Плани-конспекти уроків по інформатиці

now browsing by category

 

Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. “Якщо

Типи текстів. Прийоми форматування текстів

Графічні редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень

Використання таблиць у текстах

Алгоритми з повторенням

Анімаційні ефекти в комп’ютерній презентації

Операційна система Windows. Вікна. Робота з вікнами. Програма “Курчата”

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

Практична робота 1. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”

Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Перетворення фрагментів малюнка

Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону

Пам’ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувані, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках. Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль. Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера. Принципи роботи комп’ютера: принцип програмного управління, принцип адресності

Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Правила введення тексту. Відкриття і збереження текстового документа

Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень

Алгоритми і виконавці

Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп’ютерні енциклопедії

Текстовий редактор

Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

Практична робота 4. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп’ютерним вірусом диска і пам’яті комп’ютера

Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги

Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних

Команди. Графічний редактор Paint. Замкнена ламана

Контрольна робота 3 з теми “Текстовий редактор”

Редагування тексту. Форматування абзацу

Практична робота 2. Вказівки до малювання графічних примітивів

Практична робота 4. Використання таблиць у текстах

Створення текстового документа

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Аналіз тексту задачі

Практична робота 6. Уведення формул, оздоблення тексту

Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Захист інформації

Контрольна робота 2 з теми “Операційна система”

Робота з об’єктами на слайдах презентації

Практична робота 5. Формування форм та звітів

Поняття файл. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Веб-сторінки для дітей. Дитячі бібліотеки

Пам’ять і процесор. Клавіатурний тренажер. (Гра “Кіт – риболов”)

Створюємо гру

Електронне спілкування

Редагування тексту

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики

Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет

Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів

Створення папок

Вставлення графічних об’єктів та малюнків у текст

Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Видалення папок і файлів

Передавання інформації. Програма “Туристичні маршрути”

Робота зі шрифтами. Шаблони документів. Робота з ними. Структура документа. Друкування документа

Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

Поняття про операційну систему. Програма “Туристичні маршрути”

Робота з довідковою системою. Пошук файлів

Представлення інформації. Системи обчислення

Практична робота 1. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора

Безпечне спілкування в Інтернеті. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Графічний редактор”, “Безпека дітей в Інтернеті”

Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі

Практична робота 3. Використання формул і вбудованих функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації

Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Підготовка комп’ютера до роботи. Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентації

Логічне слідування “Якщо

Узагальнюючий урок за темою “Текстовий редактор”

Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

Практична робота 2. “Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування”

Практична робота 2. Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії

Кодування інформації. Програма “Курчата”

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації

Контрольна робота з теми “Бази даних. Системи управління базами даних”

Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Вітальна листівка

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює операційна система

Контрольна робота з теми “Електронні таблиці”

Стилі текстів

Способи упорядкування інформації. Програма “Магазин”

Мова запитів. Проектування бази даних

Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора

Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту

Форматування текстів

Практична робота 2. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками

Збереження інформації. Сучасні засоби збереження інформації. Програма “Кросворд “Явища природи”

Навчальні програми для підтримки навчання математики

Запуск роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації, та їх властивості

Кроки алгоритму

Повторення та узагальнення вивченого

Копіювання папок і файлів

Кодування інформації. Клавіатурний тренажер

Практична робота 1. Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних

Основні об’єкти бази даних. Робота з таблицями. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами

Обробка інформації. Клавіатурний тренажер

Текст. Тема, заголовок, будова тексту. Абзац. “Word Pad”

Практична робота 2. Різні способи введення та редагування даних

Пам’ять комп’ютера

Веб-сторінки для дітей. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень). Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн