Цілі: – навчальна: удосконалити вміння виконувати множення многочленів, розв’язувати задачі, які передбачають множення многочленів; – розвивальна: формувати вміння бачити закономірності; сприяти удосконаленню обчислювальних навичок; –

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ, ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ ТА РІВНЯННЯ І. Перевірка домашнього завдання Фронтально перевірити план та пояснити вибір

Урок № 20 Тема. Друга ознака рівності трикутника Мета: домогтися розуміння учнями другої ознаки рівності трикутників та поняття “сторона і прилеглі до неї кути трикутника”.

УРОК № 10 Тема. Основні задачі на розв’язування трикутників Мета уроку: ознайомити учнів з основними задачами розв’язування трикутників. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця

УРОК 30 Тема. Розв’язування тригонометричних нерівностей Мета уроку: формування умінь учнів розв’язувати тригонометричні нерівності. І. Перевірка домашнього завдання. 1. Відповіді на запитання, які виникли у

Тема. Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 71 – 81). Мета. Формувати вміння

УРОК № 6 Тема. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу Мета уроку: закріплення учнями змісту: властивостей числових нерівностей

ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ. МНОЖИНИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1-10 І ЧИСЛО 0 Урок 19. ЧОТИРИКУТНИКИ. РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ Мета: ознайомити учнів

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД Урок 41. УСНЕ ВІДНІМАННЯ ВИДУ 40 – 8. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Мета: ознайомити учнів

Цілі: – навчальна: повторити означення десяткового дробу; відтворити вміння виконувати дії з десятковими дробами, розв’язувати задачі на всі дії з десятковими дробами; – розвивальна: формувати

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ВИКОНУВАТИ ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ; РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА;

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи; організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з додаванням і відніманням круглих сотень і круглих десятків з переходом через десяток; удосконалювати

Урок 7 Тема. Взаємне розміщення двох прямих у просторі Мета уроку: вивчення взаємного розташування двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються; паралельні прямі; мимобіжні прямі.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 124. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1 Мета: ознайомити учнів із властивістю множення на 1 і

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З УТВОРЕННЯМ ЧИСЛА 20 000 ТА ЛІЧБОЮ ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ ДО 10 ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ; УЧИТИ НАЗИВАТИ ЧИСЛА ВІД 10 ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ, ВІДЛІЧУЮЧИ

УРОК 25 Тема. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь Мета уроку: формування умінь учнів розв’язувати однорідні тригонометричні рівняння. І. Перевірка домашнього завдання 1. Обговорення розв’язування вправи №

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ ІЗ ЗАДАЧАМИ НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ МНОЖИТИ БАГАТО – ЦИФРОВІ ЧИСЛА НА РОЗРЯДНІ; ПОВТОРИТИ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНО –

Тема. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням (№№ 382-389). Мета. Узагальнити уявлення учнів про дію віднімання, закріпити вміння розв’язувати задачі

Мета: формування обчислювальних навичок усного множення та ділення (спосіб послідовного множення та ділення). Дидактичні задачі. Актуалізувати вміння виконувати множення та ділення круглих багатоцифрових чисел способом

Урок № 44 Тема. Функція , її властивості і графік Мета: домогтися засвоєння учнями змісту основних властивостей функції ; сформувати вміння відтворювати вивчені властивості, а

Урок № 8 Тема. Властивості паралельних прямих Мета: домогтися засвоєння учнями змісту таких понять: “теорема”, “доведення теореми”, “умова і висновок теореми”, а також алгоритму доведення

Тема. Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням (№№ 374-381). Мета. Проаналізувати допущені під час контролю знань помилки та організувати

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ДІЛЕННЯМ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ДІЛЕННЯ СКЛАДЕНОГО ІМЕНОВАНОГО ЧИСЛА НА ІМЕНОВАНІ ЧИСЛА; ПОВТОРИТИ

