СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 12 . ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ФАКТОРИ Мета: актуалізувати та систематизувати знання учнів про виробництво, розширити їхні уявлення про сутність

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 22 . ЧЕСТЬ, СОВІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ Мета: розкрити суть понять: “честь”, “совість”, “людська гідність”, “порядність”; показати важливість процесу

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 9 ТЕМА. ПОВНОТА ЖИТТЯ Й ЩАСТЯ Мета: розкрити ключові поняття; виховувати навички участі у проведенні диспуту; розвивати вміння аналізувати

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 10. ГРОШІ, ЇХ СУТНІСТЬ І ФУНКЦІї Мета: сформувати уявлення про гроші та їх функції; розкрити сутність грошей; познайомити з

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 8 ТЕМА. СМЕРТЬ І БЕЗСМЕРТЯ. ЛЮДИНА І БОГ Мета: розкрити ключові поняття; розглянути взаємозв’язок людини й Бога; розвивати вміння

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 5 ТЕМА. ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ Мета: розкрити поняття “людина”, “буття людини”, “феномен людини”; розвивати вміння аналізувати факти та робити висновки,

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 1 ТЕМА. ПОНЯТТЯ СВІТОГЛЯДУ. СТРУКТУРА СВІТОГЛЯДУ Мета: розкрити поняття “світогляд” і його структуру; ознайомити учнів із процесом формування світогляду;

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 8. ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО Мета: сформувати поняття: “економіка”, “виробництво”; з’ясувати, чому кожній людині треба знати основи економіки; виховувати економічну культуру

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 32 ТЕМА. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ (ХІХ-ХХ СТ.) Мета: продовжити знайомство учнів з основними тенденціями сучасної філософської думки; прищеплювати інтерес

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 29. НАЦІОНАЛЬНЕ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ В КУЛЬТУРІ. КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ Мета: розкрити закономірності розвитку національного й загальнолюдського в культурі, взаємодію філософії

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 17 ТЕМА. ІСТИНА ТА її КРИТЕРІЇ Мета: розкрити поняття “істина”, визначити його критерії; розвивати вміння аналізувати факти та робити

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 20 ТЕМА. ЩО ТАКЕ ПРИРОДА? Мета: сформувати поняття “природа”; виховувати любов до природи, шанобливе ставлення до природних багатств; розвивати

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 22 ТЕМА. ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЯ? СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Мета: продовжити ознайомлення з поняттям “екологія”, дослідити сучасні екологічні проблеми, спираючись

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 15 ТЕМА. РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ. СТРУКТУРА СВІДОМОСТІ Мета: сформувати поняття “свідомість”, розкрити її структуру; виховувати в учнів свідоме ставлення до

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 6 . СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Мета: розвивати вміння виступати з доповідями щодо певних проблем, робити висновки й аргументувати свою

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 14 ТЕМА. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ Мета: перевірити якість засвоєних знань, їх міцність, вміння практично їх застосувати під час монологічного

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 31 ТЕМА. СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ (ХІХ-ХХ СТ.) Мета: розкрити особливості сучасної філософії ХІХ-ХХ ст.; познайомити учнів із процесом формування сучасної

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 33. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ Мета: розкрити особливості філософії Нового часу (XVII-XVIII ст.), погляди тогочасних філософів; виховувати шанобливе ставлення до

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 26. КУЛЬТУРА. МАТЕРІАЛЬНА Й ДУХОВНА КУЛЬТУРА Мета: сформувати поняття: культура, матеріальна культура; актуалізувати знання учнів про духовну культуру, її

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 9 . КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА Мета: сформувати поняття: капітал, приватизація, власність; вчити захищати свої проекти відкриття фірм; виховувати

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 6 ТЕМА. ПОНЯТТЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ Мета: продовжити формування поняття “людське буття”; виховувати повагу до людей, відповідальність за діяльність та

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 1. СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ Мета: сформувати поняття “суспільство”, розкрити процес формування суспільства; виховувати повагу людей до суспільства, розвивати

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 13. КОНТРОЛЬНА РОБОТА Мета: перевірити й оцінити знання учнів з теми “Економічне життя людини”; виховувати самостійність у здобутті знань.

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 7 ТЕМА. СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ. СЕНС ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ Мета: сформувати поняття “сутність людини”, “сенс людського життя”, продовжувати виховувати повагу до

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 12 ТЕМА. ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ІДЕАЛЬНОГО СВІТУ Мета: сформувати поняття “матеріального” та “ідеального” світів та розкрити їх особливості; розвивати

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 32 . СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ Мета: розкрити особливості середньовічної філософії, погляди видатних філософів даної епохи; виховувати шанобливе ставлення до надбань

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 4 . СОЦІАЛЬНА ГРУПА. ПОНЯТТЯ ЕТНОСУ Ммета: розглянути поняття “соціальна група”, “етнос”, розкрити ознаки соціальних груп; виховувати повагу до

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 3 . СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНА ЛАНКА СУСПІЛЬСТВА Мета: актуалізувати та узагальнити знання учнів про поняття “сім’я”, розкрити ознаки сім’ї

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 21 ТЕМА. ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЗНАННЯ ТА ПІЗНАННЯ Мета: розкрити процес формування уявлень про природу як об’єкт знання й

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 2 ТЕМА. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ Мета: розкрити поняття “релігійний світогляд” і його особливості; розвивати вміння аналізувати факти та

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 13 ТЕМА. ПРОСТІР і ЧАС Мета: сформувати поняття “простір” і “час” та розкрити їх особливості та взаємодію; розвивати вміння

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 27. СПАДКОЄМНІСТЬ, ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В КУЛЬТУРІ. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА Мета: сформувати поняття: “традиції”, “звичаї”,

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 16 . ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ Мета: сформувати поняття “форма державного устрою”,

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 16 ТЕМА. СУСПІЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СВІДОМОСТІ Мета: сформувати поняття “суспільний характер свідомості”, розкрити взаємозв’язок суспільства і свідомості людини; розвивати вміння

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 4 ТЕМА. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ФІЛОСОФІЇ Мета: розкрити основні категорії філософії, поняття “добро” і “зло”, “прекрасне” й “потворне”; виховувати бажання

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 34 ТЕМА. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ Мета: продовжити знайомство учнів з представниками сучасної української філософської думки ; прищеплювати інтерес до

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 19 . ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА Мета: сформувати поняття: “політична свідомість”, “політична культура”; розкрити процеси їх формування; виховувати

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 3 ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ Мета: розкрити поняття “науковий світогляд” і його особливості; виховувати в учнів повагу до різних