасінні”

ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ. ВНУТРІШНІ ПАРАЗИТИ

Різноманітність плоских червів

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Ознайомлення з сезонними явищами у житті рослин

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Клас Дводольні. Родини Розові, Бобові, Пасльонові. Їхня характеристика та значення

ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

РИБИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ЗАПЛІДНЕННЯ. ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ В БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ: ЕМБРІОГЕНЕЗ І ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Гальмування умовних рефлексів

КОЛОНІЇ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ПТАХИ. РИСИ ПРИСТОСОВАНОСТІ ДО ПОЛЬОТУ

Розмноження та розвиток тварин

ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН. ХОМІНГ. МІГРАЦІЇ ТВАРИН

Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ ЗІ СПРАВЖНІМИ ТКАНИНАМИ

Слухова сенсорна система, її будова і функції

ПОВЕДІНКА ТВАРИН У ПРИРОДІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

РОЗВИТОК ТВАРИН (З ПЕРЕТВОРЕННЯМ ТА БЕЗ ПЕРЕТВОРЕННЯ)

Значення голонасінних у природі та житті людини

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”

ПОВЕДІНКА ТВАРИН, МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

Екологічні групи рослин

Умовні рефлекси

Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

РЕПТИЛІЇ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

Типи плодів

Тип Кишковопорожнинні. Прісноводна гідра. Лабораторна робота № 3 “Вивчення будови прісноводної гідри” (на постійних мікропрепаратах)

ВРОДЖЕНА І НАБУТА ПОВЕДІНКА

Тема “Гриби. Лишайники. Бактерії”

Клітини і тканини тварин. Лабораторна робота № 1 “Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин”

Клас Головоногі молюски. Роль молюсків в екосистемах, їхнє значення для людини

УГРУПОВАННЯ ТА ЕКОСИСТЕМИ. СКЛАД І СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

АДАПТАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб. Лабораторна робота № 11 “Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб”

Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет

Значення знань про людину для збереження її здоров’я

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І ТВАРИН

ТКАНИНИ ТВАРИН

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. ПЛАСТИДИ І ПРОЦЕС ФОТОСИНТЕЗУ

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски. Лабораторна робота № 8 “Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків” (на прикладі акваріумних видів)

ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ

Тварини та навколишнє середовище

Історичний розвиток тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера

Сприйняття світла, кольору

ТИПИ УГРУПОВАНЬ ТВАРИН

Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини

Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості

ПТАХИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

Автономна нервова система

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ

ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ. ЗОВНІШНІ ПАРАЗИТИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 “ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН”

Групи крові. Переливання крові

Тема “Організми і середовище існування”

Біологія

Сезонні явища у житті рослин

ПОЯВА ОСНОВНИХ ГРУП ОРГАНІЗМІВ НА ЗЕМЛІ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ

ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Тварини в екосистемі

Життєві форми рослин

ПРОКАРІОТИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 “ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПОВЕДІНКИ (АБО ТИПІВ УГРУПОВАНЬ) ТВАРИН (ЗА ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ АБО ОПИСОМ)”

Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

Будова і функції скелетних м’язів. Основні групи м’язів

ЕКСКУРСІЯ. ПРИСТОСОВАНІСТЬ РОСЛИН І ТВАРИН ДО СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В ПРИРОДНОМУ УГРУПОВАННІ

Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

Біоритми в житті людини

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

ПТАХИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення в природі та житті людини

ВОДА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ

Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції

Історичний розвиток тваринного світу. Мезозойська ера, Кайнозойська ера

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