Урок № 8 Тема. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі Мета: розкрити технологію розв’язування текстових задач на знаходження невідомих доданків

Мета: формувати навички письмового ділення на двоцифрове число Тип уроку: засвоєння нового матеріалу Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень (№9; РЗ ч. 1 с. 30,

Тема. Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Розв’язування задач (№№ 1085-1092). Мета. Проаналізувати основні помилки, допущені учнями в ході виконання контрольної роботи;

Урок № 9 Тема. Тематичне оцінювання ІІI. Контрольна робота Мета уроку. Перевірити засвоєння програмних знань з теми “Звичайні дроби” і навички розв’язання програмних задач. Хід

Тема. Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання виразів і знаходження їх значення. Складання і розв’язування задач за короткими записами (№№ 22-31). Мета. Удосконалювати обчислювальні навички,

Урок № 22 Тема. Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники Мета: працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотирикутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; розглянути зміст

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ I. Перевірка домашнього завдання Прочитати

УРОК 31 Тема. Розв’язування тригонометричних рівнянь, систем та нерівностей Мета уроку. Систематизувати навички і уміння розв’язувати тригонометричні рівняння, нерівності, системи. І. Перевірка домашнього завдання 1.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 95. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ЧАСУ. ЗАДАЧА НА ДВОРАЗОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА НА ДЕКІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Мета: ознайомити учнів з алгоритмом письмового множення багатоцифрового числа на одноцифрове; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі, обчислювальні навички учнів; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. ХІД

УРОК 44 Тема. Застосування властивостей показникової функції до розв’язування вправ Мета уроку. Формування умінь учнів застосовувати властивості показникової функції до розв’язування вправ. Познайомити учнів з

Мета: узагальнити знання учнів про практичне застосування зв’язку дій віднімання і додавання для перевірки обчислень; закріплювати вміння обчислювати значення виразів з буквеними даними; знаходити периметр

Урок 44 Тема. Прямокутна система координату просторі Мета уроку: знайомство з декартовою прямокутною системою координат у просторі. Обладнання: модель куба. Хід уроку І. Аналіз виконання

Тема. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв’язування задач (№№ 431-438). Мета. Ознайомити учнів із прикладами письмового додавання і віднімання

Урок № 75 Тема. Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки Мета: закріпити знання алгоритму розв’язування систем лінійних, рівнянь із двома змінними способом

Урок № 16 Тема. Тотожні вирази. Тотожні перетворення виразів Тотожності Мета: закріпити знання учнів про основні поняття, вивчені на попередньому уроці; відпрацювати навички. володіння термінологією;

ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ. МНОЖИНИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1-10 І ЧИСЛО 0 Урок 31. ЧИСЛО І ЦИФРА 9. ПОНЯТТЯ “ДЕВ’ЯТИЙ”. ДОПОВНЕННЯ ДО 9. ПОРІВНЯННЯ

Мета: формувати навички письмового ділення на двоцифрове число Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь та навичок Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень ( РЗ

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ Урок 13. БУКВИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННОЮ.

Урок № 9 Тема. Додавання натуральних чисел Мета: удосконалювати вміння і навички учнів розв’язувати приклади і задачі на додавання натуральних чисел; розвивати увагу, аналітичне, логічне,

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 81. ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 4. ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Мета: ознайомити учнів

УРОК 37 Тема. Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел Мета: розвивати вміння додавати й віднімати багатоцифрові числа; практикувати розв’язання рівнянь із застосуванням письмових обчислень; вдосконалювати

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 90. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Мета: вправляти учнів у застосуванні правил про порядок

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа. Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати уміння лічити в межах 2000; знання розрядів і класів; знання розрядів, що

Мета: повторити способи віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд; формувати в учнів уміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; сприяти розвитку творчих здібностей. Хід уроку

Мета: узагальнити знання учнів про дії множення і ділення; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, вміння працювати самостійно.

Тема. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304). Мета. Узагальнити правила знаходження числа повних десятків,

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 1-Й КЛАС Урок 8. ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ МІСТКОСТІ – ЛІТР. ПОРІВНЯННЯ МІСТКОСТІ ПОСУДИН. ДОБА І ТИЖДЕНЬ, РІК І МІСЯЦІ Мета: формувати вміння розв’язувати

Мета: перевірити рівень сформованості обчислювальних навичок, знання порядку виконання дій одного ступеня і різних ступенів, уміння порівнювати іменовані числа; виховувати культуру оформлення письмових робіт. Хід

Тема. Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до здач на знаходження суми

УРОК № 19 Тема. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції Мета уроку: закріпити знання учнів про означення поняття нулів функції,

Тема. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035). Мета. Формувати в учнів уміння виконувати

Урок № 54 Тема. Підсумковий урок з теми “Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта” Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ПРОАНАЛІЗУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ; ОПРАЦЮВАТИ СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ ПОЯСНЮВАТИ ВИБІР ДІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ; ПЕРЕВІРЯТИ

Тема. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№№ 911-920). Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати ділення чисел, що закінчуються нулями; вправляти

Мета: формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини і маси іншими; закріплювати уявлення про обернені задачі; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень; розвивати

Тема. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування задач (№№ 1051-1058). Мета. Формувати уміння учнів ділити іменовані числа на двоцифрові; удосконалювати обчислювальні навички, уміння розв’язувати

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 66. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Мета: ознайомити учнів з

УРОК 3 Тема. Побудова графіків функцій за допомогою геомет­ричних перетворень відомих графіків функцій Мета уроку: Формування умінь будувати графіки функцій за до­помогою восьми базових перетворень

Тема. Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059-1066). Мета. Вправляти учнів у знаходженні

Урок № 4 6 Тема. Відсоткове відношення чисел Мета: спираючись на вміння учнів знаходити відсоткове відношення чисел, навчити знаходити вміст величини у відсотках і розв’язувати

Урок № 116 Тема. Графіки залежностей Мета: відпрацювати навички “читання” графіків залежностей (руху, температури); здійснити діагностику засвоєних знань та вмінь учнів. Тип уроку: застосування вмінь

Урок № 26 Тема. Множення десяткових дробів Мета. Вироблення в учнів навиків множення десяткових дробів. Хід уроку І. Фронтальна перевірка домашнього завдання. 1) Правило множення

Урок № 35 Тема. Теорема, обернена до теореми Піфагора Мета: домогтися свідомого розуміння учнями змісту теореми Піфагора та її доведення: сформувати поняття єгипетського трикутника, піфагорової

Тема. Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 – 70). Мета. Формувати вміння розв’язувати

УРОКИ 63-70 Уроки 63-70 відповідають V розділу програми з алгебри та початків аналізу “Резерв навчального часу”, і вчитель може використовувати цей час на власний розсуд

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (№№ 1013 – 1019). Мета. Вправляти учнів у виробленні навичок ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові; закріплювати

Тема. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857). Мета. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на пропорційне ділення; вчити складати задачі на пропорційне

Урок 25 Тема. Перпендикулярність прямих у просторі Мета уроку: формування поняття про перпендикулярні прямі. Вивчення теореми про прямі, що перетинаються і паралельні двом перпендикулярним прямим.

Тема. Контроль навчальних досягнень учнів з теми “Взаємозв’язки між величинами “відстань”, “швидкість”, “час”. Множення багатоцифрових чисел” (Комбінована контрольна робота). Мета. Перевірити знання взаємозв’язків між величинами

Мета: формувати навички письмового множення на двоцифрове число. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень (РЗ ч. 1 с. 24, №1).

Цілі: – навчальна: удосконалити вміння застосовувати правила віднімання дробу від натурального числа до розв’язування задач; – розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги учнів; – виховна:

Цілі: – навчальна: удосконалити вміння розв’язувати задачі, які передбачають використання поняття правильного і неправильного дробу; – розвивальна: формувати вміння аналізувати інформацію, узагальнювати її; – виховна:

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УДОСКОНАЛЮВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО Й НЕРІВНОСТІ I. Перевірка домашнього завдання Фронтально пояснити порядок дій у

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З АЛГОРИТМОМ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ; УЧИТИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА РУХ У ПРОТИЛЕЖНИХ НАПРЯМКАХ I. Перевірка домашнього завдання Вправа 892.

УРОК № 7 Тема. Розв’язування вправ. Підсумковий урок Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення розділу

УРОК 26 Тема. Розв’язування дробово-раціональних рівнянь Мета уроку: познайомити учнів з розв’язуванням дробово-раціональних рівнянь відносно тригонометричних функцій, формувати уміння учнів розв’язувати дробово-раціональні рівняння і проводити

Тема. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв’язування задач з геометричним змістом (№№ 226-235). Мета. Формувати в учнів уміння читати і записувати

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 76. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНИХ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДІЛЕННЯ І СКЛАДЕНИХ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ ЗА

УРОК 9 Тема. Контрольна робота № 1 Мета: перевірити рівень знань учнів: навички множення й ділення; додавання й віднімання в межах 1 000; вміння розв’язувати

Тема. Контроль навчальних досягнень учнів. Тематичне опитування (тести) “Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Дії з іменованими числами”. Мета. Перевірити обчислювальні навички письмового додавання і віднімання

Урок № 96 Тема. Рівняння. Основна властивість рівняння Мета: продовжити роботу з вироблення вмінь правильно переносити доданки з однієї частини рівняння в іншу; сформувати уявлення

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа, в тому числі про іменовані числа; розвивати уміння розв’язувати задачі на спільну роботу. Тип уроку: закріплення та застосування знань

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№ 1004 – 1012). Мета. Формувати уміння ділити багатоцифрові числа на двоцифрові, розв’язувати нерівності, задачі

Мета: ознайомити учнів з випадками множення, коли одним із множників є числа 1 і 0; закріпити вміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати мислення; виховувати уважність.

Мета: повторити окремі випадки додавання і віднімання у межах 100; формувати вміння розв’язувати рівняння на знаходження невідомого доданка; складати обернені задачі; виховувати старанність. Хід уроку

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ Урок 18. ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР БУКВАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.

ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10 Урок 57. ПРАВИЛО ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА. ЗАЛЕЖНІСТЬ СУМИ ВІД ЗМІНИ ОДНОГО

Цілі: – навчальна: удосконалити вміння учнів розв’язувати системи лінійних рівнянь способом підстановки; – розвивальна: формувати вміння міркувати за аналогією; сприяти вдосконаленню обчислювальних навичок; – виховна:

Урок № 20 Тема. Додавання і віднімання мішаних чисел Мета: відпрацювати навички використання алгоритмів додавання і віднімання мішаних чисел. Тип уроку: застосування вмінь та навичок.

УРОК 84 Тема. Контрольна робота № 7 Мета: перевірити рівень знань учнів. ХІД УРОКУ Варіант I 1. Знайти і записати. – 1/6 від 3 год.,

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№ 645 – 654). Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на одноцифрові; закріплювати вміння

Тема. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 102-111). Мета. Ознайомити учнів з письмовим множенням на двоцифрове число;

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження) Урок 69. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ НА Дії РІЗНИХ СТУПЕНІВ. ВИМІРЮВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ. ВПРАВИ НА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ

Урок № 28 Тема. Рівність трикутників Мета: перевірити рівень засвоєння знань та сформованості вмінь учнів з теми. Тип уроку: контроль знань, умінь. Форма проведення: фронтальна

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ДІЛИТИ БАГАТОЦИФРОВІ ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВІ, ПЕРЕВІРЯТИ ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ ТА РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ I. Перевірка домашнього завдання

Мета: закріпити знання учнів про зміст дії множення, зв’язок додавання і множення; повторити назви компонентів при множенні; розглянути спосіб розв’язування задачі на дві дії; вдосконалювати

Урок № 13 Тема. Означення трапеції. Окремі види трапецій Мета: сформувати в учнів поняття трапеції, її елементів; розглянути означення рівнобічної та прямокутної трапецій, зміст властивостей

Урок 24 Тема. Тематичне оцінювання № 2 Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми “Паралельність прямих і площин у просторі”. Хід уроку Тематичне оцінювання

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ Урок 51. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ДІЄЮ МНОЖЕННЯ. ЗНАК МНОЖЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Мета: дати поняття про множення як

ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ. МНОЖИНИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1-10 І ЧИСЛО 0 Урок 38. САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І

Урок № 94 Тема. Множення і ділення раціональних чисел Мета: встановити рівень засвоєння програмних знань та вмінь, набутих учнями протягом вивчення теми “Множення та ділення

УРОК 110 Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Перевірка ділення множенням Мета: виробляти в учнів навички письмового ділення чисел; опрацювати задачі на знаходження середнього арифметичного.

УРОК 5 Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел Мета: закріпити знання учнів про правила запису і читання натуральних чисел у десятковій системі числення; розглянути запис

УРОК 82 Тема. Уявлення про десяткові дроби Мета: застосувати поняття десяткового дробу для зображення дробових чисел точками на координатному промені; перевірити засвоєння учнями питання “Уявлення

Урок № 30 Тема. Ознаки паралельності прямих Мета: закріпити знання учнів про ознаки паралельності двох прямих (за кутами, що утворилися при перетині даних прямих січною).

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху тіла Дидактичні задачі. Актуалізувати знання формул швидкості руху, часу руху, подоланого шляху та їх застосування

УРОК 3 Тема. Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на 3 дії Мета: повторити алгоритм письмового додавання й віднімання чисел;

УРОК 47 Тема. Розв’язування показникових рівнянь і систем Мета уроку. Формування умінь учнів розв’язувати показникові рівняння і системи різними способами. І. Перевірка домашнього завдання. Три

ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10 Урок 59. ЗАКРІПЛЕННЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 3. СКЛАДАННЯ Й РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА МАЛЮНКОМ ТА СХЕМОЮ. ПОБУДОВА

УРОК 59 Тема. Площа. Площа прямокутника Мета: вдосконалити знання учнів про поняття площа і площа прямокутника; навчити застосовувати знання про площу прямокутника та її властивості

ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10 Урок 54. ПОНЯТТЯ “НА… БІЛЬШЕ”, “НА… МЕНШЕ”. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ. ЗАДАЧІ НА ЗБІЛЬШЕННЯ

Урок № 7 Тема. Паралельнi прямі Мета: домогтися свiдомого розумiння учнями змiсту таких понять: “паралельнi прямi”, “паралельнi вiдрiзки”, “аксiома паралельних прямих”. Сформувати в учнiв умiння:

Урок № 13 Тема. Скорочення звичайних дробів Мета: закріпити знання учнів про скорочення дробів та спосіб застосування цих знань для розв’язування вправ на скорочення дробів;

Тема. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 697-705). Мета. Вчити учнів ділити іменовані числа, правильно виконувати записи; удосконалювати вміння розв’язувати задачі,

Мета: повторити додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд; удосконалювати вміння розв’язувати прості і складені задачі; розвивати увагу, навички самоконтролю; виховувати працьовитість. Хід уроку I.

УРОК 20 Тема. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання Мета: закріпити знання учнів про властивості додавання натуральних чисел; відпрацювати навички додавання багатоцифрових натуральних чисел; додавання величин

УРОК 17 Тема. Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа Мета: розвивати вміння

УРОК 34 Тема. Перетворення коренів Мета уроку. Познайомити учнів з найпростішими перетворення­ми радикалів: винесення множника за знак радика­ла; внесення множника під знак радикала; зведення радикалів

Мета: ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати вміння розв’язувати задачі, знаходити розв’язання нерівностей серед наведених чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до

Мета: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел, у розв’язуванні задач; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення, математичне мовлення; прищеплювати інтерес до уроків математики. Хід

Цілі: – навчальна: удосконалити вміння знаходити середнє значення величин; сформувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають знаходження середнього значення величини; – розвивальна. сприяти розвитку логічного мислення

Урок 43 Тема. Тематичне оцінювання № 4 Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми “Перпендикулярність прямих і площин у просторі”. Хід уроку Тематичне оцінювання

ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ. МНОЖИНИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1-10 І ЧИСЛО 0 Урок 25. ДОПОВНЕННЯ ДО 6. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЛОВОГО ПРОМЕНЯ.

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671). Мета. Закріплювати вміння ділити багатоцифрові числа на одноцифрові;

Цілі: – навчальна: удосконалити вміння застосовувати властивості степенів до розв’язування задач; – розвивальна: формувати вміння міркувати за аналогією; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; – виховна:

Тема. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за ного дробом (№№

Мета: ознайомити учнів зі способом визначення відстані по відомим швидкості і часу; формувати вміння розв’язувати завдання на основі творчих видів роботи; розвивати мислення; виховувати інтерес

Урок № 23 Тема. Властивості степеня з натуральним показником (продовження). Степінь степеня Мета: свідоме засвоїти зміст властивостей піднесення степеня до степеня, виробляти вміння виконувати перетворення

УРОК 38 Тема. Розв’язування ірраціональних рівнянь, систем з ірраціональними рівняннями Мета уроку. Формування умінь розв’язувати ірраціональні рівняння, системи з ірраціональними рівняннями. І. Перевірка домашнього завдання

Урок № 63 Тема. Графік функції Мета: формувати вміння виконувати побудову графіка функції, заданої формулою “по точках”; відпрацьовувати навички “читання” графіків функцій; провести діагностику засвоєння

Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь (№№ 996-1003). Мета. Закріплювати вміння учнів ділити трицифрові числа на двоцифрові, розв’язувати рівняння, задачі; розвивати математичне мовлення.

ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ. МНОЖИНИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1-10 І ЧИСЛО 0 Урок 11. ЧИСЛО І ЦИФРА 3. РОЗТАШУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ “ЗЛІВА, СПРАВА”. ПОНЯТТЯ “ТРЕТІЙ”.

Мета: закріпити знання таблиць множення і ділення; формувати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, творчі здібності; виховувати уважність. Хід уроку

Мета: ознайомити учнів з прийомами утворення чисел другої сотні, назвами круглих сотень; формувати вміння розв’язувати задачі, що містять знаходження невідомого зменшуваного; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати

УРОК 107-108 Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрове Мета: закріплювати вміння учнів ділити трицифрові числа на двоцифрове; розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного та ускладнені

Урок № 55 Тема. Тригонометричні тотожності Мета: домогтися засвоєння учнями означень синуса, косинуса, тангенса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника та їх властивостей; розглянути тригонометричну

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ МНОЖИТИ ТА ДІЛИТИ ЧИСЛА НА 10 І 100; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЧАСТИНИ, ТА ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД Урок 46. ВІДНІМАННЯ ВИДУ 50 – 34. КРУГОВІ ПРИКЛАДИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Мета: навчати

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З УТВОРЕННЯМ ДРОБІВ, ЇХ ЗАПИСОМ І ЧИТАННЯМ; УЧИТИ ЗНАХОДИТИ ДРІБ ВІД ЧИСЛА, РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА I. Перевірка

Тема. Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу. Розв’язування задач з іменованими числами (№№ 448-454). Мета. Закріпити знання учнів про прості та

Page 1 of 71234567